Papilly utser ny VD och utvecklar bolaget för framtiden

Styrelsen i Papilly AB har utsett Peter "Peppe" Ekmark till ny verkställande direktör för bolaget med tillträde den 1 augusti. Styrelsen har också påbörjat genomförandet av ett antal utvecklingsåtgärder som både minskar kostnaderna och rustar bolaget personellt för bolagets vidgade försäljningsstrategi.

Peppe Ekmark har varit försäljningsdirektör i Papilly sedan oktober 2016. Han har mångårig erfarenhet från försäljning och ledarskap och har tidigare bland annat varit försäljningsdirektör för tidningen Metro och regional försäljningsdirektör hos MTG.

"Vi är mycket nöjda att få Peppe som VD i bolaget. Hans profil passar utmärkt med de möjligheter som Papilly har i form av digital försäljning mot konsument liksom en fortsatt bearbetning av arbetsgivare. Peppe Ekmark har tillsammans med forskningschef Anders Tengström fått igång konsumentförsäljningen under våren, bland annat genom en pågående turné i landet. Vi har också tecknat drygt 20 nya avtal med företag som har mer än 10 000 anställda", säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande i Papilly.

"Det känns mycket spännande att få axla rollen som VD för Papilly. Stress är vår tids största folksjukdom och vår interaktiva lösning med fokus på att förebygga stressrelaterad ohälsa är unik i sitt slag. Jag kommer tillsammans med mitt team att lägga fullt fokus på att fortsätta sprida kunskap om stress och bygga kännedom om vår produkt med målet att öka försäljningen till både konsumenter och arbetsgivare", säger Peppe Ekmark, tillträdande VD för Papilly.

Styrelsen har även påbörjat genomförandet av ett antal omstruktureringsåtgärder på personalsidan i syfte att möta upp behoven i bolagets kommande konsumentstrategi. Åtgärderna leder till minskade kostnader och en tydligare personalstruktur i bolagets båda fokusområden för försäljning. Som ett led i detta har CFO Kristina Elfström Mackintosh, som varit verksam som konsult, valt att lämna bolaget. Allan Voreck, för närvarande VD för QV Invest, har utsetts till tf CFO.

2017-06-19

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se

Peppe Ekmark, tillträdande VD
0707-104844
E-post: peter.ekmark@papilly.se  

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 10.15 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport januari - juni 2017

Första halvåret

  • Nettoomsättningen uppgick till 344 (0) tkr
  • Rörelseresultatet minskade till -10 220 (-4 663) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -10 880 (-5 813) tkr
  • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,81 (-0,66) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 161 (-7 772) tkr
  • Soliditeten var vid periodens utgång negativ (12,9 procent)
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 121 (5 657) tkr
  • Genomsnittligt antal anställda 6 (1)


Papilly genomför nyemission utan företrädesrätt

Styrelsen i Papilly AB har med bemyndigande från bolagsstämman den 2017-05-09 beslutat om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst 1 333 332 aktier. Genom den riktade emissionen tillförs bolaget snabbt och kostnadseffektivt ytterligare kapital om cirka 1,6 miljoner kronor i syfte att finansiera den fortsatta försäljningssatsningen av Papillys stressprogram.

Papilly undersöker finansieringsalternativ för fortsatt försäljningssatsning

Styrelsen i Papilly AB bedömer att bolaget kommer behöva inhämta nytt kapital för att fortsätta finansiera försäljningssatsningen och samtidigt täcka rörelsekapitalbehovet i den löpande förvaltningen. Styrelsen har därmed påbörjat utvärdering av olika finansieringsalternativ.


Papilly utser ny VD och utvecklar bolaget för framtiden

Styrelsen i Papilly AB har utsett Peter "Peppe" Ekmark till ny verkställande direktör för bolaget med tillträde den 1 augusti. Styrelsen har också påbörjat genomförandet av ett antal utvecklingsåtgärder som både minskar kostnaderna och rustar bolaget personellt för bolagets vidgade försäljningsstrategi.


Erik Lissner lämnar Papilly - styrelsen har påbörjat sökprocessen efter ny VD med stärkt fokus på digital försäljning

Styrelsen i Papilly AB meddelar idag att Erik Lissner lämnar sin tjänst som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare med särskilt fokus på att driva och utveckla bolagets digitala säljinsatser, utöver försäljningen mot arbetsgivare där ett antal avtal slutits på senare tid.


Kommuniké från årsstämman 2017 i Papilly

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls i Stockholm den 9 maj 2017, fattades bl.a. följande beslut:


Papilly får ny styrelseordförande

Styrelseordförande Gerhard Larsson har meddelat Papillys valberedning att han vill minska sin arbetsbelastning och dra ner på sina uppdrag. Larsson har följaktligen förklarat att han inte står till förfogande för omval vid årets stämma den 9 maj. Valberedningen föreslår att stämman utser Carl-Viggo Östlund till ny ordförande i styrelsen.


Papilly har slutfört och registrerat nyemissionen om ca. 9,2 Mkr

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA (Betald Tecknad Aktie) att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.


Papillys årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

Kommentar från vd för perioden efter räkenskapsårets slut.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: