Delårsrapport tredje kvartalet, juli - september och de första nio månaderna 2018

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018

 • Den slutliga delen av de oljeprover fran juralagren som lamnades in for analys levererades i inledningen av rapportperioden. Även denna del av analysresultaten bekraftar att det ror sig om olja fran de specifika intervall som testades. Det ar tva olika oljor som dessutom skiljer sig fran tidigare funnen olja i J15 och darmed har konstaterats tva nya potentiella produktionsformationer (J1 och J5). Detta faktum skall laggas till de tidigare kommunicerade resultaten i J15 och i vittringsskorpan samt aven till den potential som finns i de djupare Paleozoiska lagren. Potentialen for officiell registrering av reserver har enligt bolagets bedomning okat genom det lyckade testprogrammet i Jura.
 • Den geologiska rapport som det lokala geovetenskapsteamet i Tomsk arbetat med fardigstalldes under kvartalet. Rapporten redogör för hittills gjorda arbeten och vilka slutsatser som kan dras i prospekteringsarbetet samt gors ocksa en egen, intern, uppskattning av de utvinningsbara reserverna givet tillganglig information. De av det lokala teamet angivna uppskattade utvinningsbara reservberakningarna uppgår, enligt rapporten, till ca 170 miljoner fat flytande kolvaten (vid anvandande av en omrakningskoefficient om 7,5 fat per ton).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Nickel Mountain Resources AB meddelade att styrelsen, med stod av bemyndigande, beslutade att genomfora en riktad nyemission av aktier. Beslutet innebar att Bolaget tillfordes SEK 10,2 miljoner fore relaterade kostnader genom nyemission av 24 000 000 aktier till en teckningskurs om SEK 0,425 per aktie. Nyemissionen resulterade i en ökning av aktiekapitalet med SEK 2 400 000.

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till september 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 150 TSEK (0 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 215 TSEK (-2 524)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3 308 TSEK (-2 270)
 • Resultat per aktie 0,01 SEK (-0,05)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period föregående verksamhetsår.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Vi slutförde i september prospekteringsarbetena i Tomsk så långt som vi planerat då den sammanfattande geologiska rapporten publicerades. Det som görs i Tomsk just nu är att färdigställa en rapport över vilka arbeten vi planerar att göra de kommande åren på fältet, för det fall vi fortfarande är ägare till det. Det är en uppgift som alltid ska göras, oavsett status i övrigt. Vår avsikt är att kommunicera en rimlig plan som rimmar väl med vad en ägare av fältet kan tänkas vilja göra med en normal ambition och planering.

Vi har haft omfattande diskussioner både internt och med rådgivare angående att genomföra en officiell registrering av reserver alternativt att upprätta en tredjepartsrapport enligt internationell standard. Om vi registrerar officiella reserver kommer det med automatik krav från myndighetshåll på att vi inom en relativt nära framtid också ska börja producera. Med våra för närvarande begränsade resurser vill vi inte skapa en sådan risk, och även för en potentiell ny ägare av fältet är det att föredra att själv kunna göra sin planering. Det har troligen heller ingen effekt på potentiella nya ägare av fältet, då de har interna team som genomför sina egna undersökningar och skapar sin egen uppfattning. Därför har vi landat i beslutet att för närvarande inte inleda registrering av officiella reserver. En tredjepartsrapport kunde då möjligen ha varit ett alternativ. Den skulle heller inte tillmätas någon avgörande betydelse av en motpart. Tidigare har resurser saknats för att ta den kostnad det innebär, och vår bedömning är att det tar cirka 4-6 månader att genomföra en sådan. Därmed har vi i samråd med rådgivare beslutat att vänta med att beställa en sådan rapport.        

Efter att den geologiska rapporten färdigställdes vändes fokus än mer till att försöka komma i mål med de köpar- och  partnerdiskussioner som förs. Vi genomförde också strax efter periodens utgång en nödvändig finansiering av Bolaget för att kunna fokusera på detta och ha möjlighet att ta de kostnader som också är förknippade med sådana aktiviteter. För att skapa ytterligare tryck och struktur i processen samt på daglig basis kunna driva framåt har vi sedan en tid anlitat en av de bästa olje- och gastransaktionsrådgivarna i Moskva, som också utgör en punkt dit alla som är intresserade av att investera i rysk olja vänder sig. Det är mycket svårt för närvarande att kommunicera en hållbar tidsplan, och vi avstår därför hellre från att göra det. Det är mycket som rör på sig i oljebranschen globalt och den geopolitiska situationen i omvärlden gör att osäkerheterna är större, vilket gör att alla processer tar längre tid än det annars skulle ha gjort. Vi har dock nu beredskap för detta och fokuserar helt på att komma framåt. 

Angående vårt nickelben, så har nickelpriserna kommit upp till något bättre nivåer och det talas mer och mer om nickel globalt, vilket vi också kan märka av. Vi har sedan en tid haft diskussioner om potentiella partnerskap och hyser förhoppningar om att detta ska kunna ge konkreta resultat, men det finns naturligtvis inga som helst garantier för att så blir fallet eller till rimliga villkor för Bolaget. Det är av stor vikt för oss att en sådan potentiell partner har rätt profil och kan tillgodose den känsliga lokala miljön.

Vi är medvetna om att det kan se "tyst" ut när vi inte gör konkreta arbeten i backen eller genomför transaktioner, men det betyder inte att det saknas aktivitet i Bolaget. Vi har nu fram till jul en mycket aktiv period och gör vad vi kan för att skapa konkreta resultat.

November 2018

Anders Thorsell

Kommande rapporttillfällen 

Bokslutskommuniké 2018, 12 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 20 november 2018

Ytterligare information om Bolagets projekt kan erhållas från Anders Thorsell, VD.

Anders Thorsell
anders@nickelmountain.se
tel 070 773 20 45

Om bolaget

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Reources Cyprus Ltd. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget BNG prospekteringslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhlisa är per idag registrerade som ägare av 65,01 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver för närvarande ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en betydande potential.

Affärsidé
Bolagets affärsidé är prospektering och identifiering av licensobjekt med potential att bli betydande olje-, gas- och/eller metalltillgångar. 

Strategi
Bolagets strategi är att snabbt och med utnyttjande av det lilla förtagets fördelar genom noggranna utvärderingar identifiera tillgångar som uppfyller Bolagets uppsatta kriterier vad gäller bland annat storlekspotential, belägenhet, access till närliggande infrastruktur, områdets geologi och tillgång till kvalificerad personal. När en tillgång är utvald är syftet att sluta avtal och säkra rättigheter till tillgången på ett sätt som matchar Bolagets finansiella och operationella förmåga att kommersialisera projektet på kort och medellång sikt.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriserna, i synnerhet vad gäller olja och nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Nickel Mountain Resources AB (publ) - Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 april 2020 kl 13.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.


Nytt antal aktier efter registrering

Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget


Nickel Mountain Resources tecknar avtal om förvärv av gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral samt förvärvar ett guldprojekt i Finland

Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR") har idag ingått avtal med ägare till 92,5 % av aktierna i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") om att förvärva deras aktier i Vilhelmina Mineral mot betalning i nyemitterade aktier i NMR ("Vilhelminaaffären"). Innan Vilhelminaaffären genomförs ska Vilhelmina Mineral finansieras genom en företrädesemission om 23 MSEK som till 100 % är täckt av garantier och teckningsåtaganden. I tillägg har Vilhelmina Mineral ingått avtal om ytterligare finansiering på ca 3,3 MSEK via norska regionala fonder. Vilhelminaaffären förutsätter bland annat godkännande av en extra bolagsstämma i NMR.


Bokslutskommunike 4 kvartalet 2019

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2019

· Nickel Mountain Resources meddelade den 14 oktober 2019 att Bergsstaten beviljat forlangning av undersokningstillstand for Kattisavan nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Kattisavan bedoms av Bolaget ha potential avseende framforallt guldmineraliseringar. Tillstandet avser samtliga koncessionsmineral enligt Minerallagen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (10 TSEK)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 799 TSEK (-6 392)

· Resultatet efter skatt uppgick till -2 653 TSEK (1 520)

· Resultat per aktie -0,01 SEK (0,01)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period föregående verksamhetsår.


Finansiell kalender

27 december 2019

Nickel Mountain Resources AB (publ) kommer att presentera Bolagets hel- och delårsrapporter under 2019 enligt nedanstående:


Delårsrapport tredje kvartalet, juli - september och de första nio månaderna 2019

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

 • Bolaget rapporterade att det totala antalet aktier, till följd av en genomförd nyemission, ökat med 79 466 765 st till 476 800 590 aktier totalt per den 6 augusti 2019 efter registrering hos Bolagsverket.
 • Nickel Mountain Resources meddelade att Bergsstaten beviljade förlängning av undersökningstillstånd för Orrbäcken nr 4, innehavt av Bolagets dotterbolag Nickel Mountain AB. Orrbäcken bedöms av Bolaget ha potential avseende nickelmineraliseringar.


Delårsrapport andra kvartalet, april - juni och de första sex månaderna 2019

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

 • Styrelsen i Nickel Mountain Resources AB ("Bolaget" eller "NMR") meddelade under kvartalet att man fattat beslut om att genomföra en nyemission om cirka 24,8 miljoner kronor med företradesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företradesemissionen var villkorad av ett godkännande på en extra bolagsstamma, vilken avhölls den 2 maj 2019 och som godkände beslutet.
 • Bolaget kommunicerade under kvartalet att den till 80 procent garanterade företrädesemissionen om maximalt ca 24,8 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 27 maj 2019 tecknades med och utan företradesrätt till 80,0 procent. Totalt tecknades 79 466 765 aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie, vilket motsvarade 19 866 691,25 kronor.
 • Nickel Mountain Resources höll årsstämma den 11 juni 2019 i Stockholm varvid styrelsen, bestående av Patric Perenius, Tore Hallberg, Torbjörn Ranta, My Simonsson och Anders Thorsell omvaldes. Till revisor nyvaldes Moore Stephens KLN AB med Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor. Resultat- och balansräkningar för 2018 fastställdes. Beslutades att ingen utdelning skall lämnas för 2018. Det beslutades vidare att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 48 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Patric Perenius omvaldes på efterföljande konstituerande styrelsemöte till ordförande i Bolaget.

Förlängning av undersökningstillstånd Orrbäcken

Bergsstaten beviljar förlängning av undersökningstillstånd för Orrbäcken


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär