Peckas Naturodlingar AB (bolaget), Europas största kretsloppsodling, meddelar att styrelsen har tagit beslut om nyemission.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019, beslutat att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("företrädesemissionen"). Villkoren i företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 10,00 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 1-15 oktober 2019. Genom teckningen kommer bolaget att tillföras upp till 15 mkr före emissionskostnader.

Emissionen i sammandrag:

Teckningskurs: 10,00 kr
Sista dag aktien handlas exklusive teckningsrätter: 2019-09-25
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätter: 2019-09-26
Avstämningsdag: 2019-09-27
Teckningstid: 2019-10-01 - - 2019-10-15
Handel i Betalda Tecknade aktier: 2019-10-01 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag meddelas via pressmeddelande.
Handel i teckningsrätter: 2019-10-01 - -2019-10-11

Ett flertal av de större ägarna har förbundit sig att tillsammans teckna 4,5 Mkr av emissionen.

Avsikten med emissionen är att säkerställa rörelsekapital fram till 2021 då bolaget räknar med ett eget positivt kassaflöde. Vidare gör man investeringar i en förpackningslinje för att effektivisera logistik och produktion. Bolaget kommer även investera vidare i dotterbolaget Peckas solutions som bedriver produktutveckling för att man i framtiden ska kunna lansera och sälja odlingssystemet till internationella odlingsföretag.

Peckas naturodlingar, Europas största urbana kretsloppsodling

Peckas Naturodlingar är ledande inom akvaponisk odling i industriell skala med moderna växthus som kombinerar hållbarhet filosofi och avancerad teknik. Företaget har byggts ut från Pecka Nygårds testanläggning (med 25 års erfarenhet) och levererar ekologiska tomater och ekologisk regnbåge av högsta kvalitet. Anläggningen på Höga kusten är ett slutet kretslopp som består av 0,8 hektar övertäckta fiskodlingar och växthus, en vertikalt integrerad fiskodlings- och förädlingsanläggning, forsknings- och utvecklingsavdelning samt ytterligare 0,5 hektar akvaponisk odling som togs i bruk vid årsskiftet.

Kretsloppsodlingen innebär att det näringsrika vattnet som laxen simmar i ger näring till tomatplantorna, som i sin tur renar vattnet i fisk bassängen. Det enda som tillförs är fiskfoder och minimala mängder vatten. Ett kilo foder ger ett kilo fisk, och 10-12 kilo grönsaker - klimatsmart, resurseffektivt och helt fritt från utsläpp.

Sedan produktionsstarter i februari 2018 har Peckas Naturodlingar visat prov på en fantastisk kapacitetsökning i takt med en kraftigt stigande efterfrågan. Produkterna levereras i plastfria förpackningar, vilket uppskattas mycket av kunderna, och distribueras via de största livsmedelskedjorna runt om i Sverige, såsom COOP, Lidl och återförsäljare inom premiumsegmentet samt till HoReCa-segmentet (hotell, restauranger och catering) och fortsätter att vinna marknadsandelar.

Strategin för Peckas Naturodlingar är att erbjuda klimatsmart och giftfri mat genom egen akvaponisk produktion i Sverige samt utveckla och sälja system för sin odling till internationella aktörer. Bolaget fokuserar därför på två tillgångar som just nu är under utveckling - Peckas Naturodlingar och Peckas Solutions.

Peckas Naturodlingar bedriver egen odling av tomater och regnbåge baserad på sin egen kunskap och teknologi.

Peckas Solutions produktifierar odlingssystemet för att kunna sälja det på en internationell marknad och öppna upp för för fler att odla enligt samma metod. Det innefattar bland annat utveckling av ett styrsystem baserat på artificiell intelligens för akvaponisk odling i industriell skala för att hjälpa intresserade internationella aktörer att odla mat med den nya generationens akvaponik.

Peckas Naturodlingar
Peckas Naturodlingar har på 18 månader vuxit rekordsnabbt. Bolaget har utökat kapaciteten med 150 procent, i takt med en kraftigt stigande efterfrågan och uppskattning från kunderna. Företaget har bevisat att akvaponisk odling fungerar väl i industriell skala under både kalla vintrar och varma somrar. Den avancerade odlingstekniker gör det möjligt att spara upp till 95 procent av vattenförbrukningen jämfört med traditionell odling. Samtidigt tas alla näringsämnen från fiskodlingen tillvara i växthuset, i stället för att släppa ut dem i naturliga vattendrag där de orsakar övergödning och andra typer av föroreningar.

Dessutom använder Peckas Naturodlingar inga kemikalier, pesticider eller antibiotika. Till och med tomat förpackningarna består helt av återvunnen kartong. Ingen aspekt som kan vara ohållbar har glömts bort.

Försäljningen från de två växthusen ökar från kvartal till kvartal och fiskförsäljningen har just börjat bidra. Snart står även ett tredje växthus klart, och omsättningen fortsätter att öka. Peckas Naturodlingar siktar mot att anläggningen ska nå full kapacitet (34-35 Mkr) runt år 2021-2022. För varje nytt växthus bolaget bygger tar det cirka två år innan det börjar ge lönsamhet. Samtidigt som omsättningen ständigt ökar från de färdiga anläggningarna fortsätter vi med utbyggnaden och forsknings- och utvecklingsarbetet. Vi har som målsättning att börja gå med vinst under 2021. Den akvaponiska metoden är en avancerad teknik som tar tid att finjustera och lära sig, men Peckas Naturodlingar går i täten för food tech-revolutionen.

Peckas Solutions

Peckas får löpande förfrågningar från internationella intressenter som vill odla på samma sätt. För att möta detta intresse har man bildat dotterbolaget Peckas Solutions. Där utvecklar man ett styrsystem baserat på artificiell intelligens för akvaponisk odling i industriell skala. Syftet är att kunna sälja Peckas odlingssystem till internationella aktörer för att de skall kunna odla mat med den nya generationens akvaponik.

Peckas R&D och Peckas Intelligent Control System (PICS) är ett utvecklingsprojekt från Peckas Solution som har lanserats för att möta en ökande efterfrågan och ett ökat intresse för akvaponisk odling från internationella kunder. Det bygger på AI-algoritmer som exempelvis neurala nätverk. Syftet är att upptäcka mönster inom akvaponik på samtliga komplexitetsnivåer för att samordnat styra och analysera produktionen i växthus och fiskodling, och dessutom uppnå fler synergieffekter. 

2019-09-12

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se 

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 12  september  2019 kl. 8.30

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Kvartalsrapport 2020 april-juni

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET

ANDRA KVARTALET (2020-04-01 - 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3717 KSEK (2033 KSEK)
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3531 KSEK (-2614 KSEK)
  • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,52 SEK (-0,62 SEK)
  • Den tidigare prognosen revideras och positivt kassaflöde bedöms inte längre som sannolikt under 2021. En av anledningarna är stora osäkerheter kring efterfrågan från HoReCa-segmentet i framtiden.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Kommuniké från bolagsstämma Peckas Naturodlingar AB

Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB (publ) ("Peckas Naturodlingar" eller "Bolaget") har den 11 juni 2020 hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Peckas Naturodlingar AB utser Mattias Gemborg till ny VD

Styrelsen har utsett Mattias Gemborg till ny VD för Peckas Naturodlingar. Mattias tillträder tjänsten den 8 juni 2020.


KVARTALSRAPPORT 2020 januari- mars

Under årets första kvartal har Peckas Naturodlingar uppnått en försäljning på 3,9 MSEK, vilket är ett försäljningsrekord för bolaget sett till ett enskilt kvartal. Det är också en ökning med 60 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019 och en 130-procentig ökning från samma kvartal föregående år. Försäljningsökningen är till största del ett resultat av att fler kunder tillkom och att bolagets tredje växthus, vilket färdigställdes i slutet av 2019, har gått i produktion under de första veckorna i mars 2020. Periodens förlust uppgick under årets första kvartal till 3,9 MSEK, vilket är en förbättring med 30 procent jämfört med föregående kvartal då förlusten uppgick till 5,4 MSEK. Det är samtidigt en försämring med 9,5 procent jämfört med första kvartalet 2019 då förlusten uppgick till 3,6 MSEK. Peckas Naturodlingar arbetar med att förbättra effektiviteten per kvadratmeter i bolagets växthus och odling anläggningar. Effektiviteten har förbättrats som en följd av de investeringar som gjorts och de medföljande stordriftsfördelarna. Det har lett till ökad försäljning samt att bolaget har lagt grunden för lägre kostnader per producerad enhet på sikt. Mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020 har försäljningen ökat med 60 procent, samtidigt som rörelsekostnaderna gick från 9,0 MSEK till 8,9 MSEK. I takt med att växthusens nyttjandegrad ökar kommer bolagets produktivitet att öka, vilket är ett viktigt steg mot att nå positivt kassaflöde.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET

FÖRSTA KVARTALET (2020-01-01 - 2020-03-31)

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3 930 KSEK (1 705 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -3 730 KSEK (-3 395 KSEK)
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,66 SEK (-0,86 SEK)
  • Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Rättelse: Peckas Naturodlingar senarelägger årsstämman 2020

RÄTTELSE: I tidigare publicerat pressmeddelande skrevs det "Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 4 juni." Rätt datum skall vara 4 maj, vilket har justerats i pressmeddelande.Årsredovisning 2019


Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB kallas härmed till årsstämma

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 mars.

Kallelse i helhet:

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB (publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 23 april klockan 14.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted