Papillys årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

Kommentar från vd för perioden efter räkenskapsårets slut.

Som tidigare kommunicerats har vi efter årsskiftet genomfört en fulltecknad nyemission om 7,9 Mkr efter emissionskostnader för att möjliggöra en kraftig expansion av säljorganisationen. Eftersom marknadsintresset för vår tjänst visat sig vara stort anställdes i februari sex välmeriterade säljare som tillsammans med Papillys säljdirektör nu är i full gång. Efter genomförd utbildning och introduktion har säljarna nu fler än 260 möten inbokade med VD/företagsledning på främst medelstora bolag (företag av den storleken bedöms ha en något kortare beslutsprocess). I skrivande stund har ca 170 möten genomförts, samtliga kvarstående företag genomförs under april och maj. Säljarna har tagit sina första viktiga genombrottsordrar. Försäljningsinsatserna har hittills resulterat i försäljning eller konkret offert till cirka 20 procent av de besökta företagen. 10 procent av de vi träffar tackar nej till att gå vidare idag, övriga 70 procent av företagen är med i säljprocessen. Vi gör en försiktig bedömning att vi når positivt avslut hos ca 25 procent av de företag vi träffar. En utmaning är att ledtiderna från första möte till beslut och implementering är något längre än förväntat. Ledtiderna kommer troligen förkortas när marknaden blir mer bekant med vår tjänst som idag inte har en etablerad produktkategori vi kan jämföras med.

Jag är övertygad om att Papillys tjänster kommer att bli en vändpunkt. Vårt program kommer göra stor skillnad på landets arbetsplatser och för människors hälsa och välmående.

Styrelsen hänvisar till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen där bolagets behov av eventuell framtida finansiering beskrivs samt revisorernas kommentarer enligt nedan.

Revisionsberättelsen avviker från standardformuleringen med nedanstående upplysning

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som beskriver bolagets behov av eventuell ytterligare framtida finansiering. Om inte ytterligare finansiering kan erhållas finns det faktorer som kan leda till osäkerhet om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten"

Årsredovisningen bifogas.

2017-04-24

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Erik Lissner, VD 
Tel: 070-657 00 42 
E-post: erik.lissner@papilly.com

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017 klockan 16:03 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

KOMMUNIKE FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (Papilly) idag den 5 december 2019 kl. 11.00, varvid följande beslut fattades:PAPILLY KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Papilly AB (publ) kallar till extra bolagsstämma torsdag den 5 december.


FÖRTYDLIGANDE RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen för Papilly fattade igår, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2019, beslut om en riktad emission om 1,7 MSEK, 34 000 000 aktier, till emissionskursen 0,05 SEK.


PAPILLY BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen för Papilly har idag med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2019, beslutat om en riktad emission om 1,7 MSEK. 34 000 000 aktier emitterats till en kurs om 0,05 SEK. Aktiekapitalet ökar i och med emissionen med 1,7 MSEK och uppgår efter emissionen till 18 891 409,85, fördelat på 377 828 197 aktier. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om cirka 10 procent.Komplettering till pressmeddelande publicerat 191010 kl. 14.20 med uppdatering av kundens namn: PAPILLY INGÅR AVTAL MED STOCKHOLMS UNIVERSITET

Papilly har ingått ett avtal med Stockholms Universitet innehållande leverans av Papillys digitala program för förebyggande stresshantering och stressrelaterad psykisk ohälsa. Avtalet är ett resultat av en längre dialog mellan Papilly, en av bolagets samarbetspartners Ninfea AB och Stockholms Universitet. Leverans kommer ske under första och andra kvartalet 2020 och skall nyttjas av en grupp medarbetare på universitetet. Avtalsvärdet är 178 000 kronor.MARTIN LINDGREN LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT REKRYTERINGSPROCESS

Bolagets CFO Martin Lindgren har meddelat bolaget att han har erbjudits en tjänst som VD i ett investmentbolag vilket han avser acceptera. Med anledning av detta har bolaget valt att säga upp Lindgrens tjänst och inleda sökandet efter en ny CFO. Lindgren kommer stå bolaget till förfogande under hela uppsägningstiden och vara delaktig i rekryteringsprocessen för att finna sin efterträdare, hans sista arbetsdag blir den 23 december.


Delårsrapport januari - juni 2019

Första halvåret

  • Nettoomsättningen uppgick till 470 (873) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 619 (-5 495) KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -6 870 (-5 847) KSEK.
  • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,03 (-0,31) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 978 (-17 451) KSEK.
  • Soliditeten var vid periodens utgång 50,4% (57,2%).
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 563 (573) KSEK.
  • Genomsnittligt antal anställda var 3 (3).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär