PowerCell tillförs 108 MSEK och får mer än 2300 nya aktieägare

Nordens ledande miljöteknikbolag PowerCell Sweden AB (publ) tillförs 108 MSEK och mer än 2300 nya aktieägare i samband med den nu avslutade nyemissionen som genomförts inför bolagets planerade listning på First North vid Nasdaq Stockholm den 19 december 2014. 


PowerCell attracts SEK 108 million from more than 2300 new shareholders

The Nordic leading fuel cell technology company PowerCell Sweden AB (publ) has attracted SEK 108 Million in new capital from more than 2300 new shareholders after the now completed new share issue carried out for the company's planned listing on First North at NASDAQ Stockholm on December 19.


Västra Götaland får sin första vätgasstation

Under 2015 byggs en stationär tankstation för vätgasfordon i Västra Götaland. Vätgas Sverige deltar tillsammans med Nordens ledande miljöteknikbolag inom bränslecellsteknik PowerCell Sweden AB och Oy Woikoski i projektet som delfinansieras av Västra Götalandsregionen och EU. Tankstationen kommer vara öppen för allmänheten och placeras intill PowerCells lokaler i Biskopsgården, Göteborg. 


The Swedish region Västra Götaland gets its first hydrogen filling station

In 2015, a stationary filling station for hydrogen vehicles will be built in the Swedish Västra Götaland region. Hydrogen Sweden participates with leading Nordic cleantech companies in the fuel cell technology, PowerCell Sweden AB and Oy Woikoski, in the project co-funded by Region Västra Götaland and the EU. The filling station will be open to the public and placed next to PowerCell Sweden's premises in Biskopsgården. Gothenburg. 


Miljöteknikbolaget PowerCell omvandlar miljöfarligt avfall från olivoljetillverkning till elektricitet

PowerCell, Nordens ledande miljöteknikbolag inom bränslecellsteknik, utvecklar teknik för att konvertera miljöfarligt avfall från olivoljetillverkning till elektricitet. Biogas2PEM-FC är ett EU-projekt som PowerCell koordinerar. Tillsammans med partners från Spanien, Grekland, Storbritannien och Sverige har en komplett försöksanläggning byggts i Andalusien i Spanien. 


Nordic leading cleantech company PowerCell converts toxic waste from olive oil production into electricity

The Nordic leading fuel cell technology company PowerCell has announced a technology developing project to convert toxic waste from olive oil production into electricity. Biogas2PEM-FC is an EU project that PowerCell coordinates. Together with partners from Spain, Greece, Sweden and the UK, a complete pilot plant has been built in Andalucía, Spain.


Miljöteknikbolaget PowerCell Sweden AB expanderar sin verksamhet i Asien - bolaget etablerar sin närvaro i Sydkorea

PowerCell Sweden AB (publ), Nordens ledande miljöteknikbolag inom bränslecellsteknik, expanderar sin internationella verksamhet i Asien. PowerCell Korea Inc. har etablerats i huvudstaden Seoul. "Vi ser en stor potential för våra lösningar i Sydkorea och resten av den asiatiska marknaden", säger Magnus Henell, VD, PowerCell Sweden AB. 


Swedish fuel cell developer PowerCell expands footprint into Asia - the company establishes presence in South Korea

Nordic fuel cell technology leader PowerCell Sweden AB (publ) expands its international business operations into Asia. PowerCell Korea Inc. has been established in the capital Seoul. "We see a high potential for our solutions in South Korea and the rest of the Asian market," said Magnus Henell, CEO, PowerCell Sweden AB.


PowerCell Sweden offentliggör prospekt avseende nyemission - teckningstid 19 november - 9 december 2014

Styrelsen för PowerCell Sweden AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen och noteringen av Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm. Emissionsbeloppet uppgår till 115 MSEK och är säkerställt upp till 80 procent (92 MSEK). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.powercell.sewww.avanza.se samt www.gwkapital.se


Ledande svensk bränslecellsteknik - PowerCell Sweden AB tar steget in på börsen

Styrelsen i PowerCell har beslutat att genomföra en nyemission på 115 miljoner kronor samt att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm. PowerCell utvecklar miljövänlig och effektiv bränslecellsteknik. Tekniken kan minska driftskostnaderna för elförsörjning med en tredjedel och samtidigt skona miljön fastän vanlig diesel används. Styrelsen bedömer att enklare bränsleförsörjning och billigare drift kan bidra till att avsevärt utvidga bränslecellers spridning på världsmarknaden. 


Leading Swedish fuel cell technology - PowerCell Sweden AB seeks stock market listing

The Board of PowerCell has decided to conduct a rights issue of SEK 115m ($15.5m) and to apply for a listing of its shares at First North at Nasdaq Stockholm. PowerCell has developed an environmentally friendly and efficient fuel cell technology. The technology can reduce the operating costs of electricity supply by one third, while protecting the environment even though ordinary diesel is used as fuel. The Board believes that simpler fuel supply and cheaper operations can contribute to significantly expand the global fuel cell market. 


Miljöteknikbolaget PowerCell utvecklar en Range Extender för elfordon

Energimyndigheten har beviljat PowerCell, Nordens ledande miljöteknikbolag inom bränslecellsteknik, ett bidrag på 7 MSEK, för att i ERA-NET projektet MoRE Zero utveckla ett bränslecellsystem för användning som en Range Extender för elfordon. Målet med projektet är att öka konsumenternas medvetenhet och acceptans för elfordon genom att öka räckvidden med hjälp av att installationen av en nollemissions Range Extender baserad på bränslecellsteknik.


Nordic leading cleantech company PowerCell develops a Range Extender for electric vehicles

The Swedish Energy Agency has granted leading fuel cell technology company PowerCell a contribution of 7 MSEK for the MoRE Zero project, an ERA-NET, to develop a fuel cell system for use as a range extender for electric vehicles. The goal of the project is to increase consumer awareness and acceptance of electric vehicles by increasing the range by means of installation of a zero emission range extender based on fuel cell technology.


Energimyndigheten beviljar miljöteknikbolaget PowerCell 10 MSEK för utveckling av nästa generations bränslecellssystem

Energimyndigheten har beviljat PowerCell, Nordens ledande miljöteknikbolag inom bränslecellsteknik, ett lån på tio miljoner kronor. Lånet från Energimyndigheten avser ett projekt inom utveckling av nästa generation PowerPac, ett bränslecellssytem med reformer som omvandlar diesel till elektricitet på ett effektivt och miljövänligt sätt.


The Swedish Energy Agency grants leading cleantech company PowerCell 10 million SEK for the development of next generation fuel cell system

The Swedish Energy Agency has granted leading fuel cell technology company PowerCell the, a loan of ten million SEK. The loan from the Energy Agency is for the development of next generation PowerPac, a fuel cell system that converts diesel fuel into electricity in an efficient and environmentally friendly way.


Svenska bränslecellsutvecklaren PowerCell utsedd till årets mest samhällsnyttiga investering

PowerCell, det nordiskt ledande miljöteknikbolaget inom bränslecellsteknik, har av Svenska Riskkapitalföreningen blivit utsett till årets mest samhällsnyttiga investering.


Svenska bränslecellsutvecklaren PowerCell slutför utvecklingen av nästa generations bränslecellsstack

PowerCell, det nordiskt ledande miljöteknikbolaget inom bränslecellsteknik, är i slutfasen av utvecklingen av "nästa generations" bränslecellsstack, S2. S2 täcker ett större effektområde upp till 25 kW och håller samma tolerans mot CO som den nuvarande bränslecellsstacken, S1. Den nya bränslecellstacken kommer ha god stabilitet samt en kompakt och robust design för både mobila och stationära applikationer.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted