Kallelse till årsstämma i Preservia Hyresfastigheter

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2018 klockan 10.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 maj 2018.

Aktieägare som vill närvara ombeds anmäla sig till David Madeling på david@preservia.se senast den 21 maj 2018.

Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan samt bilagt till kallelsen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 17 maj 2018.

Dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Disposition av aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelse och revisorer

10. Beslut om ny bolagsordning

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner

12. Övriga frågor

13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att underskottet i de fastställda räkenskapshandlingarna överförs i ny räkning.

Punkt 11

Beslut om ny bolagsordning.

Styrelsen förslår att stämman antar en ny bolagsordning med ändrad kallelseform.

Befintlig lydelse:

§ 11 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Ny lydelse:

§ 11 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Punkt 12

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning med de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag enligt ovan samt erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängligt hos Bolaget och tillhandahålls till aktieägare på förfrågan.

Antalet utestående Aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 447 118 st varav 5 000 000 st är stamaktier och 447 118 st är preferensaktier.

Styrelsen ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller Bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Stockholm april, 2018

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Styrelsen

Preservia Hyresfastigheter avslutar mentoravtal

Preservia Hyresfastigheter AB avslutar mentoravtal med Wildeco Ekonomisk Information AB när det nu gått över 2 år sedan listning på NGM Nordic MTF, som en kostnadsbesparande åtgärd. Sista dag för mentoravtalet är 31 januari 2020.


Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut:


Kallelse till extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2020 klockan 09.30 i Hellström Advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33 i Stockholm.


Preservia Hyresfastigheter AB publicerar delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019

Härmed offentliggör Preservia Hyresfastigheter AB delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019.
Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut:


Preservia Hyresfastigheter AB avnoterar bolagets obligationer hos NGM

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har idag fått avnoteringsansökan av bolagets obligationer hos NGM godkänd. Sista dag för handel med obligationerna är fastställd till måndagen den 23 september. De berörda obligationerna har ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 september 2019 kl. 10.00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär