Online Brands genomför företrädesemission om 3,5 MSEK i förnyad e-handelssatsning

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerar genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK ("Företrädesemissionen") och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av emissionen. Avtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Indikativ tidsplan är att Bolaget kommer att begära utträde ur rekonstruktion senast under kvartal 1 2021 och att Företrädesemissionen kommer genomföras i anslutning till det.

Online Brands försattes under mars 2020 i rekonstruktion efter en period av likviditetsbrist. Bolagets ledning, styrelse och huvudägare har under rekonstruktionsperioden arbetat intensivt ihop med utsedd rekonstruktör och identifierat och genomfört flertalet kostnadsbesparingar. Vidare har en ny strategi framarbetats med fokus på att utveckla Online Brands e-handel, bland annat innefattande optimering av SEO, sociala medier, marknadsföring och innehåll i syfte att bättre tillvarata möjligheten att expandera på en starkt växande e-handelsmarknad. En detaljerad strategi kommer fastslås och kommuniceras till marknaden senare under kvartal 4 2020.

Motivet till Företrädesemissionen att möjliggöra för Online Brands att ta sig ur nuvarande företagsrekonstruktion, samt för att tillföra tillväxtkapital i syfte att möjliggöra exekvering av Bolagets nya online-satsning.

Företrädesemissionen

Styrelsen för Online Brands kommer att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om, eller erhålla bemyndigande för, Företrädesemissionen. De preliminära emissionsvillkoren för Företrädesemissionen presenteras nedan och är föremål för godkännande av aktieägarna vid den extra bolagsstämma:

 • Registrerade aktieägare kommer att erhålla en (1) Uniträtt för varje en (1) aktie som innehas i Bolaget.
 • Fyra (4) Uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En Unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner.
 • Teckningskursen är 0.35 SEK per Unit, dvs. 0.07 SEK per aktie.
 • En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under kvartal 2 2021. Vid fullt utnyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen, på högsta möjliga kurs, tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 7,0 MSEK.
 • Teckningskursen för de aktier som kan tecknas baserat på teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under en mätperiod i kvartal 2 2021 med rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 0.14 SEK per aktie och inte mindre än 0,07 SEK.
 • Uniträtterna och teckningsoptionerna avses handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt genom garantiåtaganden från externa investerare. Garantiavtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder.

Fredag den 13 november 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nina Holgersson, t f VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)76 860 60 10

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 08:30 CET.

Om Online Brands
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05800, e-post: info@aqurat.se

Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands beslutar om den företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK som tidigare har kommunicerats

Styrelsen i Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") har idag beslutat om en företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagstämma den 18 februari 2021 kommer att offentliggöras idag. Bolaget har i november 2020 ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiavtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Tingsrättens beslut gällande fastställande av ackordet har ajournerats till den 29 januari 2021.


Jens Åman föreslås som ny styrelseledamot i Online Brands Nordic AB (publ)

I syfte att öka Online Brands Nordic AB:s (publ) ("Bolaget") kompetens kring e-handel och samtidigt tillsätta den vakanta platsen i styrelsen, föreslås Jens Åman till ny styrelseledamot i Bolaget.


TINGSRÄTTENS BESLUT GÄLLANDE FASTSTÄLLANDE AV ACKORD AJOURNERAT TILL 29 JANUARI 2021

Tingsrätten ajournerade ackordsförhandlingen då den bedömde att ackordslikvidens säkerhet i den av Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerade emissionen behövde förstärkas.


Kommuniké från extra bolagsstämma tisdagen den 29 december

Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB


Kallelse till ackordsförhandling

Krav för ackordsförhandling är uppfyllt och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Förutsatt att ackordsförslaget om 75 % skuldnedskrivning godkänns minskar bolagets skulder med ca 6,2 MSEK.


Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands Nordic AB (publ) delårsrapport 1 juli - 30 september 2020

REKONSTRUKTIONEN FORTSÄTTER OCH GARANTIER OM 3,5 MKR I PLANERAD FÖRETRÄDESEMISSION

Sammanfattning tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 580 kkr (4 785 kkr)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -926 kkr (-421 kkr)
 • Bolagets personalkostnader minskade med 28,3 % till 1 308 kkr (1 825 kkr)
 • Årsstämman avhölls 30 juni 2020 med uppföljande stämma den 23 juli 2020
 • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första tre kvartalen 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 9 491 kkr (14 327 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -8 113 kkr (-2 288 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 517 kkr (-2 701kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 434 kkr (-869 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,30 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)

Online Brands genomför företrädesemission om 3,5 MSEK i förnyad e-handelssatsning

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerar genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK ("Företrädesemissionen") och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av emissionen. Avtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Indikativ tidsplan är att Bolaget kommer att begära utträde ur rekonstruktion senast under kvartal 1 2021 och att Företrädesemissionen kommer genomföras i anslutning till det.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted