Fortsatt renodling av verksamheten mot basmetaller: föreslår namnbyte, förbereder för utdelning av samt beslutar om nedskrivning av värdet på det ryska oljeprojektet

Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2020

Som tidigare meddelats avser Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "Nickel Mountain") att renodla verksamheten genom att fokusera på basmetaller som är kritiska insatsvaror för den nya, eldrivna ekonomin, t ex koppar, zink och nickel. Som en markör för denna renodling föreslår också styrelsen att Bolaget byter namn till Bluelake Mineral AB (publ). Målet är som tidigare kommunicerat att avyttra, ingå partnerskap eller på annat sätt hitta en långsiktig lösning för Bolagets ryska oljeprojekt innehållande prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland ("Tomskprojektet") med en ny huvudman för projektet och långsiktig finansiering utan ytterligare kapitaltillskott från Bolaget. Mot bakgrund av Bolagets planer på att avyttra alternativt ingå partnerskap avseende Tomskprojektet värderar Bolaget det ryska oljeprojektet numera enligt en princip om nettoförsäljningsvärde (istället för, som tidigare, utifrån ett bruksvärde/nyttjandevärde). En omvärdering enligt denna princip har föranlett ett ytterligare nedskrivningsbehov om 100 mkr. Nedskrivningen har ingen likviditetsmässig påverkan på Bolaget. Parallellt med planerna på att avyttra alternativt ingå partnerskap avseende Tomskprojektet initierar Bolaget idag en process för att separera ut ägandet av Tomskprojektet från Bolaget genom utdelning, oavsett om, när och hur en eventuell affär med en ny huvudman har kommit på plats.

Strategi - renodling mot mineral för den nya eldrivna ekonomin

Bolaget fortsätter sin tidigare aviserade strategi genom renodling mot basmetaller som bedöms utgöra kritiska insatsvaror i den nu pågående omställning mot en elektrifierad ekonomi dvs en transportsektor, industri och ett samhälle i övrigt som i allt ökande omfattning försörjs genom energi som inte genereras genom fossila bränslen. Bland dessa metaller finns koppar, zink och nickel som exempelvis behövs inom elfordon och i de batterier som nu utvecklas för eldrivna fordon och andra applikationer. Behovet av dessa metaller bedöms öka avsevärt och påverka efterfrågan kraftigt samtidigt som utbudssidan är svårare att utöka i samma omfattning. Sammantaget skapar detta förutsättningar för en långsiktig och stabil positiv prisutveckling.

Vid sidan av dessa marknadsmekanismer finns även en utveckling mot s k ursprungsmärkning av insatsvaror till bl a europeisk bil- och batteriindustri som kan komma att väsentligt stärka europeiska producenter av koppar, zink och nickel på den egna hemmamarknaden i Europa. Med tanke på det relativa låga antalet koppar-, zink- och nickelgruvor som är i produktion i Europa är detta ett intressant strategiskt läge för ett bolag som Nickel Mountain som har flera högklassiga mineraltillgångar inom dessa kategorier som planeras att sättas i produktion. Bolagets strategi för renodling mot metaller för den nya, eldrivna ekonomin är i linje med Bolagets sedan tidigare kommunicerade målsättning att avyttra, ingå partnerskap eller att på annat sätt hitta en långsiktig lösning för Tomskprojektet med en ny huvudman för projektet och ny extern långsiktig finansiering. Pågående diskussioner förväntas fortsatt att kunna ge konkreta resultat före årsskiftet.

Nedskrivning av värdet på aktierna i Mezhlisa

Med anledning av Bolagets planer att avyttra alternativt ingå partnerskap avseende Tomskprojektet har Bolaget beslutat att värdera de ryska oljetillgångar enligt en princip om nettoförsäljningsvärde (istället för, som tidigare, utifrån ett bruksvärde/nyttjandevärde), vilket Bolaget kommunicerade i samband med att delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni publicerades den 21 augusti 2020. En omvärdering enligt denna princip har föranlett ett ytterligare nedskrivningsbehov. Värdet på Bolagets aktier i dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") har således skrivits ner med 100 mkr från ca 134 mkr till ca 34 mkr. På koncernnivå har tillgångsslaget koncessioner och mineralintressen skrivits ned med 85 mkr från ca 119 mkr till ca 34 mkr. Nedskrivningen har ingen inverkan på Bolagets kassaflöde eller likviditet.

Separering och utdelning av ägande av Tomskprojektet

Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG") Tomskprojektet. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,4 procent av BNG. Bolaget har dock efter senaste registrering av ägande investerat i BNG i sådan utsträckning att rätt till fullt ägande om 74 procent föreligger.

Bolaget har idag initierat en process för att separera ut ägandet av Tomskprojektet från Bolaget genom vinstutdelning.

Samtliga aktier som Bolaget äger i Mezhlisa kommer under första kvartalet 2021 att överlåtas till ett av Bolaget nybildat, helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"). Styrelsen har därefter för avsikt att på en extra bolagsstämma i Bolaget som planeras att hållas under andra kvartalet 2021 ("Extra Bolagsstämma 2") föreslå att stämman fattar beslut om vinstutdelning av Bolagets samtliga aktier i Dotterbolaget ("Utdelningen"). Detta innebär att Bolagets samtliga aktieägare, per av bolagsstämman fastställd avstämningsdag, blir aktieägare i Dotterbolaget, som vid den tidpunkten är indirekt ägare till Tomskprojektet. Bolaget har för avsikt att genomföra Utdelningen oavsett om, när och hur ett eventuellt partnerskap eller avyttring avseende Tomskprojektet har kommit på plats.

För att möjliggöra Utdelningen och öka Bolagets utdelningsbara utrymme har Bolaget idag kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 17 december 2020 ("Extra Bolagsstämma 1") där styrelsen föreslår att stämman bl.a. fattar beslut om minskning av Bolagets aktiekapital med 78 468 901,80 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av stämman ("Minskningsbeslutet"). Tillstånd att verkställa Minskningsbeslutet beräknas erhållas från Bolagsverket i mars 2021, dvs. innan beslut om Utdelning fattas. För att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen vidare att stämman bl.a. fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier varvid 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie ("Sammanläggningen").

Föreslaget namnbyte till Bluelake Mineral AB (publ)

Som ett led i arbetet med att renodla verksamheten inom koncernen genom att fokusera på basmetaller som är kritiska insatsvaror för den nya, eldrivna ekonomin, föreslår styrelsen vidare att Extra Bolagsstämma 1 fattar beslut om att ändra Bolagets namn till Bluelake Mineral AB (publ).

För mer detaljerad information om samtliga förslag till beslut inför extra bolagsstämman den 17 december 2020 hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman som kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nickelmountain.se.

Erbjudande till resterande aktieägare i Vilhelmina Mineral AB (publ)

Nickel Mountain äger idag ca 98,1 procent av samtliga aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral"). Bolaget planerar att under slutet av första kvartalet 2021 och innan Utdelningen genomförs, erbjuda resterande aktieägare i Vilhelmina Mineral att sälja sina aktier i Vilhelmina Mineral till Bolaget mot erhållandet av nyemitterade aktier i Bolaget (apportemission) på i huvudsak samma villkor som den försäljning av aktier i Vilhelmina Mineral till Nickel Mountain som genomfördes i juli 2020, beaktat Sammanläggningen. Detaljerna för ett sådant erbjudande har ännu ej fastställts men kommer att offentliggöras så snart de fastställts under första kvartalet 2021. De aktieägare i Vilhelmina Mineral som väljer att acceptera sådant erbjudande kommer således, tillsammans med övriga aktieägare i Bolaget, att erhålla aktier i Dotterbolaget genom Utdelningen.

Preliminär övergripande tidsplan för genomförande av separering och utdelning av ägande av Tomskprojektet

Extra Bolagsstämma 1 17 december 2020

Dotterbolagets förvärv av samtliga aktier i Mezhlisa januari - mars 2021

Tillstånd att verkställa Minskningsbeslutet mars 2021

Vederlagsaktierna i Bolaget emitteras (apportemissionen) mars 2021

Extra Bolagsstämma 2 (Utdelningen) andra kvartalet 2021

____________

Stockholm november 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Nickel Mountain Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Nickel Mountain Resources AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@nickelmountain.se

Ytterligare information om Bolaget

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld.

Bolaget äger ca 98% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och Orrbäcken samt guldprojekten Haveri i Finland samt Kattisavan i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om ca 574 miljoner ton med halten 0,0174% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.Bluelake Mineral AB (publ) avslutar mentoravtal

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") avslutar mentoravtal med Eminova Fondkomission AB ("Eminova") efter det att mer än två år har gått sedan listning på NGM Nordic SME. Åtgärder sker av kostnadsbesparande skäl och då Bolaget bedömer att aktiemarknadsinformation kan hanteras på egen hand. Sista dag för mentoravtalet är 31 januari 2021.


Bluelake Mineral AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen av aktier ska vara 11 januari 2021

Vid extra bolagsstämman i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") den 17 december 2020 ("Extra Bolagsstämman") beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier varvid 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Detta i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier ("Sammanläggningen"). Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från Extra Bolagsstämman, beslutat att avstämningsdagen för Sammanläggningen ska vara den 11 januari 2021.


Bluelake Mineral AB (publ) has resolved that record date for reversed share split shall be on January 11, 2021

The extraordinary general meeting in Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company") held on 17 December 2020 (the "Extraordinary General Meeting") resolved on a reversed share split whereby 20 existing shares are merged into one (1) new share, in order to achieve a number of shares appropriate for the Company (the "Reverse Share Split"). The Board of Directors of the Company has today, based on the authorization from the Extraordinary General Meeting, decided that the record date for the Reverse Share Split shall be on January 11, 2021.


Bluelake Mineral överför ägandet av ryska oljetillgångar till nybildat svenskt dotterbolag - process för eventuell försäljning eller partnerskap pågår

Bluelake Mineral AB (publ), f d Nickel Mountain Resources AB (publ), ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") meddelar härmed att en process avseende försäljning av eller ingående av partnerskap kring Bolagets ryska olje-och gasverksamhet i Tomsk ("Tomskprojektet") pågår. Parallellt har Bolaget registrerat ett dotterbolag, Mezhlisa Resources AB ("MRAB") till vilket samtliga aktier i Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") har överförts.


Bluelake Mineral transfers ownership of Russian oil assets to newly incorporated Swedish subsidiary - process for a tentative divestment or partnership is ongoing

Bluelake Mineral AB (publ), formerly Nickel Mountain Resources AB (publ), ("Bluelake Mineral" or "the Company") hereby announces that a process is in progress regarding a tentative divestment of or a partnership concerning the Company's Russian oil and gas operations in Tomsk (the "Tomsk Project"). Concurrently, the Company has registered a subsidiary, Mezhlisa Resources AB ("MRAB") to which all shares in Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") have been transferred.


Nickel Mountain Resources AB (publ) har bytt namn till Bluelake Mineral AB (publ)

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Nickel Mountain Resources AB (publ) till Bluelake Mineral AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Nickel Mountain Resources AB (publ) has changed its name to Bluelake Mineral AB (publ)

The Swedish Companies Registration Office has registered the name change from Nickel Mountain Resources AB (publ) to Bluelake Mineral AB (publ) and the company is therefore changing its listing name and ticker.


Publicering av konsekvensutredningar avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö som del av reguleringsplan för planerad gruva i Norge

Som tidigare meddelats har Nickel Mountain Resources AB (publ), under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ), ("Bolaget" eller "Nickel Mountain") och dess norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt arbetet med tillståndsprocessen i Norge och anlitat teknik - och miljökonsulten Multiconsult Norge AS för genomförande av s k planprocess, konsekvensutredning och reguleringsplan. Arbetet med ett flertal olika konsekvensutredningar fortlöper enligt plan liksom processen att förankra gruvprojektet med lokala och regionala intressenter. Bolaget publicerar härmed de två första konsekvensutredningarna avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö i vattendrag kring Jomagruvan.


Publication of impact assessment reports related to water quality and aquatic environment as part of zoning plan for planned Norwegian mine

As previously announced, Nickel Mountain Resources AB (publ), under a name change to Bluelake Mineral AB (publ), ("the Company" or "Nickel Mountain") and its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, have continued work related to the permitting process in Norway and hired environmental consultant Multiconsult Norge AS for the implementation of the so-called planning process, including a number of impact assessment studies and a zoning plan. The Company hereby publishes the first two impact assessments reports related to the water quality and the aquatic environment in water bodies surrounding the Joma mine


Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm den 17 december 2020

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") har den 17 december 2020 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Bulletin from Extraordinary General Meeting of the shareholders in Nickel Mountain Resources AB (publ) under name change to Bluelake Mineral AB (publ)

The shareholders of Nickel Mountain Resources AB (publ) under name change to Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company") have held an Extraordinary General Meeting on December 17, 2020 (the "EGM") whereby the following main decisions were made.


Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Pressmeddelande Stockholm den 20 november 2020


Nickel Mountain Resources AB (publ) announces financial report for third Quarter 2020

Pressrelease Stockholm November 20, 2020


Positivt besked från Skatteverket avseende tillämplighet av lex Asea vid utdelning av Tomskprojektet

Pressmeddelande Stockholm den 17 november 2020

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "Nickel Mountain") har idag erhållit besked från Skatteverket att Skatteverket delar Bolagets bedömning att kriterierna för skattefrihet vid utdelning av andelar i dotterbolag enligt "lex Asea" är uppfyllda och att den föreslagna utdelningen av Bolagets ryska oljeprojekt innehållande prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland ("Tomskprojektet") till aktieägarna i Bolaget ska undantas beskattning.


Kallelse till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2020

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 december 2020 kl. 11.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige.


Notice of Extraordinary General Meeting of the shareholders in Nickel Mountain Resources AB (publ)

Press release Stockholm 16 November 2020

The shareholders of Nickel Mountain Resources AB (publ), company registration no 556493-3199 (the "Company"), are hereby invited to participate in the Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held December 17, 2020 at 11 am at Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sweden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted