PowerCell presenterar delårsrapport

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2017. Företaget beskriver ett fortsatt ökat kundintresse och ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper.

Kvartalets försäljningsinsatser och framgångsrika riktade nyemission, som innebar ett kapitaltillskott om 225 MSEK före emissionskostnader, bekräftar den förflyttning som PowerCell genomför: Från ett teknikorienterat uppstartsbolag med fokus på utveckling, till ett innovativt kommersiellt spjutspetsbolag med produkter designade för massproduktion. Kvartalets omsättning uppgick till 5 996 TSEK, vilket är mer än en fördubbling jämfört med andra kvartalet 2016.

- Vi ser ett fortsatt ökat kundintresse och får ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper. De fortsatta värmerekorden som uppmätts runt om i världen påminner oss om att det är bråttom att ställa om till miljövänliga alternativ och att satsa på vätgas och bränslecellsteknik, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Under andra kvartalet har PowerCell presenterat en icke-bindande avsiktsförklaring med tyska myndigheter. Projektet, som heter AutoStack-Industrie, syftar till att utveckla PowerCell S3 som gemensam teknologisk plattform för tysk fordonsindustri. I projektet ingår bland andra BMW, Daimler, Ford och Volkswagen.

- Intresset för bränsleceller är växande och vi vill underlätta för kunder att gå över till miljövänliga alternativ. Under kvartalet har vi bildat ett joint venture med norska Nel ASA och Hexagon Composites för att utveckla integrerade vätgaslösningar och tillsammans skapa en "one-stop-shop" för kunderna, säger Per Wassén.

Genom intresseorganisationen Vätgas Sverige deltog PowerCell under Almedalsveckan i Visby där behovet av fossilfria transporter diskuterades intensivt.

- Vi gläder oss åt att politiker på regional och lokal nivå börjar ta initiativ till att göra övergången möjlig även i Sverige. Så har exempelvis Västra Götalandsregionen bidragit till att förverkliga den tankstation för vätgas som Mariestads kommun har byggt, säger Per Wassén och avslutar:

- Vi befinner oss i ett teknikskifte och genom vår plattformsstrategi, som bygger på produkter som lätt kan kundanpassas och användas i olika typer av applikationer, är vi  väl positionerade för att möta  den kommande tillväxten och därmed skapa värde för miljön och samhället liksom för kunderna och PowerCells aktieägare.

Göteborg 2017-08-18

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen.  Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. 

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Nordens första one-stop-shop för vätgas- och bränslecellsteknik

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) fortsätter att kommersialisera och industrialisera bränslecellstekniken. Nu lanseras bolaget Hyon som är en one-stop-shop för kunder som vill dra nytta av kraften i modern vätgas- och bränslecellsteknik.


The first one-stop-shop for hydrogen and fuel cell technology in the Nordic countries

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) continues to commercialize and industrialize fuel cell technology. Now, the company Hyon AS is launched as a one-stop shop for customers who want to benefit from the power of modern hydrogen and fuel cell technology.


PowerCell presenterar delårsrapport

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2017. Företaget beskriver ett fortsatt ökat kundintresse och ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper.


PowerCell presents interim report

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) presents interim report for Q2 2017. The company describes a continued increase in customer interest and a constantly increasing number of requests from companies wanting to test PowerCell's products and prototypes.


Per Ekdunge talade för komponentleverantörerna när projektet AutoStack-Industrie presenterades

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) deltar i det tyska projektet AutoStack-Industrie som ska ta fram en europeisk bränslecellsplattform för fordonsindustrin. När projektet lanserades i förra veckan var PowerCells Per Ekdunge en av inledningstalarna.


PowerCell's Per Ekdunge spoke as the AutoStack-Industrie project was presented

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) participates in the German AutoStack-Industrie project to develop a fuel cell platform for the automotive industry. When the project was launched last week, PowerCell's Per Ekdunge was one of the introductory speakers.


PowerCell har fått en tysk avsiktsförklaring om att utveckla en bränslecellplattform tillsammans med partners i den tyska fordonsbranschen

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har fått en icke- bindande avsiktsförklaring, från det tyska ministeriet för transport och digital infrastruktur, tillsammans med ett stort konsortium, i vilket bland andra BMW, Daimler, Ford och Volkswagen ingår. Företagen deltar i ett spjutspetsprojekt som det tyska programkontoret NOW finansierar för att utveckla en gemensam bränslecellstackplattform där PowerCell utvecklar bränslecellsstacken.


PowerCell has received a German letter of intent to develop a fuel cell platform with partners in the German automotive industry

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) has received a nonbinding declaration of intent from the German Ministry of Transport and Digital Infrastructure together with a major consortium including BMW, Daimler, Ford and Volkswagen. The companies participate in a funded lighthouse project of the German Program Office NOW to develop a common fuel cell stack platform with PowerCell acting as stack developer.


PowerCell förbereder leverans av det första bränslecellssystemet PS-5 till Kina

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) levererar inom kort bränslecellssystemet PowerCell PS-5 till China Fuel Cell Energy Co Ltd. Det innebär den första leveransen efter att systemet presenterades på Hannovermässan i april.


PowerCell prepares delivery of the first PS-5 fuel cell system to China

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) supplies within short the PowerCell PS-5 fuel cell system to China Fuel Cell Energy Co. Ltd. This is the first delivery after the system was presented at the Hannover Fair in April.


PowerCells vd, Per Wassén, deltar i näringslivsdelegation när statsministern besöker Kina

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) deltar i en näringslivsdelegation när statsminister Stefan Löfven med flera statsråd, den 26-28 juni, besöker Kina för att visa fram svensk, världsledande kompetens inom hållbarhet och grön innovation.

PowerCell's CEO, Per Wassén, participates in business delegation when Prime Minister visits China

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) is participating in a business delegation when Prime Minister Stefan Löfven and other ministers, on June 26-28, visit China to demonstrate Sweden's world-leading skills in sustainability and green innovation.


PowerCells VD får utmärkelse

Financial Hearing Presentation Award 2016 har tilldelats Per Wassén, vd för Nordens ledande bränslecellsbolag PowerCell Sweden AB (publ).


PowerCell's CEO receives awards

Financial Hearing's Presentation Award 2016 has been awarded Per Wassén, CEO of the leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ).


Ökning av antalet aktier i PowerCell Sweden - riktad emission registrerad

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har, som tidigare offentliggjorts, genomfört en riktad nyemission om 6 716 418 aktier. Den riktade emissionen har nu registrerats av Bolagsverket.


Increase of shares in PowerCell Sweden - private placement registered

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) has, in accordance with already published information, completed a directed share issue of 6,716,418 shares. The directed share issue has now been registered with the Swedish Companies Registrations Office.


Kommuniké från årsstämma 2017 i PowerCell Sweden

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) höll tisdagen den 9 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Ruskvädersgatan 12 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.


Press release from PowerCell Sweden's annual general meeting 2017

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) held on Tuesday 9 May 2017 Annual General Meeting ("AGM") in the company's premises at Ruskvädersgatan 12 in Gothenburg. Chairman of the meeting was Eric Ehrencrona from MAQS law firm.


PowerCell presenterar kvartalsrapport

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har presenterat Q1 för 2017. Under kvartalet har bolaget fått en stororder på mer än 200 MSEK från en kinesisk aktör inom fordonsbranschen och tagit nya steg inom det marina segmentet.


PowerCell presents interim report

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) has presented its Q1 for 2017. During the quarter, the company received a major order of more than MSEK 200 from a Chinese operator within the automotive sector and PowerCell has also taken new steps in the marine segment.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: