Örebro kommun utvärderar Stressprogrammet från Papilly

Papilly har tagit en ytterligare kommunorder avseende en utvärdering av det unika och banbrytande stressprogrammet. Ordern är resultatet av en längre dialog som pågått sedan sommaren samt ett mycket omfattande arbete som bedrivits av kommunens HR-avdelning.

"- Det är ett mycket gediget arbete inom HR-avdelningen på Örebro kommun som lett fram till att de nu väljer oss och vårt stressprogram för en ingående utvärdering" säger Martin Nordqvist - försäljningschef Papilly

Digitala forskningsbaserade verktyg som tillämpas inom ramen för den reguljära HR processen har mycket bra förutsättningar att skapa stora värden för både organisationen och den enskilde medarbetaren. Det preventiva Stressprogrammet från Papilly är ett verktyg som har en enorm räckvidd i kraft av den digitala leveransen och i tillägg kräver ett mycket litet ledarengagemang.

" -Stressprogrammets tillgänglighet gör att vi kan fånga upp en bred målgrupp. När programmet ger stöd för medarbetaren såväl i vardagslivet som arbetslivet, bedömer vi att det har en god inverkan på dagens utmaningar med psykisk hälsa" säger Lena Larsson, Personaldirektör Örebro Kommun

Leveransen av Stressprogrammet kommer inledas under januari 2018 och ordervärdet är 100.000 kronor.

2017-12-15

För ytterligare information

Peter Ekmark, VD

Tel +46 70-7104844
E-post: peter.ekmark@papilly.com

Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 11.00 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till årsstämma i Papilly

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag 18 juni 2018 kl 13:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


Papilly publicerar memorandum och anmälningssedel

Som tidigare beslutat genomför Papilly en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår 16 - 30 maj 2018 och bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Papilly

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB ("Papilly") idag den 4 maj 2018, varvid följande beslut fattades:


Papilly utser Martin Lindgren till ny CFO

Papilly har utsett Martin Lindgren till ny CFO i bolaget med start den 2 maj 2018.


Lednings- och styrelseförändring i Papilly

Papillys CFO, vice VD och styrelseledamot Carsten Friberg har meddelat styrelsen i Papilly att han önskar lämna sina uppdrag i bolaget. Bolaget inleder omedelbart diskussioner med tänkbara kandidater att efterträda CFO-rollen.


Papilly har erhållit garantiåtaganden motsvarande 89 procent

Inför den planerade företrädesemissionen i Papilly, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 4 maj 2018, har styrelsen i Papilly mottagit garantiåtaganden om 17 miljoner kronor. Garantiåtagandena är i linje med styrelsens målsättning och innebär att företrädesemissionen är säkerställd till 89 procent.


Kallelse till extra bolagsstämma i Papilly

Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 maj 2018 kl. 13:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Papilly beslutar om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Styrelsen i Papilly har beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst 146 788 152 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18 348 518,181 kronor. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 19 miljoner kronor före emissionskostnader.


Papillys försäljningssatsning fortsätter - flera nya avtal ingångna

Papilly fortsätter sin satsning på sitt unika preventiva program för att motverka stress och psykisk ohälsa. Sedan årsskiftet har cirka 20 nya kundavtal ingåtts till ett sammanlagt värde om cirka 0,7 miljoner kronor.


Sista dag för handel med BTA i Papilly

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, PAPI BTA, är den 28 februari 2018. De nya aktierna kommer att synas på VP-konton och depåer den 6 mars 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: