Nordens första one-stop-shop för vätgas- och bränslecellsteknik

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) fortsätter att kommersialisera och industrialisera bränslecellstekniken. Nu lanseras bolaget Hyon som är en one-stop-shop för kunder som vill dra nytta av kraften i modern vätgas- och bränslecellsteknik.

Som tidigare kommunicerats har PowerCell tillsammans med Nel ASA och Hexagon Composites kommit överens om att samarbeta för att utveckla integrerade vätgaslösningar. Nu lanseras bolaget Hyon som förenar den kompetens som stiftarna har genom hela värdekedjan: från förnybar produktion, lagring och distribution av vätgas till elproduktion med bränslecellsteknik.

För PowerCells del är detta ett ytterligare steg i kommersialiseringen och industrialiseringen av klimatsmart bränslecellsteknik.

- Hyon är branschens första one-stop-shop för vätgasprojekt. Bolaget är baserat i Norge där intresset är stort för bränslecellsteknik. Redan har Hyon fått ett stort antal kundförfrågningar från maritima näringar där behovet av ren och säker energi är extra stort, säger Charlotta Sahlin, marknadsdirektör på PowerCell Sweden och styrelseledamot i Hyon.

Mer information om Hyon och bolagets erbjudande finns på http://www.hyon.no.

Göteborg 2017-09-12

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Inlösen av personaloptioner tillför PowerCell 4,5 miljoner kronor

Lösenperioden för personaloptioner i PowerCell Sweden AB (publ) är avslutad. Totalt tecknades 368 000 stycken, vilket innebär en täckningsgrad på 99,6 procent.


Excercise of warrants raises 4.5 million to PowerCell

The exercise period for warrants in PowerCell Sweden AB (publ) is ended. A total of 368,000 were subscribed, which represents a subscription rate of 99.6 percent.


Kinesisk miljonorder till PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order från en kinesisk kund att leverera bränslecellsstackar som kommer att användas som range extender i personbilar.


Chinese million order to PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) has received an order from a Chinese customer to deliver fuel cell stacks to be used as a range extender in passenger cars.


Valberedning är utsedd inför PowerCells årsstämma 2018

Bolagsstämman i maj 2017 beslöt att valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) ska bestå av en representant vardera från de tre största aktieägarna per den 30 september 2017, samt en representant från PowerCells styrelse. Dessa representanter har nu utsetts.


Nomination committee appointed for PowerCell's 2018 AGM

The general meeting in May 2017 decided to appoint a nomination committee for PowerCell Sweden AB (publ), consisting of one representative each from the three largest shareholders as of September 30, 2017, plus one representative from the board of PowerCell. These representatives have now been appointed.


Tyskland har fattat beslut om att investera i ett bränslecellsprojekt som PowerCell deltar i

Bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har fått slutgiltigt besked från tyska myndigheter om projektet AutoStack-Industrie (ASI). I projektet satsar Tyskland på att utveckla en bränslecellsplattform för tysk fordonsindustri.


Germany has decided to invest in a fuel cell project in which PowerCell participates

PowerCell Sweden AB (publ) has received a final decision from the German authorities about the AutoStack-Industrie (ASI) project. In the project, Germany is aiming to develop a fuel cell platform for the German automotive industry.


Skellefteå Kraft väljer PowerCell PS-5 för att generera el de dagar då solen inte skiner

Skellefteå Kraft har initierat Zero Sun Project, en vanlig villa som är frikopplad från elnätet och som är självförsörjande genom solenergi. PowerCell Sweden AB (publ) ska leverera det bränslecellssystem som ger el under årets mörka timmar.


Skellefteå Kraft selects PowerCell PS-5 to generate electricity on days when the sun does not shine

Skellefteå Kraft has initiated the Zero Sun Project, a standard villa that is disconnected from the power grid and is self-sufficient by solar power. PowerCell Sweden AB (publ) will deliver the fuel cell system that provides electricity during the dark hours of the year.


PowerCell har fått en testorder från amerikanska Nikola Motor Company

Nikola Motor Company har sedan tidigare utsett PowerCell Sweden AB (publ) som primär leverantör av bränslecellsstackar. Nu har PowerCell tagit emot en testorder på PowerCell S3.


PowerCell has received a test order from Nikola Motor Company

Nikola Motor Company has previously appointed PowerCell Sweden AB (publ) as primary supplier of fuel cell stacks. PowerCell has now received a test order for the PowerCell S3.


PowerCell bidrar till Mariestads hållbara utveckling

I dag presenterade Mariestads kommun sina planer på att bygga världens första soldrivna tankstation för vätgas. Det blir bränslecellssystem från PowerCell Sweden AB (publ) som kommer att generera den el som ska driva stationen.


PowerCell contributes to the sustainable development of Mariestad

Today, the municipality of Mariestad presented its plans to build the world's first solar-powered gas station for hydrogen. It will be the fuel cell system from PowerCell Sweden AB (publ) that will generate the power to run the station.


PowerCell har utsetts till leverantör av bränslecellsstackar till Nikola Motor Company

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har blivit vald som primär leverantör av bränslecellsstackar till Nikola Motor Company.


PowerCell appointed as fuel cell stack supplier to Nikola Motor Company

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) has been chosen as the primary fuel cell stack supplier to Nikola Motor Company.


Nästan fyra gånger högre försäljning jämfört med förra året

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017. Utvecklad marknadsstrategi och en förstärkt försäljningsorganisation har gjort att försäljningen är nästan fyra gånger högre än motsvarande kvartal 2016, vilket också har lett till en minskad rörelseförlust.


Almost four times higher sales compared to last year

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) presents interim report for the third quarter of 2017. A developed market strategy and reinforcements of the sales organization have made sales almost four times higher than the corresponding quarter of 2016, resulting in a reduced operating loss.


PowerCell har fått en order på 1,5 MSEK

PowerCell har fått en order på 1,5 MSEK Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på 1,5 MSEK från en kund som ska använda bränslecellsstacken i bussar.


PowerCell has received an order of MSEK 1.5

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) has received an order of MSEK 1.5 from a customer who will use the fuel cell stack in buses.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: