KVARTALSRAPPORT 2019 juli-september

Nettoomsättningen har nästan tredubblats jämfört med samma kvartal förra året och fortsätter således att växa. Vår utökade kapacitet har bidragit till ökade kostnader vad gäller råvaror och förnödenheter, en högre energiförbrukning och mer personal. På så sätt fortsätter vår expansion att påverka resultatet.
Vårt affärsområde Peckas Solutions fortsätter att generera ett starkt intresse från internationella aktörer. Peckas Solutions ska stödja andra företag att investera och bygga sina kretsloppsodlingssystem. På grund av den stora efterfrågan arbetar vi på att snabba på processen att erbjuda hållbara lösningar för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion på internationella marknader.

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2019

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 237 ksek (856 ksek)
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till - 2 784 ksek (- 1 982 ksek)
Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 6 389 ksek (3 460 ksek)
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till - 0,67 sek (-0,58 sek)

2019-11-01

VD-ORD: ÖKAD OMSÄTTNING OCH FRAMGÅNGSRIK EMISSION

Att allt fler efterfrågar hållbar, god och hälsosam mat råder det ingen som helst tvekan om. Så många som mellan 15 och 20 procent av konsumenterna är medvetna och efterfrågar just sådan mat. Den andelen har ökat kraftigt de senaste åren och i dag är efterfrågan högre än utbudet. Med vår teknik för att odla tomater och regnbågslax - akvaponisk odling - möter vi just denna medvetna grupp av konsumenter. Vi använder oss av ett naturligt kretslopp - utan vare sig antibiotika eller giftiga bekämpningsmedel - vilket innebär att vi nyttjar all näring genom att fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Vi har även ett eget kläckeri och slakteri, vilket minskar risken att vi får in extern smitta och dessutom kan vi säkerställa att vi alltid har tillgång till fiskyngel.

De senaste två åren har vi haft fullt upp med att bygga och utöka vad som är världens största akvaponiska produktionsanläggning. Med en växande produktionskapacitet, högkvalitativa tomater och regnbågslax expanderar vi kraftigt inom både dagligvaruhandeln och hotell- och restaurangsegmentet. Ett viktigt mål är att nå lönsamhet.

VÄGEN MOT LÖNSAMHET Vägen mot lönsamhet går framför allt genom att öka produktionen och försäljningen av tomater och regnbågslax. När det gäller försäljningen är efterfrågan på våra produkter redan i dag högre än vad vi kan producera. Vårt tredje växthus, som nu byggs och väntas stå klart i slutet av året, innebär en expansion om drygt 50 procent. Vi når då en årlig produktionskapacitet om 500 ton tomater och 60 ton fisk. Det beräknas ge en omsättning om cirka 35 Mkr på rullande 12 månader och innebär att vi kan generera positivt kassaflöde och resultat år 2021.

En annan viktig inkomstkälla på sikt är vårt affärsområde Peckas Solutions som ska stödja andra företag att investera och bygga sina kretslopps- odlingssystem. Vi får så gott som dagligen förfrågningar från bolag utomlands som vill använda vårt system och som efterfrågar allt från förstudier till projektledning och systemintegrationer. Vi kommer även att förpacka och sälja vårt styrsystem och vår kunskap i licensform.


GYNNSAMT TREDJE KVARTAL Vår kapacitet är under tredje kvartalet 115 procent större än tredje kvartalet 2018. Då har vi heller inte uppnått full kapacitet i våra växthus, vilka påverkas av initiala kostnader som belastar växthusen under deras första 24 månader. Under tredje kvartalet har omsättningen fortsatt att öka och har nästintill tredubblats jämfört med samma kvartal förra året, från 0,85 till 2,24 Mkr. Rörelsens kostnader i form av råvaror och förnödenheter uppgick till 1,68 Mkr, vilket kan jämföras med 0,78 Mkr samma kvartal föregående år. Externa kostnader ökade från 0,55 Mkr tredje kvartalet 2018 till 1,23 Mkr 2019, vilket är starkt påverkat av vår utökade kapacitet som leder till en bland annat högre energiförbrukning och mer personal. Vidare uppgick personalrelaterade kostnader till 2,95 Mkr genom våra investeringar i både nationell och internationell expansion och medföljande rekryteringskostnader på grund av utökning av personal till våra växthus. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -2,78 Mkr.

I september offentliggjorde vi en företrädesemission som tecknades till 232 procent. Delar av kapitalet ska användas som rörelsekapital fram till att vi når positivt kassaflöde. Dessutom ska vi effektivisera produktionen med en ny förpackningslinje och genomföra energieffektiviseringar som kan minska vår energianvändning med 20 - 30 procent. I det arbetet har vi fått stöd av Energimyndigheten i form av ett bidrag på 3,6 miljoner kronor.

Slutligen vill jag tacka alla aktieägare och kunder för det förtroende ni ger oss. Jag och mina kollegor ser fram mot ett spännande och givande år.

Elena Petukhovskaya vd Peckas Naturodlingar

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2019 för perioden januari-december publiceras den 14 februari 2020

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 november 2019 kl 8.30. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Årsredovisning 2019


Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB kallas härmed till årsstämma

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 mars.

Kallelse i helhet:

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB (publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 23 april klockan 14.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.Peckas Naturodlingars företrädesemission tecknades till 106 procent

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 2 mars 2020, tecknades till totalt 11,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 106,2 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras 10,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.


Peckas Naturodlingars företrädesemission övertecknades

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades igår den 2 mars, har tecknats över 100%. Hur mycket den övertecknades kommer att meddelas inom några dagar när allt är sammanställt. Bolaget kommer därmed att tillföras 10,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2019

2019 har präglats av stora och viktiga investeringar i verksamheten samtidigt som försäljningen fortsatt att öka. Under fjärde kvartalet har omsättningen nästintill tredubblats jämfört med samma kvartal i fjol. Vår utökade kapacitet, i och med färdigställandet av det tredje växthuset, har bidragit till ökade kostnader, en högre energiförbrukning och mer personal. Det betyder att investeringarna som gjorts haft en väsentlig påverkan på resultatet. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -5,25 Mkr jämfört med -2,89 Mkr fjärde kvartalet i fjol.Under fjolåret uppnådde vi viktiga milstolpar och nu har vi tre växthus som totalt omfattar drygt 1 hektar. Vår förhoppning är att fördubbla produktionen under 2020 samtidigt som vi förbereder vår internationella expansion. Sammantaget står vi starkare än någonsin tidigare och jag ser fram mot ett fantastiskt 2020.


Peckas Naturodlingar erhåller företagsstöd om 3 MSEK från Länsstyrelsen Västernorrland

Peckas Naturodlingar AB - marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion - meddelar idag att bolaget erhåller företagsstöd om 3 MSEK från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser nybyggnation av ett akvaponiväxthus för odling av tomater, det vill säga bolagets tredje växthus.


Peckas Naturodlingar lanserar egenutvecklad och patentsökt biobädd

Peckas Naturodlingar AB (bolaget) förstärker sitt erbjudande i dotterbolaget Peckas Solutions AB med en egenutvecklad och patentsökt biobädd, vilket är hjärtat i bolagets odlingssystem. Biobäddarna är modulärt uppbyggda vilket möjliggör för att snabbt kunna bygga stora odlingssystem på flera hektar till en betydligt lägre kostnad än tidigare.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär