Stämmokommuniké för extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 11 december 2017 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut enhälligt fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut om nyemission av aktier innebärande att högst 91 727 063 aktier emitteras till en teckningskurs om 0,25 kronor/aktie varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 9 172 706,30 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 22 931 765,75 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie i bolaget erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Handel med teckningsrätter äger rum vid NGM Nordic MTF under perioden från och med den 22 januari 2018 till och med den 7 februari 2018. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning under teckningstiden måste säljas för att inte förfalla värdelösa.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 18 januari 2018.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 januari 2018 till och med den 9 februari 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 14 februari 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen. 

Göteborg 11 december 2017

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 december 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje projekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Nytt antal aktier efter konvertering av konvertibler

Konvertering av konvertibler samt registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget


Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission (Korrigering av datum nedan)

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget


Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget


Kolväteförekomster konstaterade i Kritalagren på 71-1 vid fortsatta tester av brunn 4

Testarbetet i brunn 4 på Ellej-Igajskoje (71-1) har nu fortskridit till slutfasen. Utöver den olja som erhållits i formationerna JU-5/6 och JU-1 under januari-februari 2018, så har naturgas observerats under tester av formation A1 (Alymskaya sviten, Kritalagren). Bedömt utifrån flammans färg och konsistens utgör detta s k "associerad gas", dvs gas som förekommer samman med en kolvätevätska.


Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober - december 2017

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2017:

  • Styrelsen för Nickel Mountain Resources AB (NMR) beslutade i november att genomföra en företrädesemission (1 ny aktie för varje tretal gamla aktier) om maximalt ca 22,9 miljoner kr ("Emissionen"). Beslutet godkändes den 11 december 2017 av en extra bolagsstämma. Emissionen var garanterad till 80%. Aktieägarna hade företrädesrätt till teckning till en kurs om 0,25 kr per aktie. Teckningstiden för Emissionen löpte 22 januari - 9 februari 2018.
  • Bolaget förlängde tidigare upptaget kortfristigt lån om SEK 7 miljoner att löpa till den 28 februari 2018. Vidare avtalade Bolaget om att, per den 1 december, uppta ytterligare lån om SEK 3 miljoner, även detta med löptid till den 28 februari 2018, i syfte att säkerställa finansiering för testarbeten fram till genomförd emission. 

Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i NMR är nu genomförd

Den till 80% garanterade företrädesemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget"), om maximalt ca 22,9 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 9 februari 2018 tecknades med och utan företrädesrätt till 94 procent. Meddelande till de som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas distribueras omkring den 16 februari 2018.


Fortsatt testprogram pa 71-1 - olja paträffad även i andra intervallet

Lovande fortsättning på testarbeten på licensområde 71-1. Oljeflöden registrerade vid perforering av även det andra testintervallet. Kolvätet vid initial kontroll av god kvalitet motsvarande en lätt olja

Olja även i det andra perforerade intervallet på licensområde 71-1 


Publicering av Informationsmemorandum

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 65,0115% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland. 


Genomförd ökning av ägande i BNG och fortsatta diskussioner med betydande part

Bolaget har ökat den registrerade ägarandelen i BNG


Nyemission i Nickel Mountain Resources

Styrelsen beslutade den 13 november 2017, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission med företrädesrätt för Bolaget befintliga aktieägare av högst 91 727 063 aktier. Beslutet om nyemission godkändes på en extra bolagsstämma den 11 december 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: