Delårsrapport juli-september 2017

Hållbarhetsfokus stärker konkurrenskraften

1 juli - 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,1 (73,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 1,1 (-12,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 (-17,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,38) SEK.

1 januari - 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 227,5 (144,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 15,7 (-16,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (-22,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,95) SEK.

Viktiga händelser under perioden 

 • Fortsatt arbete för att stärka försäljningsorganisationen, utveckla våra digitala kanaler och nya produkter som möter kundernas efterfrågan på hållbara lösningar.
 • Lansering av varumärket Livs nya miljömärkta städkoncept, som kompletterar erbjudandet inom affärsområdet hygien.

VD har ordet

"Hållbarhet är ett fundament för vår verksamhet och vi ser att efterfrågan på smarta hållbara produkter ökar - under perioden har vi lanserat ännu fler miljömärkta produkter." 

Det tredje kvartalet hör säsongsmässigt till årets svagaste, därutöver har försäljningen påverkats fortsatt negativt av faktorer som vi såg under det andra kvartalet - prispress och ökad konkurrens inom private label och hygiensegmenten, samt nedläggningen av vår pulverfabrik. Positivt är att vi genom kostnadskontroll och synergivinster nådde ett EBITDA på 1,1 MSEK för perioden. Omsättningen uppgick till 60,1 (73,5) MSEK.

Under det tredje kvartalet har vi fortsatt arbetet med att stärka säljorganisationen, liksom vår satsning på att utveckla vår varumärkesstrategi för att öka försäljningen. Vi nyttjar aktivt bredden i vår verksamhet genom merförsäljning till befintliga kunder. Genom implementeringen av vårt nya gemensamma affärssystem och tydlig processorientering av organisationen kan vi hantera kundernas önskemål effektivt och med bibehållen hög service, vilket stärker vår lönsamhet och konkurrenskraft.

Hållbarhet är ett fundament för vår verksamhet och vi ser att efterfrågan på smarta hållbara produkter ökar. Vi arbetar därför kontinuerligt både med nya innovativa produkter och med att byta ut oönskade råvaror i befintliga produkter där vi kan uppnå likvärdig eller bättre effekt med hjälp av hållbara formuleringar. Under perioden har vi lanserat ännu fler miljömärkta produkter inom affärsområdet Brands, bland annat ett helt nytt miljömärkt städkoncept inom ramen för varumärket Liv som uppfyller högt ställda krav på såväl effektivitet som skonsamhet. Andelen av försäljningen som utgörs av Svanenmärkta produkter har under året ökat med 5 procentenheter och uppgår nu till 15 procent av den totala försäljningen. Utöver detta finns ett stort antal produkter i sortimentet med andra miljömärkningar och miljögodkännanden, som exempelvis Bra Miljöval och Kemikaliesvepet.

Det är glädjande att se hur allt fler, såväl företag som slutkonsumenter, i allt högre grad värderar vikten av ett hållbart samhälle och inser hur vi alla genom medvetna val kan bidra till en bättre värld. Vårt arbete med att stärka erbjudandet mot våra kunder fortsätter. Vi strävar efter att förbättra oss i alla led genom att använda fler förnybara råvaror och utveckla fler hållbara produkter framöver. Jag är övertygad om att vår position på marknaden kommer att stärkas framöver genom alla de initiativ vi driver.

Erik Hantoft
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2017
16 februari 2018

Delårsrapport kvartal 1, 2018
9 maj 2018

Årsstämma 2018
9 maj 2018

Delårsrapport kvartal 2, 2018
24 augusti 2018

Delårsrapport kvartal 3, 2018
16 november 2018 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 17 november 2017 

Torbjörn Lindgren, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Cecilia Lager, styrelseledamot
Sten Norinder, styrelseledamot
Marina Härd, styrelseledamot
Erik Hantoft, VD

För ytterligare information  

Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: erik.hantoft@clemondo.se

Notera: Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2017 klockan 08.30 CET.

Nerladdningsbara filer

Byte av Certified Adviser


Fortsatt fokus på resultatförbättringar

1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,2 (59,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,0 (-3,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (-7,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.

1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 185,5 (201,0) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 11,5 (-11,7) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (13,0) MSEK, varav 0,5 (13,0) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 (-24,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,38) SEK.

Stark förbättring av det underliggande resultatet

1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,7 (67,7) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 3,1 (-9,4) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,0 (9,7) MSEK, varav 0,0 (9,5) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 (-12,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,25) SEK.

Kommuniké från årsstämma 2019 i Clemondo Group AB (publ)

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 15 maj 2019 beslutades följande.


Clemondo tecknar återförsäljaravtal med Staples

Clemondo Group AB (publ) har ingatt avtal med Staples om att erbjuda hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Avtalet galler till och med 2021. Clemondo bedomer att återförsäljaravtalet med Staples har stor potential.


Åtgärdsprogram börjar ge effekt

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 (73,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,4 (1,2) MSEK.
 • Engångskostnader belastade resultatet med 0,5 (0,0) MSEK, varav 0,5 (0,0) MSEK påverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-4,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,08) SEK.


Kallelse till årsstämma i Clemondo Group

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler med adress Makadamgatan 16, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. I anslutning till stämman serveras lättare förtäring.


Clemondo Group når överenskommelse om hyresavtal

Clemondo Group AB (publ) har sedan förvärvet av Lahega förhandlat med Stile Realestate AB om villkoren för ett hyresavtal för en verksamhetslokal i Rörvik. Parterna har nu nått en överenskommelse som innebär att hyresavtalet upphör. Kostnaden för uppgörelsen täcks till fullo av tidigare gjorda avsättningar.


Clemondo utser Jesper Friis-Jespersen till ny CFO

Clemondo Group AB (publ) har utsett Jesper Friis-Jespersen till ny CFO för koncernen och medlem i ledningsgruppen från den 1 april 2019. Nuvarande CFO Hans Östebo lämnar därmed koncernen för att driva egen konsultverksamhet, men står till förfogande under en övergångsperiod.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär