Papilly publicerar memorandum och anmälningssedel

Som tidigare beslutat genomför Papilly en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår 16 - 30 maj 2018 och bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.

Vid full teckning i nyemissionen tillförs bolaget cirka 19,1 miljoner kronor. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier som uppgår till 17,0 miljoner kronor, vilket innebär att 89,1 procent av emissionsbeloppet är täckt. Emissionen genomförs främst i syfte att förbättra Papillys finansiella ställning genom återbetalning av skuld hänförlig till tidigare emitterat konvertibellån. Överskjutande medel från emissionen ska användas för åtgärder avsedda att ytterligare främja ökade rörelseintäkter, främst genom försäljningsarbete.

Erbjudet värdepapper
Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier, till en kurs om 0,13 kronor per styck.

Teckningsperiod
Teckningsperioden pågår från och med den 16 till och med den 30 maj 2018.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätt 
Aktieägare i Papilly erhåller sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie. Även de som tidigare inte är aktieägare i Papilly är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Omfattning och utspädning
Emissionen omfattar högst 146 788 152 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18 348 518,181 kronor, och kan inbringa bolaget 19 082 459,76 kronor vid full teckning. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 87,5 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Anmälningssedel
Anmälningssedel kan laddas ner från www.eminova.se samt investor.papilly.com. Det går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se.

2018-05-15

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 17.00 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Kommuniké från årsstämma i Papilly

Årsstämma hölls i Papilly AB ("Papilly") den 18 juni 2018, varvid följande beslut fattades:


Teckningsgraden i Papillys nyemission uppgick till 101 procent

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 30 maj 2018 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 101 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader.


Förtydligande gällande veckodag för årsstämma i Papilly

I kallelsen till årsstämman i Papilly AB (publ) som publicerades den 18 maj angavs felaktigt tisdag som veckodag för stämman, som infaller måndagen den 18 juni. Styrelsen vill tydliggöra att årsstämman äger rum måndagen den 18 juni.


Papillys årsredovisning för 2017 publicerad

Papilly AB (publ):s årsredovisning för 2017 har idag publicerats på bolagets webbplats.


Kallelse till årsstämma i Papilly

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag 18 juni 2018 kl 13:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


Papilly publicerar memorandum och anmälningssedel

Som tidigare beslutat genomför Papilly en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår 16 - 30 maj 2018 och bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Papilly

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB ("Papilly") idag den 4 maj 2018, varvid följande beslut fattades:


Papilly utser Martin Lindgren till ny CFO

Papilly har utsett Martin Lindgren till ny CFO i bolaget med start den 2 maj 2018.


Lednings- och styrelseförändring i Papilly

Papillys CFO, vice VD och styrelseledamot Carsten Friberg har meddelat styrelsen i Papilly att han önskar lämna sina uppdrag i bolaget. Bolaget inleder omedelbart diskussioner med tänkbara kandidater att efterträda CFO-rollen.


Papilly har erhållit garantiåtaganden motsvarande 89 procent

Inför den planerade företrädesemissionen i Papilly, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 4 maj 2018, har styrelsen i Papilly mottagit garantiåtaganden om 17 miljoner kronor. Garantiåtagandena är i linje med styrelsens målsättning och innebär att företrädesemissionen är säkerställd till 89 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: