Papillys årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

Kommentar från vd för perioden efter räkenskapsårets slut.

Som tidigare kommunicerats har vi efter årsskiftet genomfört en fulltecknad nyemission om 7,9 Mkr efter emissionskostnader för att möjliggöra en kraftig expansion av säljorganisationen. Eftersom marknadsintresset för vår tjänst visat sig vara stort anställdes i februari sex välmeriterade säljare som tillsammans med Papillys säljdirektör nu är i full gång. Efter genomförd utbildning och introduktion har säljarna nu fler än 260 möten inbokade med VD/företagsledning på främst medelstora bolag (företag av den storleken bedöms ha en något kortare beslutsprocess). I skrivande stund har ca 170 möten genomförts, samtliga kvarstående företag genomförs under april och maj. Säljarna har tagit sina första viktiga genombrottsordrar. Försäljningsinsatserna har hittills resulterat i försäljning eller konkret offert till cirka 20 procent av de besökta företagen. 10 procent av de vi träffar tackar nej till att gå vidare idag, övriga 70 procent av företagen är med i säljprocessen. Vi gör en försiktig bedömning att vi når positivt avslut hos ca 25 procent av de företag vi träffar. En utmaning är att ledtiderna från första möte till beslut och implementering är något längre än förväntat. Ledtiderna kommer troligen förkortas när marknaden blir mer bekant med vår tjänst som idag inte har en etablerad produktkategori vi kan jämföras med.

Jag är övertygad om att Papillys tjänster kommer att bli en vändpunkt. Vårt program kommer göra stor skillnad på landets arbetsplatser och för människors hälsa och välmående.

Styrelsen hänvisar till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen där bolagets behov av eventuell framtida finansiering beskrivs samt revisorernas kommentarer enligt nedan.

Revisionsberättelsen avviker från standardformuleringen med nedanstående upplysning

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som beskriver bolagets behov av eventuell ytterligare framtida finansiering. Om inte ytterligare finansiering kan erhållas finns det faktorer som kan leda till osäkerhet om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten"

Årsredovisningen bifogas.

2017-04-24

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Erik Lissner, VD 
Tel: 070-657 00 42 
E-post: erik.lissner@papilly.com

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017 klockan 16:03 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Försäljningsavtal nya digitala Antistress-programmet

Under försommaren har Papilly ingått ett flertal pilotprojekt inom privat- och offentlig sektor med bolagets nya digitala Antistress-program.


PAPILLY SÄKERSTÄLLER HYRESINTÄKTER OM 1,1-1,2MSEK I KILAFORS

Papilly sköter sedan årsskiftet driften av Kilafors Herrgård och förberedelserna inför igångsättandet av huvudverksamheten, Papillys multimodala stressrehabilitering, fortlöper enligt plan och verksamheten beräknas dra igång den 15 november.


Papilly godkänd av Försäkringskassan

Papilly AB har godkänts som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.


MONICA WERNEMAN LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT SÖKPROCESSEN EFTER NY VD

Styrelsen i Papilly AB meddelar idag att Monica Werneman lämnar sin tjänst som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare med särskilt fokus på att driva och utveckla bolagets säljinsatser.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB (PUBL)

Årsstämma hölls i Papilly AB den 16 maj 2019, varvid följande beslut fattades:


TECKNINGSGRADEN I PAPILLYS NYEMISSION UPPGICK TILL 100,35 PROCENT

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 3 maj 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till 100,35 procent.Kallelse till årsstämma i Papilly

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag 16 maj 2019 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


ALDRIG ENSAM VÄLJER PAPILLY

Den ideella föreningen Aldrig Ensam och dess grundare Charlie Erikson väljer Papilly som leverantör för sin satsning framåt gällande olika former av stödinsatser kring psykisk ohälsa.


PAPILLY PUBLICERAR MEMORANDUM OCH ANMÄLNINGSSEDEL

Som tidigare beslutat genomför Papilly en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår 10 april - 3 maj 2019 och bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär