Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ)

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 15 maj 2018.

 • Beslöts att till aktieägarna utdela 1,20 kronor per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 11 010 866,40 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslöts till den 17 maj 2018 varvid utdelningsbeloppet beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 22 maj 2018.
 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om disposition av fria reserver enligt styrelsens förslag.
 • Omvaldes styrelseledamöterna Bengt-Åke Älgevik, Claes Ruthberg, Patrik Salén, Katarina Åkerman och Kjell Sandin.
 • Bengt-Åke Älgevik utsågs vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde fortsatt till styrelsens ordförande.
 • Styrelsen skall erhålla ett totalt arvode om 450 000 kronor för tiden fram till nästa årsstämma.
 • Styrelsen bemyndigades att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Detta bemyndigande gäller till nästa årsstämma.

Samtliga stämmobeslut fattades enhälligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida så snart detta är justerat.

Stockholm den 15 maj 2018
Precio Fishbone AB (publ)

Christer Johansson
Verkställande direktör

Certified Advisor enligt Nasdaq First North Premier Stockholms krav är Erik Penser Bank AB.

Frågor med anledning av denna stämmokommuniké besvaras av
Kjell Sandin, telefon 010 483 81 88

Omnia Intranet - bästa intranätprodukt i global utvärdering för andra året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia Intranet är för andra året i rad marknadens högst rankade intranätprodukt för SharePoint och Office 365. Dessutom får produkten återigen utmärkelsen Intranet Choice Europe.


KVARTALSRAPPORT Juli - september 2018

Kvartalet juli - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,4 mkr (39,7).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (2,0).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,9 % (5,0%).
 • Resultat efter skatt blev 3,3 mkr (1,0).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,35 kr (0,11).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,5 mkr (1,0) vilket motsvarar 0,49 kr per aktie (0,10).

Niomånadersperioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 162,6 mkr (142,4).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,2 mkr (11,4).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,6 % (8,0%).
 • Resultat efter skatt blev 11,9 mkr (6,7).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 1,30 kr (0,73).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 16,2 mkr (7,5) vilket motsvarar 1,81 kr per aktie (0,82).

PRECIO FISHBONE AB (publ) KVARTALSRAPPORT April - juni 2018

HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2018

Kvartalet april - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 58,6 mkr (51,0).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,2 mkr (4,8).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,5 % (9,4%).
 • Resultat efter skatt blev 4,3 mkr (2,4).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,46 kr (0,26).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,2 mkr (1,9) vilket motsvarar 0,68 kr per aktie (0,20).
 • Utdelning om 1,20 kr (1,15) per aktie har verkställts.
 • Ramavtalsupphandling med Energimyndigheten vunnen


Energimyndigheten ger Precio Fishbone förnyat förtroende

Precio Fishbone har vunnit Energimyndighetens upphandling av systemutvecklingstjänster. Avtalet är exklusivt för Precio Fishbone och löper på 2+1+1 år med ett totalt beräknat värde på 56 till 60 MSEK.Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ)

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 15 maj 2018.


KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,5 mkr (51,7).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,3 mkr (4,6).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (9,0%).
 • Resultat efter skatt blev 4,4 mkr (3,3).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,64 kr (0,49).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,9 mkr (4,7) vilket motsvarar 0,64 kr per aktie (0,51).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 1,20 kr per aktie (1,15).


Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: