Delårsrapport Q3 2018

Sammanfattning tredje kvartalet 2018

 • Rörelsens intäkter ökade med 4,5% och uppgick till 6 177 kkr (5 910 kkr)
 • Handelsmarginalen stärktes 43,4% (42,5%)
 • Rörelseresultatet EBITDA minskade till -491 kkr (-205 kkr)
 • Bolaget amorterade 600 kkr på befintliga förvärvskrediter
 • Extra bolagsstämma bemyndigade styrelsen att genomföra företrädesemission
 • Fortsatta förhandlingar om ytterligare butiksförvärv

Rapportperiod tredje kvartalet 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 6 177 kkr (5 910 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -491 kkr (-205 kkr)
 • Bruttomarginalen ökar 43,4% (42,5%)
 • Rörelseresultatet uppgick till -650 kkr (-374 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -773 kkr (-479 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till 373 kkr (-25 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie var negativ (-0,02 kr) genomsnittligt antal aktier uppgår till 30 227 827 st (22 046 532 st.)
 • Soliditeten var 13,8% (8,7%)

Kommentarer till tredje kvartalet 2018
Rörelsens intäkter fortsätter att öka i ett traditionellt sett svag försäljningsperiod. Under perioden har samtliga butiker i koncernen nu digitaliserats och bolaget har under processen skaffat ovärderlig erfarenhet och kunskap vilket kommer bolaget till gagn vid kommande förvärv och implementeringar.

Bruttomarginalen stärktes till 43,4% (42,5%). Det är nu det 10e kvartalet i rad som bolaget förbättrar sin bruttomarginal vilket återigen bevisar effekten av de bägge affärsbenens (ehandel och fysisk butik) betydelse för marginalstrukturen.

Under perioden har Bolaget gjort amorteringar om ca 600 kkr bland annat gällande förvärvslikvid för Andersons Ur & Guld samt Victorins Guld i Varberg. Bolaget har en snabb amorteringstakt och kommer att ha betalat återstående del av dessa krediter motsvarande period nästa år.

Under kvartalet har effektiviseringen av personalstyrkan fortsatt i butikerna i Dalsjöfors samt i Borås. Dessa kommer att få fullt genomslag under fjärde kvartalet 2018 och tyngde kostnaderna samt EBITDA under tredje kvartalet 2018. Butikerna i Varberg och Västervik genererar återigen god lönsamhet enligt budgeterade resultat efter motsvarande åtgärder genomförda under föregående år.

Vid den extra bolagsstämma 3e september bemyndigades styrelsen att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen avslutades 12 oktober. Läs mer om företrädesemissionen under "händelser efter periodens utgång".

Förhandlingar med ytterligare butiksförvärv går vidare. Den 3-åriga tillväxtstrategin, som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall omsätta 100 mkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är expansion via e-handel, ytterligare butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, samt ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier och försäljning av Hedbergs Guld & Silvers fastighet i Dalsjöfors.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2018

Bokslutskommuniké för perioden januari-december: 22 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

-Frågor? Kontakta gärna vd Mats Bergengren via mail: mats.bergengren@onlinebrands.se eller telefon 0762919109

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08:00 CET.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se  

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted