Kallelse till extra bolagsstämma i Papilly AB (publ)

Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 april 2019 kl. 14:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 mars 2019, dels senast den 26 mars 2019 anmäla sig skriftligen till Papilly (publ), Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, eller per telefon 08-611 51 00 eller per e-mail info@papilly.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.papilly.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 26 mars 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas per brev till Papilly AB (publ).

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av nya aktier
7. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier
8. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
9. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 6. Styrelsens förslag till företrädesemission av nya aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.

1. Nyemission av aktier. Maximalt kan 103 148 459 aktier tecknas.
2. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 5 157 422,95 kronor.
3. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Den som på avstämningsdagen 8 april 2019 är registrerad som ägare erhåller 3 teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs 7 teckningsrätter för att teckna 1 aktie.
4. Teckningskursen ska vara 0,05 kronor per aktie.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 10 april 2019 till och med den 3 maj 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Ägare av aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
7. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat i emissionen utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av akter utan stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Betalning för de nyemitterade aktier skall erläggas kontant eller genom kvittning 5 bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdagför utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 7. Styrelsens förslag till riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande. Beslutet kräver stöd av 9/10 av på stämman representerade aktier.

1. Riktad emission av högst 32 500 000 aktier.
2. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dels ett fåtal av bolagets leverantörer (Sodar Buisness Value AB, Momentor AB samt Dividen Sweden AB (publ)) samt emissionsgaranterna avseende ersättning för emissionsgaranti.
3. Teckningskursen per aktie ska vara 0,05 kronor.
4. Teckning av aktier ska ske på en teckningslista under tiden från och med 10 april 2019 till och med den 3 maj 2019. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast fem bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas medelst kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
7. Vid full teckning i emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 625 000,00 kronor.
8. Vid full teckning i överteckningsemissionen kan antalet aktier i bolaget komma att öka med 32 500 000 aktier.
9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen får anföras följande. Syftet med emissionen är att istället för att belasta likviditeten i bolaget betala ett par leverantörer med aktier istället för likvida medel samt betala ersättning för emissionsgaranti med aktier i stället för likvida medel. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Punkt 8. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Övrigt

Då det i kretsen av teckningsberättigade kan komma att ingå sådana fysiska eller juridiska personer som anges i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut enligt punkt 7 att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman, adress enligt ovan och tillställas aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har 240 679 738 aktier och röster.

Stockholm den 13 mars 2018

Papilly AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: monica.werneman@papilly.com

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars i 2019 klockan 12:30 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

MONICA WERNEMAN LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT SÖKPROCESSEN EFTER NY VD

Styrelsen i Papilly AB meddelar idag att Monica Werneman lämnar sin tjänst som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare med särskilt fokus på att driva och utveckla bolagets säljinsatser.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB (PUBL)

Årsstämma hölls i Papilly AB den 16 maj 2019, varvid följande beslut fattades:


TECKNINGSGRADEN I PAPILLYS NYEMISSION UPPGICK TILL 100,35 PROCENT

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 3 maj 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till 100,35 procent.Kallelse till årsstämma i Papilly

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag 16 maj 2019 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


ALDRIG ENSAM VÄLJER PAPILLY

Den ideella föreningen Aldrig Ensam och dess grundare Charlie Erikson väljer Papilly som leverantör för sin satsning framåt gällande olika former av stödinsatser kring psykisk ohälsa.


PAPILLY PUBLICERAR MEMORANDUM OCH ANMÄLNINGSSEDEL

Som tidigare beslutat genomför Papilly en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår 10 april - 3 maj 2019 och bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (Papilly) idag den 1 april 2019 kl. 14.00, varvid följande beslut fattades:


Kallelse till extra bolagsstämma i Papilly AB (publ)

Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 april 2019 kl. 14:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2018

Andra halvåret 1 juli-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 215 (562) tkr.
 • Rörelseresultatet minskade till -5 568 (-9 020) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 713 (-9 690) tkr.
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,03 (-0,67) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 719 (-7 209) tkr.

Helåret 1 januari-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 088 (906) tkr.
 • Rörelseresultatet minskade till -11 064 (-19 237) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 561 (-20 567) tkr.
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,09 (-1,67) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22 168 (-15 368) tkr.
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 71,5%. (neg).
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 230 (146) tkr.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär