Ett starkt kvartal avslutar ett starkt år

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det fjärde kvartalet 2020 med 41 procent, från 27,0 till 38,2 MSEK. För 2020 som helhet ökade försäljningen med 55 procent till 103,5 (66,9) MSEK.
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet försvagades till -29,5 MSEK (-28,7) som en följd av bland annat fortsatt offensiva satsningar på att växa affären inom nya segment samt negativa valutaeffekter.

"Försäljningsmässigt blev det fjärde kvartalet det starkaste kvartalet i företagets historia och ledde till att PowerCell Sweden för första gången uppnådde en total försäljning på mer än 100 MSEK för ett enskilt år. Det som framför allt drev försäljningen under det sista kvartalet var de omfattande beställningarna från Robert Bosch GmbH", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden.

Under det fjärde kvartalet 2020 uppgick försäljningen till 38 150 TSEK jämfört med 26 983 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 41 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick det fjärde kvartalet till -29 543 TSEK jämfört med -28 736 TSEK under det fjärde kvartalet 2019. Även rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster uppgick till -29 543 TSEK jämfört med -28 763 TSEK motsvarande kvartal föregående år.

För att ta sig in i nya och prioriterade segment fortsatte PowerCell Sweden även under det fjärde kvartalet att satsa offensivt på marknad och försäljning vilket lett till högre kostnader och en svagare lönsamhet. Även negativa operationella valutaeffekter försvagade lönsamheten under kvartalet.

Richard Berkling, som tillträdde som ny VD för PowerCell Sweden den förste januari i år, ser stora möjligheter för bolaget framåt.

"Det är uppenbart att vätgasen och bränslecellerna står inför en mycket spännande period och det jag sett sedan jag kom till PowerCell har övertygat mig om bolagets stora möjligheter. PowerCell Sweden har fördelen av att kunna kombinera en mycket lång erfarenhet med en bibehållen genuin entreprenörsandan vilket ger oss en oerhört stark position framåt," säger Richard Berkling.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
Nettoomsättning 38 150 26 983 103 528 66 850
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -29 543 -28 736 -97 749 -79 898
Rörelseresultat -29 543 -28 763 -103 386               448 408
Resultat efter skatt -50 324 -40 977 -116 622 438 011
Rörelsens kassaflöde -33 826 -21 445 -3 863 369 146

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                     Mårten Wikfors
VD, PowerCell Sweden AB (publ)              IR-ansvarig
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                           Tel: +46 705 59 11 49
Email: richard.berkling@powercell.se      Email: marten.wikforss@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Kommuniké från årsstämma 2021 i PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) Powercell Sweden AB (publ) höll torsdagen den 22 april 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.


PowerCell Sweden AB etablerar närvaro på den norska marknaden

PowerCell Sweden AB (publ) har beslutat att etablera en lokal närvaro på den norska marknaden.
"Norge som marknad ligger långt framme inom användandet av vätgaselektrifiering och driver en etablering av infrastruktur och värdekedja vilket ger goda möjligheter att skapa kommersiellt uthålliga affärsmöjligheter för våra kunder", motiverar PowerCell Sweden AB:s vd Richard Berkling satsningen.


PowerCell Sweden presenterar heltäckande produktportfölj optimerad för elektrifiering inom off-road

PowerCell Sweden presenterar nu en komplett produktportfölj för vätgaselektrifiering för off-road-segementet som möjliggör omställningen bort från dieselmotorbaserade drivlinor. Produktportföljen omfattar kompletta bränslecellssystem under varumärket PowerCellution med effekt från 60 kW upp till megawattinstallationer.
"Våra industrialiserade bränslecellssystem erbjuder kunderna minimerad teknisk risk, minimerad time-to-market och minimerade investeringskostnader i den oundvikliga omställningen till noll-utsläppslösningar. Med industrialiserade basprodukter kan vi erbjuda kundanpassade lösningar med samma prestanda som tidigare och som inte kräver att kunderna ändrar sitt beteende," säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden.


PowerCell Sweden får order på bränslecellssystem värd 25 MSEK för forskning kring drivlina för flyg

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på ett antal bränslecellssystem för icke-kommersiell användning av ett europeiskt forskningscenter.


PowerCell får uppföljande order på två bränslecellssystem från global amerikansk jordbruksmaskinstillverkare

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en uppföljande beställning på två 100 kW bränslecellssystem från en global amerikansk tillverkare av jordbruksmaskiner. Systemen skall användas för fortsatta tester av elektrifiering av traktorer med hjälp av bränsleceller och vätgas och levereras under fjärde kvartalet 2021.


PowerCells årsredovisning för 2020 nu publicerad

PowerCell Sweden AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2020 på sin hemsida.


Kallelse till årsstämma i PowerCell

Aktieägarna i Powercell Sweden AB (publ), org.nr 556759-8353 ("PowerCell" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021.


PowerCells finanschef Karin Nilsson får breddat ansvar som vice vd och lämnar rollen som CFO

PowerCell Sweden AB:s finanschef Karin Nilsson, tillika vice vd, kommer att lämna rollen som finanschef för att ta ett större ansvar för bolagets affärsutveckling och strategiska partnerskap samt övergripande hållbarhetsfrågor. Karins efterträdare som finanschef kommer att sökas externt.


PowerCell Sweden AB får uppföljande order på bränslecellssystem från ZeroAvia värd 5,1 MSEK

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en uppföljande order på MS-100 bränslecellssystem från startup-bolaget ZeroAvia värd totalt 5,1 MSEK. Ordern beräknas levereras under det andra och tredje kvartalet i år.


PowerCell Sweden får order från Prototech AS på marin bränslecellsmodul

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på en bränslecellsmodul med en total effekt på 185 kW från det norska utvecklings- och integreringsföretaget Prototech AS. Modulen kommer att levereras under det fjärde kvartalet och är avsedd att användas i marina utvecklings- och demonstrationsprojekt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted