Kallelse till årsstämma

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 juni 2020, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 2 juni 2020 före kl 17.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske till bolaget på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro, per telefon 010 483 81 40 eller via e-post: arsstamma@preciofishbone.se. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken tisdagen den 2 juni 2020 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisorer.
17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
18. Val av valberedare.
19. Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.
20. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Bengt-Åke Älgevik till stämmoordförande.


Punkt 11 - Förslag till resultatdisposition.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Punkt 13 - 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Bolagsordningen § 6 föreskriver att stämman utser minst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter
Valberedningen föreslår att 4 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.
Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2020 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.
Valberedningen föreslår omval som ordinarie ledamöter av Claes Ruthberg, Patrik Salén, Katarina Åkerman och Bengt-Åke Älgevik. De föreslagna personerna till styrelsen presenteras på bolagets hemsida www.preciofishbone.se under rubriken IR/Bolagsinformation/Styrelse och ledning.
Aktieägare representerande 45 % av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.

Punkt 16 - Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Bolagsordningen § 7 föreskriver att på årsstämma utses ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Till revisorer föreslår valberedningen för tiden intill nästa årsstämma att omvälja Revisionsfirman EY.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande av nyemission.
Avsikten med styrelsens förslag är att bemyndigandet ska ge styrelsen möjliget att emittera aktier för företagsförvärv.
Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 900 000 aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten 8,9 % av aktiekapital och röster i bolaget. Ett sådant medgivande från årsstämman 2020 gäller till och med nästa årsstämma. Vid styrelsens ianspråktagande helt eller delvis av bemyndigandet skall de nyemitterade aktierna äga rätt till utdelning som kan komma att beslutas av bolagsstämma som genomförs efter årsstämman 2021.
Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få årsredovisningen tillsänd.


ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19
Med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har styrelsen beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:
· Ingen förtäring eller dryck serveras.
· Vi uppmanar aktieägare att avstå från att ta med biträden.
· Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte delta, utan uppmanas att rösta via ombud.
Lokalen kommer också anpassas efter antalet deltagare och hänsyn till avstånd. Det innebär att lokalen kan komma att ändras.

Stockholm den 7 maj 2020

Precio Fishbone AB (publ)

Styrelsen

Frågor med anledning av kallelsen besvaras av Christer Johansson 073-078 80 40

Precio Fishbone AB är ett konsult- och systemutvecklingsföretag och har tillsammans med dotterbolaget Precio Fishbone Systems cirka 260 medarbetare i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro samt Köpenhamn, London, Ottawa och Ho Chi Minh City i Vietnam.
Precio Fishbone utvecklar produkter och såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade specialistkompetens tillsammans med det mindre företagets snabbhet och flexibilitet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.

Företagets webbplats är www.preciofishbone.se


Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Markets regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Ceritified Adviser kan nås på telefon 08-463 83 00 samt per mejl certifiedadviser@penser.se

Delårsrapport januari - september 2020

Vi har en hög debiteringsgrad och stabil prisnivå i konsultdelen av verksamheten och trots att nykundsförsäljningen av våra egna mjukvaruprodukter inte är på den nivå vi önskar ökar vi omsättningen och stärker marginalen jämfört med Q3 2019. Omsättningen har ökat med 4 % under kvartalet och vi har lyckats öka EBITA-marginalen från 7,5 % till 9 % jämfört med förra året.


Precio Fishbone gratulerar Malmö Stad till utmärkelsen Digital Workplace of the Year Award 2020

Precio Fishbone och teamet runt Omnia säger ett stort grattis till vår kund Malmö stad för att man belönats med utmärkelsen Digital Workplace of the Year Awards for User Engagement.

Utmärkelsen Digital Workplace of the Year delas ut av Digital Workplace Group och Simpler Media Group, utgivare av CMSWIre, och bland tidigare vinnare hittar vi bland annat American Express, Liberty Mutual Insurance och BNY Mellon.Precio Fishbone lämnar rapport för januari - juni 2020

Inför kvartalet var osäkerheten stor och vi befarade att påverkan från covid-19 skulle vara kraftig. Våra farhågor har lyckligtvis inte besannats utan påverkan har varit begränsad, hittills är bäst att lägga till för det är fortsatt osäkert hur mycket vi kan komma att påverkas. Nykundsförsäljning och uppstart av större projekt är det som påverkats mest. Det gäller främst våra produkter och särskilt utanför de marknader där vi har lokal närvaro. Lättnader i reserestriktioner kommer att förbättra våra möjligheter men vi kommer ha fortsatt tufft under hösten med nykundsförsäljning.Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Tisdagen den 9 juni 2020 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:Delårsrapport januari - mars 2020

Under 2020 års första kvartal har vi haft en omsättningsökning på nära 8 % och ett EBITA-resultat i nivå med förra årets första kvartal. Kvartalet har påverkats av covid-19 pandemin under slutet av perioden men i begränsad omfattning. Påverkan kommer vara större under kommande kvartal men slår mycket olika mot olika delar av vår verksamhet.


Kallelse till årsstämma

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted