Delårsrapport tredje kvartalet, juli - september och de första nio månaderna 2019

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

 • Bolaget rapporterade att det totala antalet aktier, till följd av en genomförd nyemission, ökat med 79 466 765 st till 476 800 590 aktier totalt per den 6 augusti 2019 efter registrering hos Bolagsverket.
 • Nickel Mountain Resources meddelade att Bergsstaten beviljade förlängning av undersökningstillstånd för Orrbäcken nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Orrbäcken bedöms av Bolaget ha potential avseende nickelmineraliseringar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Nickel Mountain Resources meddelade att Bergsstaten beviljat förlängning av undersökningstillstånd för Kattisavan nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Kattisavan bedöms av Bolaget ha potential avseende framförallt guldmineraliseringar. Tillståndet avser samtliga koncessionsmineral enligt Minerallagen.

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (1 150 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 868 TSEK (-2 215)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4 588 TSEK (3 308)
 • Resultat efter skatt per aktie 0,01 SEK (0,01)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period föregående verksamhetsår.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Vi önskar härmed ge er och marknaden kortfattad uppdaterad information kring verksamheten, främst avseende olje- och gasprospekteringsprojektet i Tomsk. Uppdateringen var initialt planerad att släppas tidigare, men blev tyvärr försenad.

Som känt driver vi sedan en tid en aktiv process med hjälp av en av Moskvas ledande rådgivare i sektorn i syfte att finna köpare eller partners för Bolagets delägda projekt i Tomsk. De arbetar aktivt med projektet sedan en tid. Aktiviteten hos dem och oss är hög, men det är så att Bolaget inte kan kommentera detaljer i detta arbete förrän mycket konkreta eller slutliga avtal har tecknats. Därför blir kommunikation kring denna viktiga del av Bolagets verksamhet knapphändig, vilket inte kan hjälpas.

För att upprepa Bolagets tidigare kommunicerade målsättning så går den ut på att nå resultat i form av antingen en försäljning av hela eller delar av ägandet, alternativt att teckna ett partnerskap för utveckling av tillgången och en senare försäljning eller produktion. Betalningar skulle då kunna ske omedelbart, alternativt i framtiden eller en kombination därav. Bolagets alltid övergripande syfte är och har varit att hitta den lösning som bedöms vara bäst för Bolaget.

Diskussioner förs som tidigare nämnt med en knapp handfull parter sedan olika lång tid. Bolaget har tidigare kommunicerat en tydlig målsättning att nå konkreta resultat under året. Det är inte möjligt att skapa bättre precision i detta än så och av taktiska skäl vill Bolaget nu säga att målsättningen är att nå sådana resultat så fort som möjligt. Det finns som alltid inga garantier att resultat kan uppnås, men vi gör allt vi kan.

Angående utökat ägande i det ryska dotterdotterbolaget BNG så kommer det att registreras så snart Bolaget och BNG har upprättat all nödvändig formalia kring detsamma samt praktiskt kan genomföra transaktionen på plats i Tomsk. Denna registrering har dock ingen påverkan på en eventuell affär.

Våra övriga tillgångar inom nickel (Rönnbäcken, Orrbäcken) samt guld (Kattisavan) har på senare tid gynnats av ökande priser och Bolaget kan konstatera ett ökat intresse kring dessa tillgångar. Bolagets långsiktiga syn på dessa metaller är positivt och framgent kommer ökat fokus att läggas på dessa delar av verksamheten.

Vår position som noterat svenskt mineralbolag är uppskattad, Sverige upplevs som en stabil marknad med gott rykte och vi upplever att vi är intresanta för omvärlden.

November 2019

Anders Thorsell

For mer information kontakta Anders Thorsell, VD via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon: 070 773 20 45
Mail: anders@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl 08:45.

Styrelsen

Stockholm den 26 november 2019

Om Bolaget

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Reources Cyprus Ltd (Mezhlisa). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekteringslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerade som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken (som utgör Europas största kända outvecklade nickeltillgång), Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige


Nickel Mountain Resources AB (publ) - Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 april 2020 kl 13.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.


Nytt antal aktier efter registrering

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget


Nickel Mountain Resources tecknar avtal om förvärv av gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral samt förvärvar ett guldprojekt i Finland

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR") har idag ingått avtal med ägare till 92,5 % av aktierna i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") om att förvärva deras aktier i Vilhelmina Mineral mot betalning i nyemitterade aktier i NMR ("Vilhelminaaffären"). Innan Vilhelminaaffären genomförs ska Vilhelmina Mineral finansieras genom en företrädesemission om 23 MSEK som till 100 % är täckt av garantier och teckningsåtaganden. I tillägg har Vilhelmina Mineral ingått avtal om ytterligare finansiering på ca 3,3 MSEK via norska regionala fonder. Vilhelminaaffären förutsätter bland annat godkännande av en extra bolagsstämma i NMR.


Bokslutskommunike 4 kvartalet 2019

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2019

· Nickel Mountain Resources meddelade den 14 oktober 2019 att Bergsstaten beviljat forlangning av undersokningstillstand for Kattisavan nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Kattisavan bedoms av Bolaget ha potential avseende framforallt guldmineraliseringar. Tillstandet avser samtliga koncessionsmineral enligt Minerallagen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (10 TSEK)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 799 TSEK (-6 392)

· Resultatet efter skatt uppgick till -2 653 TSEK (1 520)

· Resultat per aktie -0,01 SEK (0,01)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period föregående verksamhetsår.


Finansiell kalender

27 december 2019

Nickel Mountain Resources AB (publ) kommer att presentera Bolagets hel- och delårsrapporter under 2019 enligt nedanstående:


Delårsrapport tredje kvartalet, juli - september och de första nio månaderna 2019

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

 • Bolaget rapporterade att det totala antalet aktier, till följd av en genomförd nyemission, ökat med 79 466 765 st till 476 800 590 aktier totalt per den 6 augusti 2019 efter registrering hos Bolagsverket.
 • Nickel Mountain Resources meddelade att Bergsstaten beviljade förlängning av undersökningstillstånd för Orrbäcken nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Orrbäcken bedöms av Bolaget ha potential avseende nickelmineraliseringar.


Delårsrapport andra kvartalet, april - juni och de första sex månaderna 2019

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

 • Styrelsen i Nickel Mountain Resources AB ("Bolaget" eller "NMR") meddelade under kvartalet att man fattat beslut om att genomföra en nyemission om cirka 24,8 miljoner kronor med företradesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företradesemissionen var villkorad av ett godkännande på en extra bolagsstamma, vilken avhölls den 2 maj 2019 och som godkände beslutet.
 • Bolaget kommunicerade under kvartalet att den till 80 procent garanterade företrädesemissionen om maximalt ca 24,8 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 27 maj 2019 tecknades med och utan företradesrätt till 80,0 procent. Totalt tecknades 79 466 765 aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie, vilket motsvarade 19 866 691,25 kronor.
 • Nickel Mountain Resources höll årsstämma den 11 juni 2019 i Stockholm varvid styrelsen, bestående av Patric Perenius, Tore Hallberg, Torbjörn Ranta, My Simonsson och Anders Thorsell omvaldes. Till revisor nyvaldes Moore Stephens KLN AB med Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor. Resultat- och balansräkningar för 2018 fastställdes. Beslutades att ingen utdelning skall lämnas för 2018. Det beslutades vidare att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 48 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Patric Perenius omvaldes på efterföljande konstituerande styrelsemöte till ordförande i Bolaget.

Förlängning av undersökningstillstånd Orrbäcken

Bergsstaten beviljar förlängning av undersökningstillstånd för Orrbäcken


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär