Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 2 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 97 333 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37,65% av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Gussjö Fastighets AB

Stämman beslutade att förvärva samtliga aktier i Gussjö Fastighets AB till en köpeskilling av preliminärt 4 338 236 kronor.

Johan Stenberg och Peter Sendelbach har inte deltagit i handläggning av styrelsens förslag enligt denna punkt.

Beslut om emission av teckningsoptioner av serie TO2 till:

a) Stämman beslutar att emittera teckningsoptioner till anställda nyckelpersoner enligt följande:

· Antalet optionsrätter uppgår till maximalt 44.500 st, dessa optionsrätter benämns serie TO2.

· En optionsrätt enligt serie TO2 ger rätt att teckna en ny B-aktie för 20 kronor.

· Optionsrätterna enligt serie TO2 kan utnyttjas för aktieteckning under tiden från och med
1 januari 2024 till och med 1 oktober 2024.

· Rätten att teckna optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma nyckelpersoner i bolaget. Teckning sker på teckningslista, teckningsberättigade personer framgår nedan.

· Fördelningsgrunden och skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament i arbetet för nyckelpersoner i bolaget.

· Teckning av optionsrätter enligt serie TO2 skall vara gjord tidigast den 3:e oktober 2020 och senast den 25:e oktober 2020.

· Betalning skall ske senast den 25:e oktober 2020.

· Om optionsrätterna utnyttjas fullt ut medför de en ökning av aktiekapitalet med 22.250 kronor.

· Betalning för optionsrätter sker utifrån marknadsmässiga villkor, vid beräkning av optionsrätternas värde skall Black & Scholes formel tillämpas. Optionspremien har beräknats till 1,26 kr per teckningsoption vilket ger 56.070 kronor totalt.

· Följande anställda nyckelpersoner i bolaget äger rätt att teckna optionsrätterna i nedanstående omfattning:

· Mattias Gemborg, 890302-4837 erbjuds att teckna högst 25.000 st optionsrätter

· Anna-Karin Amérus, 610425-8006 erbjuds att teckna högst 5.000 st optionsrätter

· Marwan Samaan, 901110-1715 erbjuds att teckna högst 10.000 st optionsrätter

· Dumitru Mititelu, 860204-5497 erbjuds att teckna högst 2.500 st optionsrätter

· Andrea Gambardella, 910816-2919 erbjuds att teckna högst 2.000 st optionsrätter

b) Stämman beslutar att emittera teckningsoptioner till styrelseledamot enligt följande:

· Antalet optionsrätter uppgår till maximalt 10.000 st, dessa optionsrätter benämns serie TO2.

· En optionsrätt enligt serie TO2 ger rätt att teckna en ny B-aktie för 20 kronor.

· Optionsrätterna enligt serie TO2 kan utnyttjas för aktieteckning under tiden från och med
1 januari 2024 till och med 1 oktober 2024.

· Rätten att teckna optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma en av styrelsens ledamöter. Teckning sker på teckningslista, teckningsberättigad person framgår nedan.

· Fördelningsgrunden och skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament i arbetet för styrelseledamot i bolaget.

· Teckning av optionsrätter enligt serie TO2 skall vara gjord tidigast den 3:e oktober 2020 och senast den 25:e oktober 2020.

· Betalning skall ske senast den 25:e oktober 2020.

· Om optionsrätterna utnyttjas fullt ut medför de en ökning av aktiekapitalet med 5.000 kronor.

· Betalning för optionsrätter sker utifrån marknadsmässiga villkor, vid beräkning av optionsrätternas värde skall Black & Scholes formel tillämpas. Optionspremien har beräknats till 1,26 kr per teckningsoption vilket ger 12.600 kronor totalt.

· Följande ledamot i bolaget äger rätt att teckna optionsrätterna i nedanstående omfattning:

· Hans Axelsson, 570412-6613 erbjuds att teckna högst 10.000 st optionsrätter

· Hans Axelsson har inte deltagit i handläggningen av styrelsens förslag enligt denna punkt.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på extra bolagsstämman hänvisas till
kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.peckas.se

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl. 14.30.

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

PECKAS NATURODLINGAR AB OFFENTLIGGÖR EU-TILLVÄXTPROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB ("Bolaget") har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 26,5 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 20 november 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag den 30 november 2020 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Den 20 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPO

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB ("Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden löper under perioden 1 december-15 december 2020, eller den period som kan föranledas av förlängd myndighetsgranskning av prospektet. Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 26,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om 13,25 MSEK, motsvarande ca 50 % av Företrädesemissionen.


Kvartalsrapport 2020 juli-september

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET

TREDJE KVARTALET (2020-07-01 - 2020-09-30)

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2946 KSEK (2237 KSEK)

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5660 KSEK (-2786 KSEK)

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,83 SEK (-0,67 SEK)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 23 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 34 000 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37 % av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.


Peckas Naturodlingar har tecknat en avsiktsförklaring med ICA Maxi Östersund om etablering av det första lokala odlingssystemet "Peckas Compact" i Sverige.

I samband med avsiktsförklaringen inleds en förstudie som syftar till att projektera och planera etableringen av en Peckas Compact i direkt anslutning till butiken. Förstudien förväntas vara genomförd till årsskiftet med målsättningen att uppföra och driftsätta anläggningen under 2021.


Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma.

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter samt på hemsidan den 9 oktober.

Ärende på extra bolagsstämma avser försäljning av del av fastighet Härnösand Saltvik 8:27 vilket utgör närståendetransaktion.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB

Idag fredag den 2 oktober 2020 hölls extra bolagsstämma i Peckas Naturodlingar AB (publ). Vid stämman var 256 000 A-aktier och 97 333 B-aktier representerade, vilket motsvarar 37,65% av totala antalet röster. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.


Peckas Naturodlingar förbereder lansering av ett nytt kompakt akvaponisystem anpassat för dagligvaruhandeln och öppnar samtidigt upp för försäljning av system på den svenska markna

Peckas Naturodlingar tar steget och blir systemleverantör genom systemkonceptet Peckas Compact. Konceptet innebär att kompletta akvaponisystem för lokal produktion av fisk och grönsaker kommer att erbjudas på den svenska marknaden. Systemen kan skräddarsys till att producera flera olika sorters grönsaker och ett antal fiskarter. Genom en affärsmodell som säkerställer intäkter på kort och lång sikt bedöms denna modell ha potential att bli mycket lönsam. I samband med detta anpassas anläggningen i Härnösand till att även producera gurka, paprika och lax (Salmo Salar) samt att bli ett centrum för vidare utveckling av tekniska lösningar inom akvaponi.


Aktieägarna i Peckas Naturodlingar AB kallas härmed till extra bolagsstämma

Kallelse kommer formellt ske genom post- och inrikes tidningar och Dagens nyheter samt på hemsidan den 18 september.

Ärenden på extra bolagsstämma avser förvärv av Gussjö fastighets AB vilket utgör närståendetransaktion samt optionsprogram till anställda och styrelseledamot. Förvärvet av Gussjö fastighets AB förväntas medföra en positiv resultateffekt för Peckas Naturodlingar AB.


Kvartalsrapport 2020 april-juni

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET

ANDRA KVARTALET (2020-04-01 - 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3717 KSEK (2033 KSEK)
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3531 KSEK (-2614 KSEK)
  • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,52 SEK (-0,62 SEK)
  • Den tidigare prognosen revideras och positivt kassaflöde bedöms inte längre som sannolikt under 2021. En av anledningarna är stora osäkerheter kring efterfrågan från HoReCa-segmentet i framtiden.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted