Genomförande av riktad nyemission

Styrelsen för Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "NMR") har med stöd av bemyndigande beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier. Beslutet innebär att Bolaget tillförs SEK 10,2 miljoner före relaterade kostnader genom nyemission av 24 000 000 aktier till en teckningskurs om SEK 0,425 per aktie.

Nyemissionsbeslut

Styrelsen har idag beslutat att med stöd av bemyndigande från Årsstämman 28 juni 2018 genomföra en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid 24 000 000 aktier emitteras till en teckningskurs om SEK 0,425 per aktie inom ramen för det bemyndigande som årsstämman avgivit den 28 juni 2018 ("Nyemissionen") vilket innebär att aktiekapitalet ökar med SEK 2 400 000.

Det erhållna kapitalet kommer dels att användas till att tillföra nödvändigt rörelsekapital till Bolaget för att fortsatt driva förhandlingar med möjliga köpare eller partners för Tomskprojektet. Detta arbete är arbetsintensivt och innebär även vissa helt nödvändiga kostnader för t ex rådgivare som bistår i processen. Därtill är det till fördel för Bolaget att inte vara för pressat likviditetsmässigt, vilket i annat fall skulle kunna utnyttjas av motparter.

Vidare kommer emissionslikviden att användas för att betala av befintlig skuldsättning i dotterdotterbolaget OOO Bakcharneftegaz i Tomsk, Ryssland vilka skulder hänför sig framförallt till genomförda prospekteringsarbeten, avvecklingskostnader avseende övertalig personal samt även för att upprätta en uppdaterad plan för framtida prospekteringsåtgärder på fält 71-1, Ellej-Igajskoje.

Nyemissionen tillför Bolaget totalt SEK 10,2 miljoner före avdrag för kostnader relaterade till Nyemissionen. Antalet nyemitterade aktier är 24 000 000, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen är 397 333 825. Teckning och betalning av aktier ska ske senast den 15 oktober 2018. Nyemissionen riktas till Gabrielsson Invest AB, ägt av Mats Gabrielsson. Teckningskursen om SEK 0,425 per aktie innebär en rabatt om 9,96 procent mot slutkursen vid stängning den senaste handelsdagen, fredagen den 12 oktober 2018, vilket av styrelsen bedömts vara marknadsmässig rabatt. Utspädningen uppgår till 6 procent. Gabrielsson Invest AB äger innan genomförandet av Nyemissionen inga aktier i Bolaget.

Bolaget har under en tid sökt säkerställa koncernens finansiering på andra sätt än genom nyemission, men i slutänden befanns genomförande av Nyemissionen vara det alternativ som var bäst för aktieägarna. Skälet till att Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är bland annat att en riktad nyemission är mycket mindre resurskrävande för Bolaget i form av både tid, kostnader och personalresurser samt att en företrädesemission ofta förutom en högre kostnad för rådgivare, garanter m m och en längre genomförandeprocess också ofta innebär en större kurspress och därmed utspädning för aktieägarna. Med beaktande av det ovan nämnda är det är styrelsens bedömning att emissionsvillkoren är marknadsmässiga och motsvarar god sed på aktiemarknaden.

VD Anders Thorsell: "Jag är glad över att Gabrielsson Invest visat förtroende genom att investera i vårt bolag, och det mitt i ett osäkert börsläge. En nyemission säkerställer det högst nödvändiga kapital vi behöver nu. Detta för att kunna fokusera fullt ut på att ta Bolaget vidare till nästa steg i den plan vi arbetar efter i syfte att skapa aktieägarvärden."

Stockholm den 15 oktober 2018

Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

anders@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Nytt antal aktier efter registrering

3 juli 2020

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget


Förvärv av 95% av Vilhelmina Mineral AB (publ) nu genomfört

3 juli 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget") har idag beslutat om tilldelning av 292 491 276 aktier i Bolaget mot vederlag av 26 590 166 aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral"), motsvarande 94,7% av alla utestående aktier i Vilhelmina Mineral.


Stämmokommuniké från Årsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ)

30 juni 2020

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 30 juni 2020 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Kvittningsemission till rådgivaren för Vilhelminaaffären

29 juni 2020

Med anledning av att Nickel Mountain Resources AB (publ)s ("NMR" eller "Bolaget") förvärv av Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") har Bolagets rådgivare för affären rätt till en ersättning om 1 113 072,14 kronor samt vidare ett antal teckningsoptioner. Parterna har enats om att ersättningen skall kvittas mot aktier i Bolaget. Därmed har Bolaget idag beslutat att emittera 10 221 671 aktier (baserat på stängningskurs för Bolagets aktie fredagen den 26 juni 2020) samt 44 miljoner teckningsoptioner som kan tecknas till en kurs om 0,35 kronor per aktie senast den 30 juni 2022 och vid fullt utnyttjande skulle tillföra Bolaget 15,4 miljoner kronor.


Strategi för fortsatt utveckling av verksamheten

23 juni 2020

Med anledning av att Nickel Mountain Resources AB (publ)s ("NMR" eller "Bolaget") förvärv av Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") är i slutförandefasen där NMR inom kort beräknas inneha mer än 90 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral, så vill NMR uttala sig om den grundläggande strategin för den framtida verksamheten.


Offentliggörande av Årsredovisning och Revisionsberättelse

9 juni 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2019


Offentliggörande av Årsredovisning och Revisionsberättelse

9 juni 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2019


Nickel Mountain Resources AB (publ) publicerar fullständiga förslag till Årsstämman 30 juni 2020

9 juni 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget") publicerar idag på Bolagets hemsida de fullständiga förslagen till Årsstämman den 30 juni 2020.


Nickel Mountain Resources AB (publ) beslutar om apportemission som del i processen för förvärvet av aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ)

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget") har idag fattat beslut om att genomföra en nyemission av högst 302 876 739 aktier ("Apportemissionen") genom betalning med apport av högst 27 534 249 aktier ("Apportegendomen") i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral"), motsvarande 98,1% av aktierna i Vilhelmina Mineral.


Nickel Mountain Resources AB (publ) Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2020 kl. 13.00 på Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted