Uppdatering om utdelning av aktier

Skatteverkets svar om behandling av utdelningen av aktier i NMR från IFOX

IFOX Investments AB (publ) ("IFOX") har erhållit Skatteverkets svar på IFOXs förfrågan om fördelningen av anskaffningsutgiften för utdelningen inom ramen för lex ASEA.

Nedan följer Skatteverkets svar i sin helhet:

Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av IFOX Investment AB:s utdelning under juli månad år 2017 av aktier i Nickel Mountain Resources AB

Ni har i förfrågan den 14 augusti 2017 önskat att Skatteverket ger besked om en fördelning av anskaffningsutgiften mellan IFOX Investment AB (IFOX) och utdelningen av aktier i dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB (NMR).

Bolagstämman i IFOX beslutade den 30 juni 2017 att dela ut IFOX:s samtliga aktier i dotterbolaget NMR till sina aktieägare. För en aktie i IFOX erhölls en aktie i NMR. Avstämningsdag för rätt till aktier i NMR var den 7 juli 2017. Sista dag för handel i IFOX med rätt att delta i utdelningen var den 4 juli 2017.

1 Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). IFOX har gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i NMR är uppfyllda. Detta då IFOX eller annat företag som tillhör samma koncern direkt efter utdelningen inte ägde aktier i NMR och att handeln med aktien i IFOX endast tillfälligt stannade upp under juli månad. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i IFOX delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i NMR. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av aktien i det utdelande bolaget IFOX förs över till den utdelade aktien i NMR. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i IFOX blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

2 Beräkningar

Aktierna i IFOX handlas sedan den 6 juli 2017 på Mangoldslistan. Fram till den 12 juni 2017 var aktierna i IFOX noterade på Aktietorget. Den sista dagen med notering för aktien i IFOX med rätt till utdelning var den 12 juni 2017. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 1,53 kronor för aktien i IFOX. Den första noteringen för handel med aktien i IFOX utan rätt till utdelning av aktier var den 9 augusti 2017. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,60 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i IFOX bör därför (0,60 / 1,53 =) 39 procent hänföras till aktier i IFOX och 61 procent till aktier i NMR.

Angående genomförandet av den andra utdelningen återkommer IFOX så snart alla detaljer är fastställda. Så beräknas ske senast i slutet av nästkommande vecka.

Göteborg 18 oktober 2017

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707 732045
Anders@nickelmountain.se

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje projekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Nytt antal aktier efter konvertering av konvertibler

Konvertering av konvertibler samt registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget


Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission (Korrigering av datum nedan)

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget


Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget


Kolväteförekomster konstaterade i Kritalagren på 71-1 vid fortsatta tester av brunn 4

Testarbetet i brunn 4 på Ellej-Igajskoje (71-1) har nu fortskridit till slutfasen. Utöver den olja som erhållits i formationerna JU-5/6 och JU-1 under januari-februari 2018, så har naturgas observerats under tester av formation A1 (Alymskaya sviten, Kritalagren). Bedömt utifrån flammans färg och konsistens utgör detta s k "associerad gas", dvs gas som förekommer samman med en kolvätevätska.


Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober - december 2017

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2017:

  • Styrelsen för Nickel Mountain Resources AB (NMR) beslutade i november att genomföra en företrädesemission (1 ny aktie för varje tretal gamla aktier) om maximalt ca 22,9 miljoner kr ("Emissionen"). Beslutet godkändes den 11 december 2017 av en extra bolagsstämma. Emissionen var garanterad till 80%. Aktieägarna hade företrädesrätt till teckning till en kurs om 0,25 kr per aktie. Teckningstiden för Emissionen löpte 22 januari - 9 februari 2018.
  • Bolaget förlängde tidigare upptaget kortfristigt lån om SEK 7 miljoner att löpa till den 28 februari 2018. Vidare avtalade Bolaget om att, per den 1 december, uppta ytterligare lån om SEK 3 miljoner, även detta med löptid till den 28 februari 2018, i syfte att säkerställa finansiering för testarbeten fram till genomförd emission. 

Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i NMR är nu genomförd

Den till 80% garanterade företrädesemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget"), om maximalt ca 22,9 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 9 februari 2018 tecknades med och utan företrädesrätt till 94 procent. Meddelande till de som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas distribueras omkring den 16 februari 2018.


Fortsatt testprogram pa 71-1 - olja paträffad även i andra intervallet

Lovande fortsättning på testarbeten på licensområde 71-1. Oljeflöden registrerade vid perforering av även det andra testintervallet. Kolvätet vid initial kontroll av god kvalitet motsvarande en lätt olja

Olja även i det andra perforerade intervallet på licensområde 71-1 


Publicering av Informationsmemorandum

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 65,0115% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland. 


Genomförd ökning av ägande i BNG och fortsatta diskussioner med betydande part

Bolaget har ökat den registrerade ägarandelen i BNG


Nyemission i Nickel Mountain Resources

Styrelsen beslutade den 13 november 2017, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission med företrädesrätt för Bolaget befintliga aktieägare av högst 91 727 063 aktier. Beslutet om nyemission godkändes på en extra bolagsstämma den 11 december 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: