Delårsrapport andra kvartalet, april - juni och de första sex månaderna 2018

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

  • Forsta delen av de oljeprover fran juralagren som lamnades in for analys levererade med goda resultat i slutet av juni. Resultaten av analysen pavisar att det ar tva olika oljor. I den understa formationen J5, ar oljans densitet 781,3 kg/m3 och i formationen J1 (2-3-4) pavisar oljan en densitet om 826,1 kg/m3, varfor bada oljorna betraktas som " latt olja " och har lag svavelhalt. Enligt resultaten av analysen fran dessa tva olika testintervall har dessa oljor olika ursprung.
  • Aktieagarna i Nickel Mountain Resources AB kallades i slutet av maj till arsstamma vilken hölls den 28 juni 2018 i Stockholm. Till ordinarie ledamöter omvaldes Patric Perenius, Torbjörn Ranta, Tore Hallberg, Anders Thorsell samt My Simonsson. Carl Magnus Kollberg omvaldes som revisor. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende förändring av aktiekapitalets gränser i bolagsordningen samt om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 38.000.000 aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.
  • På konstituerande styrelsesammantrade beslutade styrelsen den 28 juni 2018 att Johan Sjoberg per detta datum övergår fran att vara VD till en renodlad roll som ansvarig for nickelprospekteringsverksamheten. Styrelseledamoten Anders Thorsell tradde samtidigt in som VD for Nickel Mountain Resources AB (publ).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den slutliga delen av de oljeprover fran juralagren som lamnades in for analys levererades i inledningen av juli. Även denna del av analysresultaten bekraftar att det ror sig om olja fran de specifika intervall som testades. Det ar tva olika oljor som dessutom skiljer sig fran tidigare funnen olja i J15 och darmed har konstaterats tva nya potentiella produktionsformationer (J1 och J5). Detta faktum skall laggas till de tidigare kommunicerade resultaten i J15 och i vittringsskorpan samt aven till den potential som finns i de djupare Paleozoiska lagren. Potentialen for officiell registrering av reserver har enligt bolagets bedomning okat genom det lyckade testprogrammet i Jura.

VD-kommentar

Bäste aktieägare,

Jag tillträdde som VD i juni, ett odramatiskt och sedan tidigare planerat skifte. Tanken var dels att det är mest aktivitet i det ryska oljeprojektet samt dels att Johan Sjöbergs deltid ska vara fullt fokuserad på nickelprojekten, och det har inte förändrat något i hur vi arbetar. 

I nickelprojekten gjorde vi en del arbeten under hösten 2017, och efter det har fokus legat på analyser av resultaten samt planering för framtida vidareutveckling. Vad gäller Rönnbäcken, det stora nickelprojektet, läggs inga investeringspengar på det inom överskådlig tid, utan det handlar framförallt om att se över möjligheterna att finna en partner till projektet. De stärkta nickelpriserna har varit till fördel för sådana diskussioner, men om det utmynnar i något konkret för Bolaget återstår att se.  

I Tomskprojektet gjordes viktiga tester under det första kvartalet i framförallt Juralagren, där vi hittade olja. Tester hos oberoende analysinstitut bekräftade att vi funnit två olika oljor från två olika intervall. Detta var viktigt för oss, då Juralagren är de klassiska berglager i Tomsk där nästan all olja produceras. Detta ger en viktig grund för projektet att kunna visa att det finns olja i de lager som alla i regionen är väl bekanta med, till skillnad från Devonlagren som fortfarande är relativt sett nya i produktion i regionen.

Vi är sedan en tid i färd med att göra en intern uppdatering av vår uppfattning om den geologiska situationen på vårt fält, baserat på all den information vi hittills har hunnit skaffa oss. Den görs framförallt av teamet i Tomsk, och vi har inte stressat på den utan vill att de vi ska känna att den håller den nivå vi önskar. Denna beräknas vara klar inom den närmaste tiden, och meddelas då marknaden så snart den är översatt till engelska, ett arbete som i sig tar ett antal dagar från att den ryska versionen är färdig. 

Vi har också haft fokus på den handfull diskussioner vi har med potentiella partners eller köpare av projektet. Den geologiska rapporten har stor betydelse för detta och att lämna den är en viktig pusselbit. Vad som försiggår i dessa diskussioner och vad vi kan förvänta oss framöver är inte något vi kan eller vill kommentera publikt, med hänsyn till motparter samt marknadens krav på relevant klarhet och tydlighet i kommunikationen. Vi kommunicerar saker som är undertecknade. 

Generellt sett kan man säga att allt däremellan är "process", där vi dagligen arbetar med att föra diskussionerna framåt, till exempel att svara på frågor, leverera information, fundera och diskutera kring former för en potentiell affär med mera. Tidplaner m m ändras ständigt, det är rörlig materia.  

I ett mer övergripande plan har den senaste tidens återhämtning av oljepriset efter den kraftiga nedgången under senare delen av 2014 varit positiv, samt att de senaste årens brist på prospektering skapar en ökande efterfrågan på prospekteringstillgångar. Negativt är den ökande globala osäkerheten samt de ekonomiska sanktioner från USA och EU som löpande utökas mot Ryssland. Det gör att beslutsprocesserna drar ut mer på tiden på grund av ökande komplexitet och osäkerhet om vad som kommer att gälla framöver. Vi har från början riktat in oss på marknader som är mer oberoende av detta, men alla påverkas i någon mån och tidplanerna har dragit ut, som ni har märkt. Efter färdigställande av den geologiska rapporten kommer vi nu att trycka på allt vi kan för att ta de olika långt gångna diskussioner vi har framåt.

Augusti 2018
Anders Thorsell

Kommande rapporttillfällen

Tredje kvartalsrapport 2018, 20 november 2018

Bokslutskommuniké 2018, 12 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg den 23 augusti 2018

Ytterligare information om Bolagets projekt kan erhållas från Anders Thorsell när det gäller petroleumprojektet i Tomsk eller Johan Sjöberg om det gäller nickelprojekten.

Anders Thorsell
anders@nickelmountain.se
tel 070 773 20 45

Johan Sjöberg
johan.sjoberg@nickelmountain.se
tel 0708 341432

Om bolaget

Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Reources Cyprus Ltd. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget BNG prospekteringslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhlisa är per idag registrerade som ägare av 65,01 procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver för närvarande ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilket Bolaget visat på en större potential än ursprungligen väntat.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriserna, i synnerhet vad gäller olja och nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober - december 2018

Finansiell översikt koncernen avseende perioden januari till december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 350 TSEK (85 TSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 045 TSEK (-3 561)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2 867 TSEK (-7 254)
  • Resultat per aktie 0,01 SEK (-0,02)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period föregående verksamhetsår.


Finansiell kalender

Nickel Mountain Resources AB (publ) kommer att presentera Bolagets hel- och delårsrapporter under 2019 enligt nedanstående:


Uppdatering

Bolagets styrelse vill lämna följande allmänna uppdatering kring Bolagets verksamhet inför inledningen av det nya verksamhetsåret.


Aktieförsäljning med likvid till IFOX

IFOX Investments AB (publ) ("IFOX"), som har insynspersonen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR") Anders Thorsell som representant i styrelsen, har per i fredags avyttrat 5,9 miljoner aktier i NMR i en blockaffär utanför handelsplatsen till ett pris om SEK 0,2975 per aktie. Vidare har Anders Thorsell genom bolag avyttrat 4,1 miljoner aktier till samma pris. Likviden från dessa försäljningar kommer oavkortat att användas till att stötta IFOX Investments ABs verksamhet.


Offentliggörande av Bolagsbeskrivning

Bolaget har upprättat en uppdaterad Bolagsbeskrivning vilken härmed publiceras och också kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Bolagsbeskrivningen utgör en beskrivning av Bolagets verksamhet som helhet.


Delårsrapport tredje kvartalet, juli - september och de första nio månaderna 2018

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018

  • Den slutliga delen av de oljeprover fran juralagren som lamnades in for analys levererades i inledningen av rapportperioden. Även denna del av analysresultaten bekraftar att det ror sig om olja fran de specifika intervall som testades. Det ar tva olika oljor som dessutom skiljer sig fran tidigare funnen olja i J15 och darmed har konstaterats tva nya potentiella produktionsformationer (J1 och J5). Detta faktum skall laggas till de tidigare kommunicerade resultaten i J15 och i vittringsskorpan samt aven till den potential som finns i de djupare Paleozoiska lagren. Potentialen for officiell registrering av reserver har enligt bolagets bedomning okat genom det lyckade testprogrammet i Jura.
  • Den geologiska rapport som det lokala geovetenskapsteamet i Tomsk arbetat med fardigstalldes under kvartalet. Rapporten redogör för hittills gjorda arbeten och vilka slutsatser som kan dras i prospekteringsarbetet samt gors ocksa en egen, intern, uppskattning av de utvinningsbara reserverna givet tillganglig information. De av det lokala teamet angivna uppskattade utvinningsbara reservberakningarna uppgår, enligt rapporten, till ca 170 miljoner fat flytande kolvaten (vid anvandande av en omrakningskoefficient om 7,5 fat per ton).

Förtydligande angående skulder i Tomsk

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 65,0115% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.


Nytt antal aktier efter registrerad nyemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Bolaget


Genomförande av riktad nyemission

Styrelsen för Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "NMR") har med stöd av bemyndigande beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier. Beslutet innebär att Bolaget tillförs SEK 10,2 miljoner före relaterade kostnader genom nyemission av 24 000 000 aktier till en teckningskurs om SEK 0,425 per aktie.


Geologisk Rapport avseende tillgången i Tomsk

Den geologiska rapport som det lokala geovetenskapsteamet i Tomsk har arbetat med är nu färdigställd. Rapporten går igenom vilka arbeten som har gjorts och vilka slutsatser som kan dras hittills i prospekteringsarbetet samt gör också en egen, intern,  uppskattning av de utvinningsbara reserverna givet nu tillgänglig information.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: