Delårsrapport januari - juni 2020

Första halvåret

· Nettoomsättningen uppgick till 369 (470) KSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till -4 223 (-6 619) KSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -4 588 (-6 870) KSEK.

· Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,01 (-0,03) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 733 (-3 978) KSEK.

· Soliditeten var vid periodens utgång 71,0% (50,4%).

· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5 034 (1 308) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden

· Bolaget genomför pilotprojekt för doktorander vid Stockholms Universitet

· Digital stresshantering i grupp har startats upp som pilot mot kunder

· Bolaget har genomfört en nyemission vilket tillfört bolaget 12,8 MSEK i kontanter och kvittning fordringar

· Fysiotest Europa AB väljer Papilly som samarbetspartner av tjänster för stresshantering och självledarskap

· Styrelsen förstärks med Leni Ekelundh och Henrik Källén

· Papilly väljer Brandbee Holding AB som leverantör för digital marknadsföring

· Nya ramavtal med kunder sluts kring Papillys tjänsteutbud

VD har ordet

Aldrig har stress varit så närvarande och behovet av effektiva verktyg för självledarskap till bättre hälsa varit så nödvändigt. Covid-19 har helt dominerat i våra liv under det första halvåret av 2020 och året kommer garanterat att gå till historien.

För Papillys del resulterade Corona pandemin i framförallt två stora utmaningar; ett tiotal större kundavtal blev pausade på obestämd tid, samt att möjligheten till kundmöten nästan helt uteblev, detta trots att Papilly snabbt ställde om till digitala möten.

I den pågående pandemin, som utmanar oss både som individer och samhälle, har det också blivit mer aktuellt än någonsin att vi har tillgång till teknik och metoder som hjälper oss att hantera det okontrollerbara. Det som under våren mångt och mycket handlat om att orientera sig i ett kaos och hitta tillfälliga lösningar, håller nu på att etablera sig som det nya normala. Kraven på såväl arbetsgivaren som individen prövas när ett nytt arbetsliv med ökad grad av distansarbete och social distansering växer fram. Där ser jag en stor potential för Papilly i allmänhet och Stressprogrammet i synnerhet.

Vår strategi framåt är därför att vara mer aktiva än någonsin. Digitalt genom annonsering och ökat nyttjande av befintliga CRM-system samt en förstärkt säljorganisation.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot hösten för Papilly.

Verksamheten under perioden

Perioden präglades till stor del av Coronautbrottet som skapade stor osäkerhet på marknaden och utmaningar att få till fruktbara kundmöten. Papillys närvaro i sociala medier ökades därför upp och etablerar Papilly som en stark community inom hälsa.

Bolaget ställde om verksamheten till digitala föreläsningar och aktiviteter. Digital stresshantering i grupp startades upp som pilot mot kunder. Ett nytt Covid-anpassat produkterbjudande togs fram för att möta marknaden. Tack vare detta erbjudande har bolaget tecknat två nya ramavtal trots rådande läge.

Under perioden har Papilly genomfört ett pilotprojekt på svenska och engelska för hundra doktorander vid Stockholms Universitet. Även här fick de planerade fysiska gruppträffarna under programmets gång övergå till digitala. Pilotprojektet föll tiden till trots, väl ut och utvärderas av Universitetet för ett eventuellt nästa steg.

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget höll den 27 mars en extra bolagsstämma på vilken beslut fattades dels om nedskrivning av aktiekapitalet med 17 002 268,86 kronor för täckande av förlust, dels om företrädesemission av aktier. Emissionen genomfördes den 7 april till 22 april med kontantbetalning och kvittning med företräde för befintliga aktieägare.

Totalt tecknades 25 606 289 aktier med företräde, motsvarande 10% av emissionen. Därutöver tecknades 188 381 311 aktier utan företrädesrätt, varav emissionsgaranter tecknade 84 102 957 aktier.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 213 987 594 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 069 938 SEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 2 959 078,985, fördelat på 591 815 797 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Totalt tillfördes bolaget 12,8 MSEK före emissionskostnader via kontantbetalning och kvittning.

Emissionen var vid periodslutet ännu ej färdigregistrerad hos bolagsverket.

Emissionen var garanterad till 80 %. Papilly har slutit ett samarbetsavtal med Fysiotest Europa AB, en modern företagshälsovård som analyserar hälsa utifrån fysisk aktivitet, kost, återhämtning och andra livsstilsrelaterade faktorer i förebyggande och prestationshöjande syfte. Samarbetet innebär att Fysiotest kommer att addera Papillys program och tjänster inom stresshantering i sitt utbud.

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), den 9 juni 2020, meddelas att Madeleine Dahlström och Åsa Indhe avgår som styrelseledamöter och genom nyval ersätts av Leni Ekendahl och Henrik Källén. Till ordförande väljer stämman Sverker Littorin och övriga ledamöter sitter kvar.

Som ett led i att förskjuta en produktstyrd organisation till en mer säljfrämjande kultur, påbörjar Papilly en rekryteringsprocess av ny säljare mot slutet av perioden. Bolaget har också inventerat nuvarande samarbetsavtal för att säkerställa säljkompetens i återförsäljarledet.

Väsentliga händelser efter perioden

Den vid periodslutet pågående emissionen blev registrerad hos bolagsverket den 6 augusti 2020.

Kommande rapporter

26 februari 2021 Bokslutskommuniké

April 2021 Årsredovisning

Augusti 2021 Delårsrapport januari-juni

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.papilly.com.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Avlämnande av delårsrapport

Stockholm den 31 augusti 2020

Sverker Littorin, Styrelsens ordförande

Anders Tengström, Styrelseledamot

Kajsa Räftegård, Styrelseledamot

Henrik Källén, Styrelseledamot

Jacob Dalborg, Styrelseledamot

Leni Ekelundh, Styrelseledamot

Maria Kullman, Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Maria Kullman, VD

Tel: 070-450 88 98

maria.kullman@papilly.com

Kontaktinformation Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se

Papilly

Stockholm. Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 20:00 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted