Obligationsinnehavarna har godkänt Preservia Hyresfastigheter ABs (publ) förslag

Den 4 juni 2019 kallade Preservia Hyresfastigheter AB (publ) till ett skriftligt förfarande för bolagets två obligationslån, ursprungligen utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ).

Obligationslånen med ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088 föreslogs huvudsakligen följande ändringar:

 • Fordringshavarna accepterar att Bolaget överlåter samtliga skyldigheter under Villkoren till Preservia Holding AB (publ), som blir ny gäldenär.
 • Preservia Holding AB kommer därefter att föreslå en kvittning av Fordringshavarnas obligationsfordran till Serie B-preferensaktier i Preservia Holding AB. Dessa aktier har preferens till den vinst som uppstår i Bålstaprojektet och andra projekt som Koncernen kan komma att bedriva, upp till ett sammanlagt belopp om 157 055 215 SEK, varav Fordringshavare i Obligation med ISIN: SE0006887782 tillgodogörs ett belopp om sammanlagt 101 760 688 SEK och Fordringshavare i Obligation med ISIN: SE0008014088 tillgodogörs ett belopp om sammanlagt 55 294 527 SEK.
 • I syfte att säkerställa utdelningen av vinsten i Bålstaprojektet kommer aktieägarna i Preservia Holding AB till godo kommer Preservia Holding AB att erhålla en aktie med preferens till framtida vinster i Bålstaprojektet och andra projekt som Koncernen kan komma att bedriva upp till 157 055 215 SEK.

Föreslagna villkorsändring medför följande positiva effekter:

 • Preservia Hyresfastigheter AB får ett tillskott av eget kapital motsvarande kvittningsbeloppet, vilket säkerställer bolagets fortsatta drift och långsiktiga överlevnad.
 • Bolaget ges möjlighet att färdigställa Bålsta-projektet och realisera vinsten motsvarande preferensen upp till 157 055 215 SEK.
 • Bolaget ges möjlighet att exekvera strategin framöver som framför allt kommer fokusera på samarbeten med vinstdelningsmodeller där Preservia driver och utvecklar projekten åt medinvesterarna.

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) kan idag meddela att erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna godkänt förslaget. Preservia Hyresfastigheter kommer omgående initiera arbetet med att verkställa de åtgärder som obligationsinnehavarna nu godkänt. Styrelsen tackar för förtroendet från våra investerare och ser fram emot att driva bolaget framåt och bygga framtida värden för våra aktieägare.

2019-06-26

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66 E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 13.55 CET.


Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 6 augusti 2019 kl. 10:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.


Bokslutskommuniké Januari 2018 - April 2019

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER PERIODEN 2017-01-01 - 2017-12-31

JULI 2018 - APRIL 2019

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -14,8 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -72,1 (-23,5) MSEK
 • Kassaflöde 20,7 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie -14,41 (-4,70) SEK

JANUARI 2018 - APRIL 2019  

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,6 (-3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -84,3 (-32,6) MSEK
 • Kassaflöde 16,7 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie -16,86 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.


Obligationsinnehavarna har godkänt Preservia Hyresfastigheter ABs (publ) förslag

Den 4 juni 2019 kallade Preservia Hyresfastigheter AB (publ) till ett skriftligt förfarande för bolagets två obligationslån, ursprungligen utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ).


Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ)

Till Fordringshavarna i Preservia Hyresfastigheter ABs (publ), obligationslån om upp till 150 000 000 SEK daterat den 15 april 2015, med löptid 2015/2021 och ISIN: SE0006887782, samt obligationslån om upp till 100 000 000 SEK daterat den 3 mars 2016, med löptid 2016/2022 och ISIN: SE0008014088, ursprungligen upptaget av Preservia AB (publ), org.nr 559038-6107.


Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut.


Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma

Rättelse: Avstämningsdatumet är rättat, från tidigare 24 april till det rätta datumet den 23e april. Kallelsen i övrigt identiska med utskicket fredagen den 29 mars kl.

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


Delårsrapport Juli - December 2018

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2017

JULI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,3 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -36,4 (-23,5) MSEK
 • Kassaflöde 33,4 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie -7,29 (-4,7) SEK

JANUARI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,0 (-3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -48,7 (-32,6) MSEK
 • Kassaflöde 29,4 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie -9,73 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär