Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma den 25 juni 2020 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.

Allmänt om stämman
Med anledning av coronaviruset och de reserestriktioner som gäller för närvarande är det osäkert vilka eller hur många ur styrelse och företagsledning som kommer att kunna närvara på årsstämman. Styrelsen kommer sannolikt delta via videolänk. Stämman kommer att hållas kort och den sedvanliga presentationen och frågestunden kommer att begränsas. Petrosibir uppmanar aktieägare att följa myndigheternas rekommendationer. Deltagare som uppvisar sjukdomssymptom eller ingår i riskgrupper uppmanas särskilt att inte delta i stämman. Förtäring eller dryck kommer inte att erbjudas.

Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 18 juni 2020, dels senast den 18 juni 2020 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Petrosibir AB, Box 5216, 102 45 Stockholm eller per e-post till gunnar.danielsson@petrosibir.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.petrosibir.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 18 juni 2020 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter samt val av revisor och eventuell revisorssuppleant

12. Årsstämmans avslutande

Årsstämmans ordförande (p. 2)
Det föreslås att advokaten Tor Dunér väljs till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat (p. 8 b)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)
För närvarande finns inget förslag till val av styrelseledamöter eller förslag till styrelsearvoden. Sådant förslag kommer presenteras senast på årsstämman.

Det föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. WINTHERS Revisionsbyrå AB föreslås väljas till revisor. Om WINTHERS Revisionsbyrå AB väljs till bolagets revisor kommer auktoriserade revisorn Ragnar Santesson att vara huvudansvarig revisor.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Övrigt
Bolaget har för närvarande 29 773 862 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 761 900 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 29 011 962 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster uppgår till 36 630 962.

Bolagets årsredovisning för 2019 har offentliggjorts den 13 maj 2020 och finns tillgänglig hos bolaget samt på bolagets hemsida. Styrelsens fullständiga förslag till beslut, i den mån sådana finns, och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast från den 4 juni 2020 samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även att finnas på www.petrosibir.com samt framläggas på årsstämman.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i maj 2020

Petrosibir AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, verkställande direktör, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Petrosibir AB, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Produktionsrapport för december 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2020 uppgick till 33 388, motsvarande 1 077 fat per dag.


Production report for December 2020

Petrosibir's total oil production during December 2020 amounted to 33,388 barrels, equivalent to 1,077 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Produktionsrapport för november 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under november 2020 uppgick till 31 659, motsvarande 1 055 fat per dag.


Production report for November 2020

Petrosibir's total oil production during November 2020 amounted to 31,659 barrels, equivalent to 1,055 barrels per day.


Produktionsrapport för oktober 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2020 uppgick till 31 854, motsvarande 1 028 fat per dag.


Production report for October 2020

Petrosibir's total oil production during October 2020 amounted to 31,854 barrels, equivalent to 1,028 barrels per day.


Borrning av två prospekteringsbrunnar i Basjkirien

Petrosibir offentliggör härmed att ett avtal har träffats om borrning av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen i Basjkirien. Borrningarna kommer finansieras av en partner mot en ägarandel motsvarande 49% i licensen.


Drilling of two exploration wells in Bashkiria

Petrosibir is pleased to announce that it has entered into an agreement to drill two exploration wells on the Suyanovskoye licence block in Bashkiria. The drilling of these wells will be financed by the partner in exchange for a 49% interest in the licence block.


Produktionsrapport för september 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under september 2020 uppgick till 31 866, motsvarande 1 062 fat per dag.


Production report for September 2020

Petrosibir's total oil production during September 2020 amounted to 31,866 barrels, equivalent to 1,062 barrels per day.


Produktionsrapport för augusti 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under augusti 2020 uppgick till 32 699, motsvarande 1 055 fat per dag.


Production report for August 2020

Petrosibir's total oil production during August 2020 amounted to 32,699 barrels, equivalent to 1,055 barrels per day.


Delårsrapport januari - juni 2020

Januari-juni 2020

  • Totala intäkter: 20 (28) mkr
  • Rörelseresultat: 0 (2) mkr
  • Nedskrivning Ripiano -31 (0) mkr
  • Periodens resultat: -30 (2) mkr
  • Resultat per aktie: -1,01 (0,07)

Interim report January - June 2020

January - June 2020

  • Total revenue: SEK 20 (28) million
  • Operating result: SEK 0 (2) million
  • Impairment of Ripiano SEK -31 million (0)
  • Net income: SEK -30 (2) million
  • Earnings per share: SEK -1.01 (0.07)

Produktionsrapport för juli 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juli 2020 uppgick till 34 614, motsvarande 1 117 fat per dag.


Production report for July 2020

Petrosibir's total oil production during July 2020 amounted to 34,614 barrels, equivalent to 1,117 barrels per day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted