Fortsatt fokus på åtgärder för högre lönsamhet

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,5 (60,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,5 (1,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 3,5 (0,4) MSEK, varav 3,5 (0,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-5,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK före utspädning och -0,08 (-0,11) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 201,0 (227,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -11,7 (15,7) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 13,2 (1,4) MSEK, varav 13,0 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -24,6 (-4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,09) SEK före utspädning och -0,38 (-0,09) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Företrädesemissionen tillförde cirka 40,8 MSEK före emissionskostnader och 38,0 MSEK efter emissionskostnader.
 • Fortsatt arbete med omstrukturering av organisationen för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

VD har ordet
"Arbetet med att säkerställa att Clemondo har en sund och lönsam affär är min allra högsta prioritet. Vi går från att tillväxten ska ordna lönsamheten till att lönsamheten ska säkerställa tillväxten."

Clemondos försäljning under årets tredje kvartal summerades till 59,5 MSEK, vilket är jämförbart med motsvarande period i fjol. EBITDA uppgick till -3,5 MSEK (1,1), justerad EBITDA efter jämförelsestörande poster blev noll (1,5 MSEK). Vår affärsmiljö är fortsatt tuff och konkurrensutsatt. Prispress påverkar, liksom ökade kostnader för råvaror. En betydande del av våra inköp sker i euro, medan försäljningen främst sker i svenska kronor. Trots två genomförda och ytterligare en planerad prishöjning har vi ännu inte fullt ut lyckats kompensera oss och vi jobbar intensivt för att stärka våra marginaler.

Ett viktigt led i lönsamhetsarbetet är vårt åtgärdsprogram. Flertalet åtgärder är genomförda, däribland flytt av kvarvarande produktion i Rörvik till Helsingborg. I samband med förändringarna i Rörvik så har ytterligare besparingar skett i form av en avveckling av vårt logistikerbjudande inom Private Label, den så kallade Plocken. Omsättning motsvarande omkring 9 MSEK på årsbasis tas därmed bort, vilket emellertid stärker förutsättningarna att nå vårt lönsamhetsmål eftersom logistikerbjudandet kräver omfattande handpåläggning och ställer krav på lagerhållning av ett stort sortiment.

Det tredje kvartalet belastades av kostnader av engångskaraktär på 3,5 MSEK, vilket innebär att den samlade kostnaden för åtgärderna uppgår till 13,2 MSEK vid utgången av kvartalet. Vår bedömning är att åtgärdsprogrammet fullt ut kommer att genomföras under 2018 och att de totala kostnaderna kommer hamna runt den budgeterade ramen på 16 MSEK. Effekterna blir synliga successivt under fjärde kvartalet 2018 och under första halvan av 2019.

Som tillförordnad VD är arbetet med att säkerställa att Clemondo har en sund och lönsam affär min allra högsta prioritet. Det innebär ingen förändring av strategin, däremot en förskjutning av fokus; från att tillväxten ska ordna lönsamheten till att lönsamheten ska säkerställa tillväxten. I det förändrings-arbetet behöver ledningen involvera, engagera och motivera samtliga medarbetare. Vi har satt samman ett turn around-team med bred sammansättning som går igenom affären och tar fram förslag till ytterligare åtgärder för att nå lönsamhet.

Med kapitalet från emissionen som bas, tidigare beslutade och i huvudsak genomförda åtgärder och ett ännu starkare fokus är jag övertygad om att vi skapar en stabil grund för lönsam tillväxt framöver.

Michael Engström
Tf VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018               15 februari 2019
Delårsrapport kvartal 1, 2019            9 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2, 2019          23 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3, 2019          15 november 2019

Rapporten i sin helhet bifogas

2018-11-16

För ytterligare information

Michael Engström, tf VD
Telefon: 076-374 87 69
E-post: michael.engstrom@clemondo.se

Hans Östebo, CFO
Telefon: 072-589 94 35
E-post: hans.ostebo@clemondo.se

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 16 november 2018 klockan 08.30 CET.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till årsstämma i Clemondo Group

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.


Clemondo Group når överenskommelse om hyresavtal

Clemondo Group AB (publ) har sedan förvärvet av Lahega förhandlat med Stile Realestate AB om villkoren för ett hyresavtal för en verksamhetslokal i Rörvik. Parterna har nu nått en överenskommelse som innebär att hyresavtalet upphör. Kostnaden för uppgörelsen täcks till fullo av tidigare gjorda avsättningar.


Clemondo utser Jesper Friis-Jespersen till ny CFO

Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Friis-Jespersen till ny CFO för koncernen och medlem i ledningsgruppen från den 1 april 2019. Nuvarande CFO Hans Östebo lämnar därmed koncernen för att driva egen konsultverksamhet, men står till förfogande under en övergångsperiod.


Bokslutskommuniké 2018

Anpassad kostym och positiva nyheter inom fordon

1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,1 (73,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,8 (2,4) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 5,6 (0,1) MSEK, varav 5,6 (0,1) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-3,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,07) SEK och -0,06 (-0,07) SEK efter utspädning.

1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 270,1 (300,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -17,4 (18,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 18,8 (1,4) MSEK, varav 18,6 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -32,6 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,4 (-0,16) SEK och -0,4 (-0,16) SEK efter utspädning.

Clemondo tecknar avtal med Bilia om miljömärkt bilvård

Clemondo Group AB (publ) har ingått ramavtal med Bilia om att förse samtliga anläggningar i Sverige och Norge med miljömärkta produkter för biltvätt och fordonsvård. Avtalet gäller i tre år, med möjlig förlängning i ytterligare ett år, Clemondo bedömer att affären med Bilia ökar från 4 till 8 MSEK under 2019. På sikt innebär avtalet ytterligare potentiell volym.


Ny VD och ny ordförande i Clemondo

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Svensson till ny VD för Clemondo med start den 1 januari 2019. Samtidigt tar Michael Engström, t f VD och styrelseledamot, över posten som styrelseordförande efter Torbjörn Lindgren. Torbjörn Lindgren kvarstår som ledamot i styrelsen.


Clemondo utökar åtgärdsprogrammet

Den nya ledningen i Clemondo planerar ytterligare besparingar utöver tidigare presenterade åtgärdsprogram för att stärka lönsamheten. De nya åtgärderna innebär besparingar på 16 MSEK och berör 11 tjänster. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts.


Fortsatt fokus på åtgärder för högre lönsamhet

1 juli - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,5 (60,1) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,5 (1,1) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 3,5 (0,4) MSEK, varav 3,5 (0,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-5,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK före utspädning och -0,08 (-0,11) SEK efter utspädning.

1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 201,0 (227,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -11,7 (15,7) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 13,2 (1,4) MSEK, varav 13,0 (1,4) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -24,6 (-4,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,09) SEK före utspädning och -0,38 (-0,09) SEK efter utspädning.

Clemondo hyr ut verksamhetslokal i Rörvik

Clemondo Group AB (publ) har ingått ett treårigt hyresavtal avseende uthyrning av bolagets lagerbyggnad i Håknatorp, som i dag står oanvänd.


VD-skifte i Clemondo: Michael Engström utses till tf VD

Erik Hantoft lämnar sitt uppdrag som VD för Clemondo Group AB (publ) med omedelbar verkan. Michael Engström, styrelseledamot sedan 2012, utses till tillförordnad VD i väntan på att rekrytering av ny VD slutförs.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär