Delårsrapport Juli - December 2018

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2017

JULI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,3 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -36,4 (-23,5) MSEK
 • Kassaflöde 33,4 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie -7,29 (-4,7) SEK

JANUARI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,0 (-3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -48,7 (-32,6) MSEK
 • Kassaflöde 29,4 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie -9,73 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI - DECEMBER 2018

 • Den 16 juli tillträdde köparen, Trenum AB, projektbolaget Gävlehov Etapp 2 med ett hyresrättsprojekt om 156 bostäder i Gävle. Tillträdet skedde enligt avtalet som tecknades den 27 april 2018. Preservia Hyresfastigheter AB kommer fortsätta ansvara för utvecklingen av projektet fram till färdigställande.
 • Bolaget har vid extra bolagsstämma den 17 augusti 2018 valt David Dahlgren till ny styrelseordförande. Samtidigt avgår Peder Raneke som styrelseordförande.
 • Den 21 september 2018 verkställdes gäldenärsbyte rörande systerbolaget Preservia AB's företagsobligation med ISIN SE0008014088, uppgående till nominellt belopp om 81 MSEK. Sedan 24 september 2018 är obligationen noterad med Preservia Hyresfastigheter AB som emittent.
 • Vid extra bolagsstämma den 18 december 2018 beslutades det att förlänga koncernens räkenskapsår; 2018-01-01 - 2019-04-30 och bolaget släpper därför denna extra delårsrapport.

VD KOMMENTAR

Det andra halvåret 2018 har präglats av arbeten med åtgärdsplanen som godkändes vid fordringshavarmötet under Q2 2018. David Dahlgren har valts in som ny styrelseordförande. Ett nedskrivningsbehov har identifierats vilket medförde att bolaget upprättade en kontrollbalansräkning och kallade till KBR1-stämma. Bolagsstämman beslutade att driva verksamheten vidare. Styrelsen ser framöver goda möjligheter till att skapa en stabil grund för bolagets överlevnad och framtida drift.

Verkställandet av åtgärderna efter fordringshavarmötet fortsätter, men har visat sig vara mer komplext och tidskrävande än vi initialt hade hoppats på. Ett nedskrivningsbehov uppstod efter försäljningen av etapp 2 -projektet i Gävle, vilket ledde till att bolagets aktiekapital var förbrukat. Detta tas i beaktande i det pågående åtgärdsarbetet, och vi är fortsatt hoppfulla för att kunna lösa situationen och uppnå en stabil grund som ger förutsättningar för framtida verksamhet och långsiktigt värdeskapande.

På projektfronten fortlöper Gävle Etapp 2 -projektet enligt plan med planerad inflyttning till sommaren. Dessutom vann detaljplanen i Bålsta laga kraft i mars. I Bålsta har vi sedan tidigare ett samarbete med Scandinavian Property Group (SPG), som nu går in i nästa fas. Där tar SPG nu över ansvaret och byggnationen av ca 300 bostäder påbörjas etappvis.

Det viktigaste just nu är att förstärka bolagets balansräkning genom den redan framtagna åtgärdsplanen, tillsammans med eventuella ytterligare åtgärder som styrelsen håller på att ta fram. Processen kan uppfattas som långsam men måste ske med beaktande av de formella krav som ställs på oss som publikt bolag för att skapa en långsiktigt bra lösning för alla aktieägare och långivare.

Parallellt med dessa befintliga projekt har bolaget identifierat nya projekt där förvärvsdiskussioner pågår. Strategin framöver kommer framför allt att fokusera på samarbeten med vinstdelningsmodeller där Preservia driver och utvecklar projekten åt medinvesterarna. Vi har i skrivande stund en kassa om cirka 20 mkr, vilket ger bolaget möjligheter att säkerställa attraktiva projekt i samarbete med aktörer som ofta är slutlig köpare av den färdiga produkten. Det är en etablerad projektmodell som populärt refereras till som forward funding.

De kommande åren kommer att erbjuda intressanta möjligheter att förvärva projekt där befintliga projektägare inte har möjlighet att driva projekten vidare. Efter genomförda åtgärder kommer Preservia att ha goda utsikter att utveckla bolaget vidare.

Stockholm 29 mars 2019

Topias Riuttamäki

VD Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2019-04-30, 28 juni 2019
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2019-04-30 30, augusti 2019
Delårsrapport för 2019-05-01 - 2019-10-31 30, december 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 29 mars 2019

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Topias Riuttamäki, VD
Telefon + 46 730 69 82 66
topias@preservia.se 

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Org.nr 559001-3875
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 17.35 CET


Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 6 augusti 2019 kl. 10:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.


Bokslutskommuniké Januari 2018 - April 2019

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER PERIODEN 2017-01-01 - 2017-12-31

JULI 2018 - APRIL 2019

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -14,8 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -72,1 (-23,5) MSEK
 • Kassaflöde 20,7 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie -14,41 (-4,70) SEK

JANUARI 2018 - APRIL 2019  

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,6 (-3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -84,3 (-32,6) MSEK
 • Kassaflöde 16,7 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie -16,86 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.


Obligationsinnehavarna har godkänt Preservia Hyresfastigheter ABs (publ) förslag

Den 4 juni 2019 kallade Preservia Hyresfastigheter AB (publ) till ett skriftligt förfarande för bolagets två obligationslån, ursprungligen utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ).


Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ)

Till Fordringshavarna i Preservia Hyresfastigheter ABs (publ), obligationslån om upp till 150 000 000 SEK daterat den 15 april 2015, med löptid 2015/2021 och ISIN: SE0006887782, samt obligationslån om upp till 100 000 000 SEK daterat den 3 mars 2016, med löptid 2016/2022 och ISIN: SE0008014088, ursprungligen upptaget av Preservia AB (publ), org.nr 559038-6107.


Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut.


Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma

Rättelse: Avstämningsdatumet är rättat, från tidigare 24 april till det rätta datumet den 23e april. Kallelsen i övrigt identiska med utskicket fredagen den 29 mars kl.

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


Delårsrapport Juli - December 2018

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2017

JULI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,3 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -36,4 (-23,5) MSEK
 • Kassaflöde 33,4 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie -7,29 (-4,7) SEK

JANUARI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,0 (-3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -48,7 (-32,6) MSEK
 • Kassaflöde 29,4 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie -9,73 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär