DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2020

Rapportperiod 2020-01-01 - 2020-06-30

FORTSATT BEVILJAD REKONSTRUKTION OCH FOKUS PÅ KOSTNADSBESPARINGAR

Sammanfattning andra kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 081 kkr (5 440 kkr)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6 051 kkr (-498 kkr)
 • Bolagets personal och övriga kostnader minskade med 44,1 % till 1 139 kkr (2 039 kkr)
 • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första och andra kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 838 kkr (9 530 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -7 187 kkr (-1 867 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 456 kkr (-2 143 kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 kkr (-1 199 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,19 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)

Kommentarer till andra kvartalet 2020

Rörelsen intäkter minskade till 3 081 kkr (5 440 kkr). Orsakerna till detta är framförallt ansträngd likviditet vilket resulterade att bolaget inte kunde köpa in tillräckligt med attraktiva varor. Bolaget har även haft svårigheter i att leverera beställda varor i e-handeln pga varubrist. Från och med mars påverkades koncernen dessutom negativt av Covid 19 pandemin. Det kraftigt försämrade rörelseresultatet -6051 kkr (-498 kkr) beror på att bolaget under rekonstruktionen beslutat att genomföra en lagerinventering och funnit mindre kurant lager än beräknat, vilket påverkar rörelseresultatet negativt under kvartal 2. Bolaget har även sålt äldre varulager till guldvärde i syfte att skapa likviditet. Likviditeten har använts för att göra inköp av ett mer attraktivt sortiment, vilket till kvartal tre finns i lager och ger bättre förutsättningar för ett starkare andra halvår. Bolaget har även genomfört realisation på vissa utvalda varumärken.

Bolaget fortsätter arbetet med att minska sina kostnader och har under perioden reducerat dessa till 1 139 kkr (2 039 kkr). Den 10 juni 2020 ansökte och beviljades bolaget samt samtliga dotterbolag förlängd företagsrekonstruktion fram till den 10 september 2020.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2020
Delårsrapport för perioden januari-september: 10 november 2020
Delårsrapport för perioden januari-december: 25 februari 2021

Rapporten i sin helhet bifogas.

Frågor?
Kontakta gärna tf vd Nina Holgersson via mail: nina@ideguld.se eller telefon 0768 60 60 10

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 08:55 CET.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 info@aqurat.se

Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands beslutar om den företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK som tidigare har kommunicerats

Styrelsen i Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") har idag beslutat om en företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagstämma den 18 februari 2021 kommer att offentliggöras idag. Bolaget har i november 2020 ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiavtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Tingsrättens beslut gällande fastställande av ackordet har ajournerats till den 29 januari 2021.


Jens Åman föreslås som ny styrelseledamot i Online Brands Nordic AB (publ)

I syfte att öka Online Brands Nordic AB:s (publ) ("Bolaget") kompetens kring e-handel och samtidigt tillsätta den vakanta platsen i styrelsen, föreslås Jens Åman till ny styrelseledamot i Bolaget.


TINGSRÄTTENS BESLUT GÄLLANDE FASTSTÄLLANDE AV ACKORD AJOURNERAT TILL 29 JANUARI 2021

Tingsrätten ajournerade ackordsförhandlingen då den bedömde att ackordslikvidens säkerhet i den av Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerade emissionen behövde förstärkas.


Kommuniké från extra bolagsstämma tisdagen den 29 december

Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB


Kallelse till ackordsförhandling

Krav för ackordsförhandling är uppfyllt och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Förutsatt att ackordsförslaget om 75 % skuldnedskrivning godkänns minskar bolagets skulder med ca 6,2 MSEK.


Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands Nordic AB (publ) delårsrapport 1 juli - 30 september 2020

REKONSTRUKTIONEN FORTSÄTTER OCH GARANTIER OM 3,5 MKR I PLANERAD FÖRETRÄDESEMISSION

Sammanfattning tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 580 kkr (4 785 kkr)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -926 kkr (-421 kkr)
 • Bolagets personalkostnader minskade med 28,3 % till 1 308 kkr (1 825 kkr)
 • Årsstämman avhölls 30 juni 2020 med uppföljande stämma den 23 juli 2020
 • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första tre kvartalen 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 9 491 kkr (14 327 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -8 113 kkr (-2 288 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 517 kkr (-2 701kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 434 kkr (-869 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,30 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)

Online Brands genomför företrädesemission om 3,5 MSEK i förnyad e-handelssatsning

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") planerar genomföra en företrädesemission av units om 3.5 MSEK ("Företrädesemissionen") och har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av emissionen. Avtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Indikativ tidsplan är att Bolaget kommer att begära utträde ur rekonstruktion senast under kvartal 1 2021 och att Företrädesemissionen kommer genomföras i anslutning till det.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted