Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Pressmeddelande Stockholm den 20 november 2020

Tredje kvartalet (juli - september 2020)

Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 1,2 (0,0) mkr

Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till 2,2 (0,1) mkr

Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -87,6 (5,8) mkr

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,15 (0,012) kr

Första nio månaderna (januari - september 2020)

Intäkterna för årets första nio månader uppgick till 1,2 (0,0) mkr

Prospekterings- och utvärderingskostnader för årets första nio månader var 2,3 (0,2) mkr

Resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgick till -265,8 (4,6) mkr

Resultatet per aktie för årets första nio månader uppgick till -0,46 (0,011) kr

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget har slutfört förvärvet av totalt 98,1% av Vilhelmina Mineral AB (publ)

Som ett resultat av Bolagets förvärv av Vilhelmina Mineral AB (publ) har det hos Bolagsverket registrerats totalt 313 087 849 stycken aktier under det tredje kvartalet, vid utgången av det tredje kvartalet 2020 uppgick de totala antalet aktier i Bolaget till 825 888 439 stycken

Dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) har dragit tillbaka ansökan om egen notering på NGM Nordic SME

Till ny VD har utsetts Peter Hjorth

Bolaget har rapporterat kring arbetet med reguleringsplan för planerad gruva i Norge

Bolagets ryska oljeprojekt har skrivits ned med ytterligare 85 mkr i koncernen och med 100 mkr i moderbolaget. Nedskrivningen har ingen inverkan på Bolagets kassaflöde eller likviditet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar att Natura 2000 prövning behöver genomföras för slutlig bedömning av ansökan om bearbetningskoncession

Bolaget har anlitat en geologikonsult för att genomföra arbetet med en s k hålrumsmodell för Jomagruvan som är en nödvändig del i arbetet med att ta fram en uppdaterad mineralresursberäkning (MRE)

Bolaget har aviserat planer på att lägga de ryska oljetillgångana i ett nybildat svenskt dotterbolag och dela ut aktierna i detta dotterbolag till aktieägarna under våren 2021

Bolaget har kallat till extra bolagsstämma i december 2020 för att bl a fatta beslut om ny bolagsordning med nytt bolagsnamn, sammanläggning av aktier och minskning av aktiekapitalet

Bolaget har meddelat att det under första kvartalet 2021 planerar att erbjuda resterande aktieägare i Vilhelmina Mineral AB (publ) att sälja sina aktier till Bolaget på i huvudsak samma villkor som den försäljning av aktier i Vilhelmina Mineral till Nickel Mountain Resources som genomfördes i juli 2020, beaktat sammanläggningen av aktier.

__________

Stockholm november 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 8.40 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Nickel Mountain Resources AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@nickelmountain.se

Ytterligare information om Bolaget

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld.

Bolaget äger ca 98% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken samt guldprojekten Haveri i Finland samt Kattisavan i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om ca 574 miljoner ton med halten 0,0174% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted