Slutlig del av analys av oljeprover i Tomsk

Den slutliga delen av de oljeprover från juralagren som lämnades in för analys har nu levererats, den geokemiska delen.

Även denna del av analysresultaten bekräftar att det rör sig om olja från de specifika intervall som testades.  Det är två olika oljor som dessutom skiljer sig från tidigare funnen olja i J15 och därmed har konstaterats två nya potentiella produktionsformationer (J1 och J5). Detta faktum skall läggas till de tidigare kommunicerade resultaten i J15 och i vittringsskorpan samt även till den potential som finns i de djupare Paleozoiska lagren. Potentialen för officiell registrering av reserver har enligt bolagets bedömning ökat genom det lyckade testprogrammet i Jura. Den interna bedömningen av med hur mycket är under beräkning.  

Resultatet är enligt Bolagets uppfattning mycket viktigt då dessa nya produktionsformationer läggs till fältets potential och också är inom det i området klassiska och välkända Juraberglagret, som utgör den absoluta merparten av produktionen i Tomskregionen. Detta gör att fältet utöver den tidigare konstaterade potentialen i Paleozoikum och vittringsskorpan också har en solid bas med olja i juralagret. 

Analysproverna kommer från de intervall som testades under det första kvartalet i brunn 4 på fält 71-1 i Tomsk, avseende olja i formationerna:

J1 på 2.641-2.643, 2.656-2.659 samt 2.661-2.664 respektive

J5 på 2.764-2.772 meters djup (olja och gas).

Oljan i J1 har huvudsakligen sitt ursprung i Bazhenov samt Paleoziokum. Oljan i J5 är huvudsakligen från Paleozoikum.

Analysprotokollen i sin helhet bifogas i engelsk översättning samt rysk originalversion. Sammanfattningen på engelska återfinns nedan.

Resultaten från de nu genomförda analyserna kommer som tidigare nämnts att utvärderas av BNG:s geovetenskapsteam och ingå i en "Rapport från slutförande av prospekteringsfasen på Ellej-Igajskaja, licensblock 71-1" som när den är färdigställd kommer att meddelas marknaden och andra berörda parter. Detta beräknas ta minst 4 veckor.  

Prospekteringen av brunn 4 på 71-1 har nu slutförts och Bolaget kan i korthet konstatera följande resultat:

Juralagren

3 oljeförande system:

J1 (2641-2643 m, 2656-2659 m, 2661-2664 m),

J5 (2764-2772 m),

J15 (2975-2987 m),

Således med en total potentiell payzone i juralagren om 28 meter.

Vittringsskorpan

En olje- och gaskondensatförande reservoar på ett djup om 2990-3000 m med betydande produktionskapacitet i form av högt tryck och hög permeabilitet.

Paleozoikum

Minst 2 gasförande intervall i övre paleozoikum, testobjekt 5 och 6 på djupen 3028-3066 m, 3090-3093 m.

Minst 2 oljeförande reservoarer in nedre paleozoikum på 4020 samt 4120 m djup.

Prospekteringsarbetet i brunn 4 har således med god marginal bekräftat en betydande förekomst av kolväten på fält 71-1. 

CONCLUSION

The analysis of the obtained results allows to draw the conclusions as follows:

 

 1. According to physical and chemical parameters, the samples that were received for analysis from Yelley-Igaiskaya prospect differ both from one another and from the samples that had been received for analysis earlier from the aforementioned prospect (in 2015 and 2016). The oil from J5 formation is significantly lighter; it is characterized by a low content of sulfur, wax, tars compared to oil from J1 formation.
 2. Based on the set of molecular and isotope parameters (facies-genetic and catagenetic), it was found that the source of the analysed J1 (2-3-4) formation sample was, for the most part, a marine organic matter of Bazhenov formation and Paleozoic with a slight participation of organic matter of Lower Jurassic deposits (Togura type of organic matter). While the organic matter of Lower Jurassic deposits and Paleozoic within Yelley-Igaiskaya prospect obviously reached oil window threshold, it is unlikely that the Bazhenov formation organic matter in this area reached the necessary maturity. That is why the source of generation of oil of the Bazhenov genetic type should be searched for in adjacent depressions.
 3. The source of oil from J5 formation is a marine organic matter of Paleozoic with a minor participation of organic matter of Lower Jurassic deposits.
 4. The analysed gas sampled from the reservoir of J5 formation is of a mixed nature. The gas component of J5 formation is represented predominantly by isotopically heavy gas generated by organic matter of Paleozoic at the late stage of catagenesis. However, gas component composition is indicative of the input made by the Lower Jurassic organic matter.
 5. For a more detailed answer to the question on the fluids' nature, localization of their "kitchen area" and identification of the mechanism of reservoirs' accumulation in Yelley-Igaiskaya prospect, additional research is required involving analysis of samples from neighbouring areas.

Stockholm 9 juli 2018

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707732045
anders@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober - december 2018

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 350 TSEK (85 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 045 TSEK (-3 561)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2 867 TSEK (-7 254)
 • Resultat per aktie 0,01 SEK (-0,02)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period föregående verksamhetsår.


Finansiell kalender

Nickel Mountain Resources AB (publ) kommer att presentera Bolagets hel- och delårsrapporter under 2019 enligt nedanstående:


Uppdatering

Bolagets styrelse vill lämna följande allmänna uppdatering kring Bolagets verksamhet inför inledningen av det nya verksamhetsåret.


Aktieförsäljning med likvid till IFOX

IFOX Investments AB (publ) ("IFOX"), som har insynspersonen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR") Anders Thorsell som representant i styrelsen, har per i fredags avyttrat 5,9 miljoner aktier i NMR i en blockaffär utanför handelsplatsen till ett pris om SEK 0,2975 per aktie. Vidare har Anders Thorsell genom bolag avyttrat 4,1 miljoner aktier till samma pris. Likviden från dessa försäljningar kommer oavkortat att användas till att stötta IFOX Investments ABs verksamhet.


Offentliggörande av Bolagsbeskrivning

Bolaget har upprättat en uppdaterad Bolagsbeskrivning vilken härmed publiceras och också kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Bolagsbeskrivningen utgör en beskrivning av Bolagets verksamhet som helhet.


Delårsrapport tredje kvartalet, juli - september och de första nio månaderna 2018

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018

 • Den slutliga delen av de oljeprover fran juralagren som lamnades in for analys levererades i inledningen av rapportperioden. Även denna del av analysresultaten bekraftar att det ror sig om olja fran de specifika intervall som testades. Det ar tva olika oljor som dessutom skiljer sig fran tidigare funnen olja i J15 och darmed har konstaterats tva nya potentiella produktionsformationer (J1 och J5). Detta faktum skall laggas till de tidigare kommunicerade resultaten i J15 och i vittringsskorpan samt aven till den potential som finns i de djupare Paleozoiska lagren. Potentialen for officiell registrering av reserver har enligt bolagets bedomning okat genom det lyckade testprogrammet i Jura.
 • Den geologiska rapport som det lokala geovetenskapsteamet i Tomsk arbetat med fardigstalldes under kvartalet. Rapporten redogör för hittills gjorda arbeten och vilka slutsatser som kan dras i prospekteringsarbetet samt gors ocksa en egen, intern, uppskattning av de utvinningsbara reserverna givet tillganglig information. De av det lokala teamet angivna uppskattade utvinningsbara reservberakningarna uppgår, enligt rapporten, till ca 170 miljoner fat flytande kolvaten (vid anvandande av en omrakningskoefficient om 7,5 fat per ton).

Förtydligande angående skulder i Tomsk

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 65,0115% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.


Nytt antal aktier efter registrerad nyemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget


Genomförande av riktad nyemission

Styrelsen för Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "NMR") har med stöd av bemyndigande beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier. Beslutet innebär att Bolaget tillförs SEK 10,2 miljoner före relaterade kostnader genom nyemission av 24 000 000 aktier till en teckningskurs om SEK 0,425 per aktie.


Geologisk Rapport avseende tillgången i Tomsk

Den geologiska rapport som det lokala geovetenskapsteamet i Tomsk har arbetat med är nu färdigställd. Rapporten går igenom vilka arbeten som har gjorts och vilka slutsatser som kan dras hittills i prospekteringsarbetet samt gör också en egen, intern,  uppskattning av de utvinningsbara reserverna givet nu tillgänglig information.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: