Uppdatering om utdelning av aktier

Skatteverkets svar om behandling av utdelningen av aktier i NMR från IFOX

IFOX Investments AB (publ) ("IFOX") har erhållit Skatteverkets svar på IFOXs förfrågan om fördelningen av anskaffningsutgiften för utdelningen inom ramen för lex ASEA.

Nedan följer Skatteverkets svar i sin helhet:

Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av IFOX Investment AB:s utdelning under juli månad år 2017 av aktier i Nickel Mountain Resources AB

Ni har i förfrågan den 14 augusti 2017 önskat att Skatteverket ger besked om en fördelning av anskaffningsutgiften mellan IFOX Investment AB (IFOX) och utdelningen av aktier i dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB (NMR).

Bolagstämman i IFOX beslutade den 30 juni 2017 att dela ut IFOX:s samtliga aktier i dotterbolaget NMR till sina aktieägare. För en aktie i IFOX erhölls en aktie i NMR. Avstämningsdag för rätt till aktier i NMR var den 7 juli 2017. Sista dag för handel i IFOX med rätt att delta i utdelningen var den 4 juli 2017.

1 Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). IFOX har gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i NMR är uppfyllda. Detta då IFOX eller annat företag som tillhör samma koncern direkt efter utdelningen inte ägde aktier i NMR och att handeln med aktien i IFOX endast tillfälligt stannade upp under juli månad. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i IFOX delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i NMR. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av aktien i det utdelande bolaget IFOX förs över till den utdelade aktien i NMR. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i IFOX blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

2 Beräkningar

Aktierna i IFOX handlas sedan den 6 juli 2017 på Mangoldslistan. Fram till den 12 juni 2017 var aktierna i IFOX noterade på Aktietorget. Den sista dagen med notering för aktien i IFOX med rätt till utdelning var den 12 juni 2017. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 1,53 kronor för aktien i IFOX. Den första noteringen för handel med aktien i IFOX utan rätt till utdelning av aktier var den 9 augusti 2017. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,60 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i IFOX bör därför (0,60 / 1,53 =) 39 procent hänföras till aktier i IFOX och 61 procent till aktier i NMR.

Angående genomförandet av den andra utdelningen återkommer IFOX så snart alla detaljer är fastställda. Så beräknas ske senast i slutet av nästkommande vecka.

Göteborg 18 oktober 2017

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707 732045
Anders@nickelmountain.se

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje projekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Nickel Mountain Resources har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 22,9 miljoner kronor

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% (med utökat ägande till 62% under registrering) och innehar en rättighet att förvärva upp till till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.


Uppdatering om utdelning av aktier

Skatteverkets svar om behandling av utdelningen av aktier i NMR från IFOX


Uppdatering om verksamheten

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% (med utökat ägande till 62% under registrering) och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.


Kvartalsrapport för Nickel Mountain Resources

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017.


Nickel Mountain Resources inleder borrprogram vid Orrbäcken.

Som tidigare har meddelats har Nickel Mountain Resources AB (publ) ('Nickel Mountain' eller 'bolaget') genomfört geofysiska mätningar på undersökningstillståndet Orrbäcken i Västerbotten, ett arbete som har genererat ett antal intressanta anomalier. Nickel Mountain inleder nu ett första borrprogram för att undersöka om någon av de mest intressanta anomalierna är källan till de nickelblock som är kända sedan tidigare.


Nytt antal aktier i Nickel Mountain Resources

Nickel Mountain Resources AB publ. ('NMR', 'bolaget') har av Bolagsverket fått bekräftat att 162 753 603 nya aktier har registrerats, dessa aktier är en del i förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd och indirekt det s.k. Tomskprojektet från IFOX Investments AB (publ), tidigare Interfox Resources AB.


Uppdatering om petroleumprojektet i Tomsk

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50% och har rättigheter till 74% av OOO Bakcharneftegaz, vilket bolag innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.


Stämmokommuniké för årsstämma i Nickel Mountain Resources

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 8 juni 2017 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Resultat från geofysiska mätningar vid Orrbäcken

Som tidigare meddelat genomförde Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget", "Nickel Mountain") geofysiska markmätningar på undersökningstillståndet Orrbäcken nr 4 i Skellefteå kommun, Västerbottens län i slutet av februari och början av mars 2017. I samband med dessa mätningar beslutade bolagets styrelse att också genomföra en sammanställning och bearbetning av befintliga geofysiska data mätta av de prospekteringsföretag som tidigare har arbetat i området.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: