Bokslutskommuniké 2017

Andra halvåret 1 juli-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 562 (17) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -9 023 (-4 007) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 694 (-4 619) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,67 (-0,52) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 941 (-5 974) tkr

Helåret 1 januari-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 906 (17) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -19 243 (-8 670) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -20 574 (-10 432) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -1,67 (-1,18) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15 102 (-13 747) tkr
 • Soliditeten var negativ vid periodens utgång (5,8 procent)
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 151 (1 337) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda var 2 (2)

Verksamheten under perioden

Årsstämman i Papilly den 9 maj 2017 innebar starten på ett omfattande förändringsarbete i Papilly, avseende såväl finansiella frågor som organisatoriska och försäljningsmässiga. Styrelsen kompletterades vid årsstämman med Carl-Viggo Östlund och Carsten Friberg, och senare under verksamhetsåret lämnade två tidigare ledamöter styrelsen. Den 1 augusti tillträdde Peter Ekmark, tidigare bl a försäljningsdirektör för tidningen Metro och regional försäljningsdirektör hos MTG, som ny verkställande direktör. Under den nya styrelsen och ledningen har Papilly sett över alla avtal och minskat den totala kostnadsbasen, minskat personalstyrkan, sett över kommunikationsplan och säljpitch, lagt ut försäljningen på olika externa kanaler samt rullat ut en konsumentorienterad (B2C) strategi som kompletterar B2B-bearbetningen. Som ett viktigt led i marknadsföringen ingicks i oktober också ett medieavtal med TV4 värt 40 MSEK.

En företrädesemission genomfördes framgångsrikt i november för att fortsätta marknadsföringsåtgärderna och försäljningsarbetet.
Under senare delen av året ökade efterfrågan på Papillys tjänster, och bolaget har ingått ett flertal avtal inom såväl den privata som offentliga sektorn. 

Kommande rapporter

April 2018 Årsredovisning
Augusti 2018  Delårsrapport januari-juni 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 februari 2018 

Carl-Viggo Östlund
Styrelseordförande

Christer Köhler
Styrelseledamot

Anders Tengström
Styrelseledamot

Carsten Friberg
Styrelseledamot

Peter Ekmark 
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Carsten Friberg, vice VD, 0730-920 244,
carsten.friberg@investmentqv.se

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2018 kl.08.00 CEST.

Papilly AB (publ) 
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. 
Bolagets Certified Adviser är Eminova FK. 

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2019Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Årsredovisning 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär