Prime Living Industries, via dotterbolaget Prime Living Entreprenad, övertar färdigställandet av Beryllgatan i Göteborg, avtalet med Modular ML har hävts då de ej har kunnat ställa fullgoda säkerheter för fullgörandet

Prime Living Beryllgatan AB, helägt dotterbolag i Prime Living-koncernen, tecknar nytt totalentreprenadskontrakt med Prime Living Entreprenad AB för färdigställandet av 128 studentlägenheter. Projektet planeras som tidigare att färdigställas under innevarande kvartal. Förändringen bedöms inte ha någon resultatpåverkan för Prime Living-koncernen.


Kommuniké från Prime Livings årsstämma

Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") årsstämma hölls kl. 14.00 den 19 maj 2016 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning samt avstämningsdagar för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.Prime Living etablerar en ny division, Prime Living Industries, i syfte att på sikt kontrollera hela värdekedjan från produktion till upphandling, projektering och uppförande av bostadsmoduler

Som offentliggjordes den 29 april 2016 har Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") säkerställt fortsatt tillverkning av bostadsmoduler till förutsebara kostnader genom ingåendet av ett tioårigt avtal med Cube China fram till den 30 januari 2027.


Första dag för handel i Prime Livings ("Prime Living" eller "Bolaget") obligationer 2016/2017 med ISIN SE0008242572 ("Obligationslånet") på Nasdaq Stockholm

Som tidigare offentliggjorts har Prime Living ansökt om upptagande till handel av Obligationslånet på Nasdaqs Stockholms företagsobligationslista. Ansökan om upptagandet har nu blivit godkänt av Nasdaq Stockholm och första dag för handel i Obligationslånet är imorgon, den 17 maj 2016.


Prime Living (''Prime Living'' eller ''Bolaget'') offentliggör idag ett prospekt med anledning av den planerade noteringen av Bolagets obligationslån 2016/2017 med ISIN SE0008242572 (''Obligationslånet'') på Nasdaq Stockholm

Obligationslånet om 100 000 000 SEK emitterades den 18 april 2016 och löper med en årlig rörlig STIBOR- ränta (3 månader) +9,0 procent och förfaller till slutlig betalning i juli 2017.


Prime Living förvärvar tomträtter i Göteborg

Prime Living har via bolag förvärvat tomträtterna till fastigheterna Göteborg Rud 4:1 och Göteborg Rud 760:42 av ett dotterbolag till Kungsleden AB. Förvärvet genomförs till en direkt kontant köpeskilling om 32 MSEK samt en tilläggsköpeskilling om högst 34 MSEK. Tilläggsköpeskillingen är variabel men uppgår till 34 MSEK i det fall en detaljplan med en yta om 14 000 kvm bruttoarea bostäder vinner laga kraft.


Prime Living tecknar nytt 10-årigt avtal fram till 30:e januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt för stålmoduler till den europeiska marknaden

Prime Living AB (publ) fördjupar samarbetet med ett av AVICs dotterbolag, modultillverkaren Cube China. Ett nytt tioårigt avtal med ensamrätt för den europeiska marknaden har tecknats. Prime Living kallar till årsstämma den 19 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING AB (PUBL)
Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 14.00 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär