Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 6 augusti 2019 kl. 10:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 31 juli 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 2 augusti 2019.

Anmälan bör ske per mail till David Madeling på david@preservia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 31 juli 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 31 juli 2019.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.preservia.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om följande:
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Bolagsordning
 10. Bemyndigande
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut - Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning innebärande följande.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

§ 6 första stycket

Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier,
stamaktier serie B och preferensaktier.Varje
stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1)
röst, varje stamaktie serie B skall ha ett
röstvärde om en tiondels (1/10) röst och
varje preferensaktie skall ha ett röstvärde
om en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje
aktieslag kan ges ut till ett antal
motsvarande hela aktiekapitalet.

 

§ 6 första stycket

Aktier av fyra slag får ges ut, stamaktier,
stamaktier serie B, preferensaktier serie A
och preferensaktier serie B. Varje stamaktie
skall ha ett röstvärde om en (1) röst, varje
stamaktie serie B skall ha ett röstvärde om
en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie
serie A skall ha ett röstvärde om en tiondels
röst (1/10) och varje preferensaktie serie B
skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10)
röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till
ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

 

§ 7 första stycket

Preferensaktie skall äga företräde framför
stamaktie och stamaktie serie B till bolagets
utdelningsbara medel respektive tillgångar.
Vid utdelning skall fördelning ske i nedan
angiven ordning.

 

§ 7 första stycket

Preferensaktie serie A ska äga företräde
framför preferensaktie serie B.
Preferensaktierna (preferensaktie serie A
och preferensaktie serie B) ska äga företräde
framför stamaktie och stamaktie serie B till
bolagets utdelningsbara medel respektive
tillgångar. Vid utdelning ska fördelning ske i
nedan angiven ordning.

 

§ 7 (i)

Innehavare av preferensaktier äger företräde
till bolagets utdelningsbara medel med ett
belopp om 10 kronor (10,00) kronor årligen
per preferensaktie ("Löpande preferens").

§ 7 (i)

Innehavare av preferensaktier serie A äger
företräde till bolagets utdelningsbara medel
med ett belopp om 10 kronor (10,00) kronor
årligen per preferensaktie ("Löpande
preferens serie A").

 

§ 7 (ii)

För det fall bolagets utdelningsbara medel
ett visst år inte uppgår till 10 kronor (10,00)
per preferensaktie, ska sådan överskjutande
rätt till Löpande preferens ackumuleras och
läggas till följande års rätt till Löpande
preferens ("Ackumulerad preferens").

§ 7 (ii)

För det fall bolagets utdelningsbara medel
ett visst år inte uppgår till 10 kronor (10,00)
per preferensaktie serie A, ska sådan
överskjutande rätt till Löpande preferens
serie A ackumuleras och läggas till följande
års rätt till Löpande preferens serie A
("Ackumulerad preferens serie A").

§ 7 (iii)

Utdelning, oavsett om den utgår enligt (i)
eller (ii), ska ske med en fjärdedel (1/4) tio
bankdagar efter den 31 mars, den 30 juni,
den 30 september och den 31 december

§ 7 (iii)

Utdelning till preferensaktie serie A, oavsett
om den utgår enligt (i) eller (ii), ska ske med
en fjärdedel (1/4) tio bankdagar efter den 31
mars, den 30 juni, den 30 september och den
31 december. 

§ 7 (iv)

Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor
(105) per preferensaktie om inlösen sker
innan 2022-01- 01. Sker inlösen efter 2022-
01-01, sker inlösen till 110 kronor (110) per
preferensaktie.

§ 7 (iv)

Vid inlösen sker inlösen till 105 kronor
(105) per preferensaktie serie A om inlösen
sker innan 2022-01- 01. Sker inlösen efter
2022-01-01, sker inlösen till 110 kronor
(110) per preferensaktie serie A. 

§ 8 (i)

I den mån inte all Löpande preferens och
Ackumulerad preferens utbetalats enligt § 7
i bolagsordning ska sådan eventuell
återstående Löpande preferens och
Ackumulerad preferens utskiftas till
preferensaktierna.

§ 8 (i)

I den mån inte all Löpande preferens serie A
och Ackumulerad preferens serie A
utbetalats enligt § 7 i bolagsordning ska
sådan eventuell återstående Löpande
preferens serie A och Ackumulerad
preferens serie A utskiftas till ägare av
preferensaktier serie A. 

§ 8 (ii)

Ett belopp om 100 kronor
(emissionslikviden) ska utbetalas på varje
preferensaktie.

§ 8 (ii)

Ett belopp om 100 kronor
(emissionslikviden) ska utbetalas på varje
preferensaktie serie A. 

§ 8 (iii)

Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall
utbetalas på varje stamaktie och stamaktie
serie B.

§ 8 (iii)

Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall
utbetalas på varje stamaktie, stamaktie serie
B och preferensaktie serie B.

Efter bolagsordningsändringen kommer bolaget alltjämt ha 447 118 preferensaktier och 5 000 000 stamaktier.

Förslag till beslut - Punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

Övrigt

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 447 118 aktier, varav 447 118 preferensaktier (motsvarande 44 711,80 röster) och 5 000 000 stamaktier (motsvarande 5 000 000 röster).

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, www.preservia.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2019

Styrelsen i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

För vidare information, vänligen kontakta:

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66 E-post: topias@preservia.se 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl. 13.00 CET.


Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 6 augusti 2019 kl. 10:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.


Bokslutskommuniké Januari 2018 - April 2019

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER PERIODEN 2017-01-01 - 2017-12-31

JULI 2018 - APRIL 2019

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -14,8 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -72,1 (-23,5) MSEK
 • Kassaflöde 20,7 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie -14,41 (-4,70) SEK

JANUARI 2018 - APRIL 2019  

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,6 (-3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -84,3 (-32,6) MSEK
 • Kassaflöde 16,7 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie -16,86 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.


Obligationsinnehavarna har godkänt Preservia Hyresfastigheter ABs (publ) förslag

Den 4 juni 2019 kallade Preservia Hyresfastigheter AB (publ) till ett skriftligt förfarande för bolagets två obligationslån, ursprungligen utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ).


Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ)

Till Fordringshavarna i Preservia Hyresfastigheter ABs (publ), obligationslån om upp till 150 000 000 SEK daterat den 15 april 2015, med löptid 2015/2021 och ISIN: SE0006887782, samt obligationslån om upp till 100 000 000 SEK daterat den 3 mars 2016, med löptid 2016/2022 och ISIN: SE0008014088, ursprungligen upptaget av Preservia AB (publ), org.nr 559038-6107.


Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut.


Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma

Rättelse: Avstämningsdatumet är rättat, från tidigare 24 april till det rätta datumet den 23e april. Kallelsen i övrigt identiska med utskicket fredagen den 29 mars kl.

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


Delårsrapport Juli - December 2018

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2017

JULI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,3 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -36,4 (-23,5) MSEK
 • Kassaflöde 33,4 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie -7,29 (-4,7) SEK

JANUARI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,0 (-3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -48,7 (-32,6) MSEK
 • Kassaflöde 29,4 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie -9,73 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär