Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm den 17 december 2020

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") har den 17 december 2020 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier varvid 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier ("Sammanläggningen"). Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Garanten vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-19 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten (som definieras nedan) tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 20, så kallad avrundning uppåt. Efter Sammanläggningen kommer aktiens kvotvärde uppgå till 2 kronor per aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för Sammanläggningen vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Nyemission av aktier

Stämman beslutade att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 000,10 kronor genom nyemission av högst 100 001 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor/aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dividend Sweden AB ("Garanten") vilken är garant i Sammanläggningen. Teckning och betalning ska ske senast den 17 december 2020. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier för respektive aktieägare vilket är jämnt delbart med 20 efter det att Garanten vederlagsfritt överlåtit nytecknade aktier enligt ovan, vilket möjliggör Sammanläggningen. Teckningskursen, motsvarande aktiens kvotvärde, motiveras mot bakgrund av att emissionen är av administrativ karaktär.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen i två steg med slutresultat enligt följande:

§ 1 Bolagets firma (namn) är Bluelake Mineral AB (publ).

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 9 Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 10 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (beräknat efter Sammanläggningen).

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska minskas med 78 468 901,80 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till från 2 kronor till 0,10 kronor (beaktat Sammanläggningen). Bolagets aktiekapital kommer efter minskningen uppgå till 4 129 942,20 kronor.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

____________________________

Stockholm 17 december 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ)

under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Nickel Mountain Resources AB (publ) under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@nickelmountain.se

Ytterligare information om Bolaget

Nickel Mountain Resources AB (publ) under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld.

Bolaget äger ca 95% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken samt guldprojekten Haveri i Finland samt Kattisavan i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om ca 574 miljoner ton med halten 0,0174% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Bluelake Mineral offentliggör bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet 2020 (oktober - december)

 • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till -1,6 (0,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -3,8 (-7,2) mkr
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,01 (-0,02) kr

Helåret 2020 (januari - december)

 • Intäkterna för helåret 2020 uppgick till 1,2 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret 2020 uppgick till -3,8 (-0,2) mkr
 • Resultatet efter skatt för året uppgick till -274,1 (-5,8) mkr
 • Resultatet per aktie under helåret uppgick till -0,48 (-0,01) kr

Bluelake Mineral announces financial report for fourth quarter and full year 2020

Fourth Quarter 2020 (October - December 2020)

 • Revenue in fourth quarter amounts to MSEK 0.0 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for fourth quarter amounts to MSEK -1.6 (0.0)
 • After-tax result for the fourth quarter amounts to MSEK -3.8 (-7.2)
 • Result per share for fourth quarter amounts to SEK -0.01 (-0.02)

Full Year 2020 (January - December 2020)

 • Revenue for full year 2020 amounts to MSEK 1.2 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for 12 months 2020 amounts to MSEK -3.8 (-0,2)
 • After-tax result for full year 2020 amounts to MSEK -274.1 (-5.8)
 • Result per share for full year 2020 amounts to SEK -0.48 (-0.01)

Bluelake Mineral has appointed SRK Consulting to conduct updated mineral resource estimates for Joma and Stekenjokk-Levi

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "The Company") has, via Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, entered into an agreement (the "Agreement") with SRK Consulting AB ("SRK Consulting") to conduct updated mineral resource estimates ("MRE") for the mineralizations in Joma in Norway and in Stekenjokk-Levi in Sweden.


Bluelake Mineral anlitar SRK Consulting för genomförande av uppdaterad mineralresursberäkning i Joma och Stekenjokk-Levi

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS, ingått avtal ("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK Consulting") avseende genomförande av en uppdaterad mineralresursberäkning ("MRE") för mineraliseringar Joma i Norge samt för Stekenjokk-Levi i Sverige.
Bluelake Mineral AB (publ) avslutar mentoravtal

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") avslutar mentoravtal med Eminova Fondkomission AB ("Eminova") efter det att mer än två år har gått sedan listning på NGM Nordic SME. Åtgärder sker av kostnadsbesparande skäl och då Bolaget bedömer att aktiemarknadsinformation kan hanteras på egen hand. Sista dag för mentoravtalet är 31 januari 2021.


Bluelake Mineral AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen av aktier ska vara 11 januari 2021

Vid extra bolagsstämman i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") den 17 december 2020 ("Extra Bolagsstämman") beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier varvid 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Detta i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier ("Sammanläggningen"). Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från Extra Bolagsstämman, beslutat att avstämningsdagen för Sammanläggningen ska vara den 11 januari 2021.


Bluelake Mineral AB (publ) has resolved that record date for reversed share split shall be on January 11, 2021

The extraordinary general meeting in Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company") held on 17 December 2020 (the "Extraordinary General Meeting") resolved on a reversed share split whereby 20 existing shares are merged into one (1) new share, in order to achieve a number of shares appropriate for the Company (the "Reverse Share Split"). The Board of Directors of the Company has today, based on the authorization from the Extraordinary General Meeting, decided that the record date for the Reverse Share Split shall be on January 11, 2021.


Bluelake Mineral överför ägandet av ryska oljetillgångar till nybildat svenskt dotterbolag - process för eventuell försäljning eller partnerskap pågår

Bluelake Mineral AB (publ), f d Nickel Mountain Resources AB (publ), ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") meddelar härmed att en process avseende försäljning av eller ingående av partnerskap kring Bolagets ryska olje-och gasverksamhet i Tomsk ("Tomskprojektet") pågår. Parallellt har Bolaget registrerat ett dotterbolag, Mezhlisa Resources AB ("MRAB") till vilket samtliga aktier i Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") har överförts.


Bluelake Mineral transfers ownership of Russian oil assets to newly incorporated Swedish subsidiary - process for a tentative divestment or partnership is ongoing

Bluelake Mineral AB (publ), formerly Nickel Mountain Resources AB (publ), ("Bluelake Mineral" or "the Company") hereby announces that a process is in progress regarding a tentative divestment of or a partnership concerning the Company's Russian oil and gas operations in Tomsk (the "Tomsk Project"). Concurrently, the Company has registered a subsidiary, Mezhlisa Resources AB ("MRAB") to which all shares in Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") have been transferred.


Nickel Mountain Resources AB (publ) har bytt namn till Bluelake Mineral AB (publ)

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Nickel Mountain Resources AB (publ) till Bluelake Mineral AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Nickel Mountain Resources AB (publ) has changed its name to Bluelake Mineral AB (publ)

The Swedish Companies Registration Office has registered the name change from Nickel Mountain Resources AB (publ) to Bluelake Mineral AB (publ) and the company is therefore changing its listing name and ticker.


Publicering av konsekvensutredningar avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö som del av reguleringsplan för planerad gruva i Norge

Som tidigare meddelats har Nickel Mountain Resources AB (publ), under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ), ("Bolaget" eller "Nickel Mountain") och dess norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt arbetet med tillståndsprocessen i Norge och anlitat teknik - och miljökonsulten Multiconsult Norge AS för genomförande av s k planprocess, konsekvensutredning och reguleringsplan. Arbetet med ett flertal olika konsekvensutredningar fortlöper enligt plan liksom processen att förankra gruvprojektet med lokala och regionala intressenter. Bolaget publicerar härmed de två första konsekvensutredningarna avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö i vattendrag kring Jomagruvan.


Publication of impact assessment reports related to water quality and aquatic environment as part of zoning plan for planned Norwegian mine

As previously announced, Nickel Mountain Resources AB (publ), under a name change to Bluelake Mineral AB (publ), ("the Company" or "Nickel Mountain") and its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, have continued work related to the permitting process in Norway and hired environmental consultant Multiconsult Norge AS for the implementation of the so-called planning process, including a number of impact assessment studies and a zoning plan. The Company hereby publishes the first two impact assessments reports related to the water quality and the aquatic environment in water bodies surrounding the Joma mine


Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm den 17 december 2020

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") har den 17 december 2020 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Bulletin from Extraordinary General Meeting of the shareholders in Nickel Mountain Resources AB (publ) under name change to Bluelake Mineral AB (publ)

The shareholders of Nickel Mountain Resources AB (publ) under name change to Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company") have held an Extraordinary General Meeting on December 17, 2020 (the "EGM") whereby the following main decisions were made.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted