Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 maj 2017 kl. 10.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, 113 81 Stockholm.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 18 maj 2017, dels senast kl. 16.00 den 18 maj 2017, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 18 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Nickel Mountain Resources AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@nickelmountain.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om nyemission av aktier nr 1.
9. Beslut om nyemission av aktier nr 2.
10. Beslut om emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelse.
13. Stämmans avslutande.

Punkt 6
Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget") har, förutsatt bolagsstämmas efterföljande godkännande, avtalat om att förvärva samtliga 1 000 aktier ("Aktierna") i Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") som idag ägs av Interfox Resources AB (publ) ("Interfox") listat på Aktietorget ("Transaktionen"). I Transaktionen ingår även ett övertagande av Interfox, per tillträdesdagen, samtliga fordringar på Mezhlisa som per 2017-04-17 uppgår till USD 8 985 300 samt Interfox fordringar på BNG som per 2017-04-17 uppgår till USD 340 000 ("Fordran").

Mezhlisa kontrollerar, genom det ryska bolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG"), prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i Ryssland ("Tomskprojektet"). Mezhlisa har idag ett ägande om 50,18% av BNG men har enligt ett investeringsavtal rätt att uppnå ett ägande om 74% av BNG och indirekt Tomskprojektet. En presentation av Tomskprojektet framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.

Köpeskillingen för Aktierna, inklusive Fordran, uppgår till sammanlagt 220 000 000 kronor. Ersättningen ska erläggas dels genom kontant betalning om 0,40 kronor samt genom utfärdandet av tre skuldebrev fördelade enligt nedan:

Skuldebrev Belopp
Skuldebrev 1 62 776 389,60 kronor
Skuldebrev 2 146 478 242,70 kronor
Skuldebrev 3 10 745 367,30 kronor

 
Skuldebrev 1 och 2 ska, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, stegvis i enlighet med villkoren i punkten 8 och 9 kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie. Skuldebrev 3 ska, förutsatt bolagsstämmans beslut därom kvittas mot Bolagets emission av tvingande konvertibler med åtföljande konvertering till aktier i enlighet med villkoren i punkten 10 nedan.

Samtliga av Interfox tecknade aktier enligt punkten 8 och 9 nedan ska, så snart de registrerats hos Bolagsverket och förutsatt bolagstämman i Interfox beslut därom, delas ut till Interfox ca 7 600 aktieägare vilka således blir aktieägare i Bolaget. Interfox aktieägare kommer således, förutsatt att Transaktionen godkänns och beslut om utdelning enligt ovan fattas, tillsammans bli den dominerande aktieägarskaran i Bolaget.

Utdelningarna planeras att genomföras i två etapper i takt med att av Interfox tecknade aktier i Bolaget registreras hos Bolagsverket samt så snart Interfox fria egna kapital medger sådan utdelning enligt aktiebolagslagens regler därom. Förslag till beslut om den första utdelningen av NMR-aktier planeras kunna läggas fram på Interfox kommande årsstämma 2017-06-30 alternativt på en extra bolagsstämma att hållas samma dag som årsstämman ("Utdelning 1"). Tidpunkten för när Interfox kommer föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om den andra utdelningen beror på om Interfox erhåller tillstånd från SKV för omläggning av räkenskapsår (från kalenderår till 1/7-30/6). För det fall tillstånd enligt ovan erhålls från Skatteverket beräknas den andra utdelningen, förutsatt Interfox bolagsstämmas beslut därom, kunna äga rum innan utgången av år 2017. I annat fall kommer den andra utdelningen, förutsatt Interfox bolagsstämmas beslut därom, äga rum senast under april 2018 (dvs. vid Interfox årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 fastställs) ("Utdelning 2").

Styrelserna i såväl Interfox och Bolaget är övertygade om att Transaktionen är förmånlig för såväl Bolagets som Interfox aktieägare. Bolagets aktieägare tillförs genom Tomskprojektet ett intressant projekt med stor potential och Interfox aktieägare har kvar större delen av ägandet i Tomskprojekt, men tillförs aktieägande i framförallt ett stort och väl genomarbetat nickelprojekt med potentiellt stor uppsida samt byter marknadsplats, vilket skapar likviditet i investeringen för IFOX aktieägare.

Transaktionen är bl.a. även villkorad av att Interfox bolagsstämma fattar beslut om godkännande av Transaktionen. Med beaktande av det ovan nämnda föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att godkänna Transaktionen. Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 7-12 nedan.

Punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt nedan angivna förslag.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag eller genom samarbete med annan huvudsakligen prospektera efter och exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och kolväten. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med punkterna 6, 8-12 nedan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 6 975 154,40 kronor genom nyemission av högst 69 751 544 aktier. Teckningskursen är 0,90 kronor per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Interfox Resources AB (publ) ("Interfox"). För det fall Interfox tecknar sig för samtliga 69 751 544 aktier kommer Interfox därefter inneha 62,04 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Teckning av aktier ska på separat teckningslista senast på dagen för denna bolagsstämma varvid även betalning ska ske. Samtliga aktier ska betalas genom kvittning av Bolagets skuld till Interfox om 62 776 389,60 kronor enligt Skuldebrev 1. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Interfox enligt i punkten 6 ovan nämnda Skuldebrev 1 har en fordran på Bolaget om 62 776 389,60 kronor med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Mezhlisa. Skuldebrevet kan i sin helhet kvittas mot en till Interfox riktad nyemission om 69 751 544 aktier till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie. Styrelsen bedömer att det är fördelaktigt för Bolaget att Interfox fordran på Bolaget enligt Skuldebrev 1 kvittas mot 69 751 544 nyemitterade aktier i Bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är försvarlig då den bättre reflekterar potentialen i Bolagets nickelprojekt Rönnbäcken jämfört med rådande börskurs.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-7, 9-12. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Vid rösträkningen ska man dock bortse från aktier som eventuellt innehas av Interfox.

Punkt 9
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 16 275 360,30 kronor genom nyemission av högst 162 753 603 aktier. Teckningskursen är 0,90 kronor per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Interfox Resources AB (publ) ("Interfox").

Teckning av aktier ska på separat teckningslista senast 2017-11-23 varvid även betalning ska ske. För det fall Interfox tecknar sig för samtliga 162 753 603 aktier kommer Interfox därefter, förutsatt att Utdelning 1 ägt rum samt förutsatt att inga ytterligare aktier emitterats i Bolaget under tiden dessförinnan, inneha 59,14 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Samtliga aktier ska betalas genom kvittning av Bolagets skuld till Interfox om 146 478 242,70 kronor enligt Skuldebrev 2. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Interfox enligt i punkten 6 ovan nämnda Skuldebrev 2 har en fordran på Bolaget om 146 478 242,70 kronor med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Mezhlisa. Skuldebrevet kan i sin helhet kvittas mot en till Interfox riktad nyemission om 162 753 603 aktier till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie. Styrelsen bedömer att det är fördelaktigt för Bolaget att Interfox fordran på Bolaget enligt Skuldebrev 2 kvittas mot 162 753 603 nyemitterade aktier i Bolaget då en sådan kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är försvarlig då den bättre reflekterar potentialen i Bolagets nickelprojekt Rönnbäcken jämfört med rådande börskurs.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-8, 10-12. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Vid rösträkningen ska man dock bortse från aktier som eventuellt innehas av Interfox.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ta upp ett räntefritt konvertibelt lån om 10 745 367,30 kronor genom emission av 11 939 297 tvingande konvertibler till följd varav Bolagets aktiekapital (före eventuell omräkning) kan komma att öka med 1 193 929,70 kronor genom utbyte mot 11 939 297 aktier. För teckning av konvertiblerna och för det konvertibla lånet ska följande villkor gälla:

1. Rätten att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Interfox Resources AB (publ) ("Interfox").
2. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs motsvarande 0,90 kronor/konvertibel.
3. Konvertiblernas nominella belopp är 0,90 kronor
4. Betalning för konvertiblerna ska erläggas senast 2017-05-31.
5. Teckning av konvertiblerna ska ske på separat teckningslista senast 2017-05-31. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Konvertibelinnehavaren har en skyldighet att någon gång under tiden från och med 2017-08-01 till och med 2018-07-31 påkalla konvertering av hela konvertiblerna till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs (före eventuell omräkning) om 0,90 kronor/aktie. Konverteringskursen bygger på mellan Bolaget och Interfox avtalade villkor rörande förvärvet av Mezhlisa.

Teckning av konvertibler ska ske på separat teckningslista senast 2017-05-31 varvid även betalning ska ske. Samtliga konvertibler ska betalas genom kvittning av Bolagets skuld till Interfox om 10 745 367,30 kronor enligt Skuldebrev 3.

Vid konvertering av samtliga konvertibler till 11 939 297 aktier enligt ovan kommer Interfox därefter, förutsatt att Utdelning 1 och Utdelning 2 ägt rum samt förutsatt att inga ytterligare aktier emitterats i Bolaget under tiden dessförinnan, inneha 4,16 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Interfox enligt i punkten 6 ovan nämnda Skuldebrev 3 har en fordran på Bolaget om 10 745 367,30 kronor med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Mezhlisa. Skuldebrevet kan i sin helhet kvittas mot en till Interfox riktad emission om 11 939 297 konvertibler till en teckningskurs om 0,90 kronor per konvertibel med åtföljande skyldighet till konvertering om 11 939 297 aktier till en teckningskurs om 0,90 kr/aktie. Styrelsen bedömer att det är fördelaktigt för Bolaget att Interfox fordran på Bolaget enligt Skuldebrev 3 kvittas mot 11 939 297 konvertibler i Bolaget på de villkor som anges ovan då en sådan kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen anser att teckningskursen är försvarlig då den bättre reflekterar potentialen i Bolagets nickelprojekt Rönnbäcken jämfört med rådande börskurs.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-9 och 11-12. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter. Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-10 och 12.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att nyvälja Anders Thorsell till ordinarie styrelseledamot. Det kan noteras att Patrik Perenius, Tore Hallberg, Torbjörn Ranta och My Simonsson kvarstår i styrelsen. Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-11.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 42 676 042. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-12 kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas
tillgängliga på bolagets hemsida www.nickelmountain.se under samma perioder. Kopior på
handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § 1p. aktiebolagslagen.

24 april 2017

Styrelsen i
Nickel Mountain Resources AB (publ)

Finansiell kalender

27 december 2019

Nickel Mountain Resources AB (publ) kommer att presentera Bolagets hel- och delårsrapporter under 2019 enligt nedanstående:


Delårsrapport tredje kvartalet, juli - september och de första nio månaderna 2019

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

  • Bolaget rapporterade att det totala antalet aktier, till följd av en genomförd nyemission, ökat med 79 466 765 st till 476 800 590 aktier totalt per den 6 augusti 2019 efter registrering hos Bolagsverket.
  • Nickel Mountain Resources meddelade att Bergsstaten beviljade förlängning av undersökningstillstånd för Orrbäcken nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Orrbäcken bedöms av Bolaget ha potential avseende nickelmineraliseringar.


Delårsrapport andra kvartalet, april - juni och de första sex månaderna 2019

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

  • Styrelsen i Nickel Mountain Resources AB ("Bolaget" eller "NMR") meddelade under kvartalet att man fattat beslut om att genomföra en nyemission om cirka 24,8 miljoner kronor med företradesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företradesemissionen var villkorad av ett godkännande på en extra bolagsstamma, vilken avhölls den 2 maj 2019 och som godkände beslutet.
  • Bolaget kommunicerade under kvartalet att den till 80 procent garanterade företrädesemissionen om maximalt ca 24,8 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 27 maj 2019 tecknades med och utan företradesrätt till 80,0 procent. Totalt tecknades 79 466 765 aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie, vilket motsvarade 19 866 691,25 kronor.
  • Nickel Mountain Resources höll årsstämma den 11 juni 2019 i Stockholm varvid styrelsen, bestående av Patric Perenius, Tore Hallberg, Torbjörn Ranta, My Simonsson och Anders Thorsell omvaldes. Till revisor nyvaldes Moore Stephens KLN AB med Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor. Resultat- och balansräkningar för 2018 fastställdes. Beslutades att ingen utdelning skall lämnas för 2018. Det beslutades vidare att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 48 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Patric Perenius omvaldes på efterföljande konstituerande styrelsemöte till ordförande i Bolaget.

Förlängning av undersökningstillstånd Orrbäcken

Bergsstaten beviljar förlängning av undersökningstillstånd för Orrbäcken
Stämmokommuniké för årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ)

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 11 juni 2019 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i NMR är nu genomförd

Den till 80% garanterade företrädesemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget"), om maximalt ca 24,8 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 27 maj 2019 tecknades med och utan företrädesrätt till 80,0 procent. Meddelande till de som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas distribueras omkring den 3 juni 2019.


Delårsrapport första kvartalet, januari - mars 2019

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

  • Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget") meddelade under det första kvartalet att dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") ökar ägandet till 72,3809 procent i OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). Bolagets VD var i februari i Tomsk och skrev inför notarien under avtal om förvärv av ytterligare ägarandelar i BNG från den lokala partnern Mikhail Malyarenko. Efter godkännande från ryska myndigheter har denna ägarförandring registrerats och Bolagets ägande uppgår till 72,3809 procent.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär