ALDRIG ENSAM VÄLJER PAPILLY

Den ideella föreningen Aldrig Ensam och dess grundare Charlie Erikson väljer Papilly som leverantör för sin satsning framåt gällande olika former av stödinsatser kring psykisk ohälsa.

Papilly kommer leverera följande tjänster till Aldrig Ensam:

Rehabilitering vid Papillys rehabiliteringshem i Kilafors Herrgård

Aldrig Ensam kommer disponera 6 platser på Papillys rehabiliteringshem för utbrändhet och psykisk ohälsa som bedrivs på anrika Kilafors Herrgård i Hälsingland. Den del av rehabiliteringshemmet som nyttjas av Aldrig Ensam bedrivs under arbetsnamnet Aldrig Ensam Gården.

Avtalet mellan Papilly och Aldrig Ensam sträcker sig över tre år och vid fullt utnyttjande ger det Aldrig Ensam rätt att disponera 6 platser vid 20 behandlingstillfällen per år i tre år, sammanlagt 360 behandlingstillfällen över avtalsperioden. Det teoretiska ordervärdet är ca 30 MSEK.

Observerar att Aldrig Ensam är beroende av donationer och sponsring för att kunna erbjuda denna hjälp till sina medlemmar varpå ordervärdet inte med säkerhet kan fastställas.

Hjälp- och Rådgivningstelefon

Telefonrådgivning av legitimerad psykolog som vänder sig både till de som lider av psykisk ohälsa samt till deras anhöriga.

Aldrig Ensam är en ideell organisation som startades av Charlie Eriksson 2013 i syfte att bidra till en mer öppen dialog kring psykiska ohälsa. Mottot för Aldrig Ensam är att ingen skall behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet. Aldrig Ensams Facebooksida (155 000 följare) har blivit en mötesplats för drabbade och deras anhöriga. På den delar hundratusentals människor varje vecka med sig av råd och erfarenheter. Nu utvecklar Aldrig ensam sin verksamhetmed Aldrig Ensam Gården, telefonsupport samt andra nya engagemang för att sprida budskapet vidare.

Sjukskrivningar för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress var 2017 mer än 35 000 och uppvisar en kraftigt stigande trend, främst för kvinnor (Källa Försäkringskassan). Under 2018 publicerades mer än 12 000 artiklar i ämnet psykisk ohälsa/stress.

VD har ordet:

"Jag är väldigt glad och stolt över att Charlie och Aldrig Ensam väljer att samarbeta med Papilly. Aldrig Ensam står för ett mycket viktigt arbete för att förebygga psykisk ohälsa och tillsammans med Papillys arbete med stressreduktion och stressrehabilitering står vi starka tillsammans för att möjliggöra för många att få ett bättre liv."

Monica Werneman VD

2019-04-15

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: monica.werneman@papilly.com

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.
Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2019 klockan 16:30 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport januari - juni 2019

Första halvåret

  • Nettoomsättningen uppgick till 470 (873) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 619 (-5 495) KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -6 870 (-5 847) KSEK.
  • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,03 (-0,31) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 978 (-17 451) KSEK.
  • Soliditeten var vid periodens utgång 50,4% (57,2%).
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 563 (573) KSEK.
  • Genomsnittligt antal anställda var 3 (3).

Försäljningsavtal nya digitala Antistress-programmet

Under försommaren har Papilly ingått ett flertal pilotprojekt inom privat- och offentlig sektor med bolagets nya digitala Antistress-program.


PAPILLY SÄKERSTÄLLER HYRESINTÄKTER OM 1,1-1,2MSEK I KILAFORS

Papilly sköter sedan årsskiftet driften av Kilafors Herrgård och förberedelserna inför igångsättandet av huvudverksamheten, Papillys multimodala stressrehabilitering, fortlöper enligt plan och verksamheten beräknas dra igång den 15 november.


Papilly godkänd av Försäkringskassan

Papilly AB har godkänts som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.


MONICA WERNEMAN LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT SÖKPROCESSEN EFTER NY VD

Styrelsen i Papilly AB meddelar idag att Monica Werneman lämnar sin tjänst som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare med särskilt fokus på att driva och utveckla bolagets säljinsatser.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB (PUBL)

Årsstämma hölls i Papilly AB den 16 maj 2019, varvid följande beslut fattades:


TECKNINGSGRADEN I PAPILLYS NYEMISSION UPPGICK TILL 100,35 PROCENT

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 3 maj 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till 100,35 procent.Kallelse till årsstämma i Papilly

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag 16 maj 2019 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


ALDRIG ENSAM VÄLJER PAPILLY

Den ideella föreningen Aldrig Ensam och dess grundare Charlie Erikson väljer Papilly som leverantör för sin satsning framåt gällande olika former av stödinsatser kring psykisk ohälsa.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär