Nivika etablerar ramverk för grön finansiering och undersöker möjligheterna att emittera en grön obligation

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika eller "Bolaget") har upprättat ett ramverk för grön finansiering och har mandaterat Danske Bank och SEB för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 15 september 2020 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån i SEK med en förväntad volym om SEK 300 - 500 miljoner och en löptid om 3 år (den "Nya Gröna Obligationen"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Det gröna ramverket har utformats i linje med Green Bond Principles 2018 framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket inkluderar finansiering av nya och befintliga byggnader med hög energiprestanda, energieffektiva renoveringar av befintligt bestånd, samt investeringar i elbilar, laddinfrastruktur och i förnybar energi såsom solceller och geoenergi. Ramverket har graderats med en "Medium Green Shading" av CICERO med bedömningen att kriterierna för Nivikas gröna finansiering är väldefinierade och att de utgör viktiga steg mot en omställning till ett hållbart samhälle. Danske Bank och SEB har gemensamt agerat rådgivare avseende upprättandet av det gröna ramverket. Det gröna finansieringsramverket och Second Opinion finns att tillgå på:

https://nivika.se/__media_downloads/rapporter/Second%20Opinion%20Nivika%2011Sep2020.pdf

https://nivika.se/__media_downloads/rapporter/Green%20Finance%20Ramework%20sept%202020.pdf

I samband med den potentiella emissionen av den Nya Gröna Obligationen erbjuder Nivika innehavare av Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall 29 november 2021 och ISIN SE0011895796 ("Obligationer 2018/2021") att delta i ett återköp där Nivika mot kontant vederlag återköper Obligationer 2018/2021 till ett belopp om högst 200 miljoner kronor till ett pris motsvarande 103,00 procent av obligationernas nominella belopp ("Återköpserbjudandet").

Återköpserbjudandet sker i enlighet med bestämmelserna och villkoren i ett återköpsdokument daterat den 14 september 2020. Bolagets återköp av Obligationer 2018/2021 är villkorat av att den potentiella emissionen av den Nya Gröna Obligationen genomförs. Den totala utestående volymen av Obligationer 2018/2021 före Återköpserbjudandet är nominellt 470 miljoner kronor.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 16.00 CEST den 18 september 2020 om det inte dessförinnan förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Resultat från återköpet kommer att redovisas omkring den 21 September med likviddag omkring den 25 september 2020.

Innehavare av Obligationer 2018/2021 som accepterar Återköpserbjudandet har även möjlighet att anmäla intresse att investera i den Nya Gröna Obligationen och få prioriterad tilldelning. För att få prioriterad tilldelning behöver innehavaren av 2018/2021 Obligationer inkomma med en giltig återköpsinstruktion (Tender Application Form) innan prissättning av den Nya Gröna Obligationen. Ytterligare information om Återköpserbjudandet samt Återköpsdokumentet (som enbart finns tillgängligt på engelska) finns att tillgå på:

https://nivika.se/__media_downloads/rapporter/Nivika-Tender-Information-Document.pdf

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nivika Fastigheter AB (publ):

Niclas Bergman, Verkställande direktör

Telefon: 070-516 75 22, E-post niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september kl. 09:30 CET.Nivika etablerar ramverk för grön finansiering och undersöker möjligheterna att emittera en grön obligation

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika eller "Bolaget") har upprättat ett ramverk för grön finansiering och har mandaterat Danske Bank och SEB för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 15 september 2020 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån i SEK med en förväntad volym om SEK 300 - 500 miljoner och en löptid om 3 år (den "Nya Gröna Obligationen"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.


Nivika fastställer nya mål och påbörjar förberedelser för en börsintroduktion 2022

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj). Nivikas ambition är att fortsätta växa med bibehållet geografiskt fokus på Småland. Som ett led i det fortsatta tillväxtarbetet har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2024.


Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - maj 2020

September - maj

- Hyresintäkterna ökade med 35% till 191 Mkr (142)

- Driftöverskottet ökade med 34% till 127 Mkr (95)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140)

- Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178)


Delårsrapport september - februari 2020

September - februari

- Hyresintäkterna ökade med 21% till 111 Mkr (92)

- Driftöverskottet ökade med 17% till 72 Mkr (61)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 134 Mkr (133)

- Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (162)


Nivika genomför strukturaffär i Växjö

Nivika fortsätter expandera och har tecknat avtal om förvärv av Alhansa Fastigheter.


Delårsrapport september - november 2019

September - november

- Hyresintäkterna ökade med 22% till 55 Mkr (45)

- Driftöverskottet ökade med 20% till 36 Mkr (30)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 116 Mkr (65)

- Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (67)Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 400 mkr och tar in ny delägare

Det stora tillskottet av kapital ser vi som oerhört positivt, säger Niclas Bergman, VD. Investeringen ligger rätt i tiden och är helt i linje med våra expansionsplaner


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted