Bluelake Mineral AB (publ) publishes new website

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "the Company") has, as previously announced, restructured operations during the past year with, among other things, the two company acquisitions of Vilhelmina Mineral and Palmex Mineral, as well as a change of the Company name. Due to this and as a service to shareholders and investors, the Company is now publishing a new website. Visit us at https://www.bluelakemineral.com 

Stockholm, January 2021
Bluelake Mineral AB (publ)
The Board of Directors

Additional information

For additional information, please contact:
Peter Hjorth, Managing Director, Bluelake Mineral AB (publ), phone +46-725 38 25 2
Email: info@vilhelminamineral.com 

General information about the Company

Bluelake Mineral AB (publ) is an independent Swedish company active in mine development of copper and zinc resources as well as exploration of primarily nickel, gold and oil.

The Company owns approximately 95% of the subsidiary Vilhelmina Minera AB (publ)l, which is focusing on the development of copper and zinc deposits in the Nordic region. In Sweden, the Company owns Stekenjokk, where a total of approximately 7 million tons of ore was mined between 1976 and 1988. According to previous resource estimates, there is a remaining indicated mineral resource of approximately 7.4 million tons with grades of 1.17% Cu, 3.01% Zn and 47 g/ton Ag (at cut-off grade of 0.9% Cu). In Norway, the Company is owner in the Joma field, where approximately 11.5 million tons of ore was processed between 1972 and 1998 with an average grade of 1.5% Cu and 1.5% Zn. The Joma field (excluding Gjersvik) is estimated to contain an additional indicated mineral resource of approximately 5.7 million tons with grades amounting to 1.55% Cu and 0.82% Zn (at cut-off grade 0.8% Cu).

In 2017, the Company acquired the Cypriot company Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). At the end of 2020, the Company transferred the ownership of all shares in Mezhlisa to the newly formed subsidiary Mezhlisa Resources AB. Through the Russian subsidiary OOO Bakcharneftegaz (BNG), Mezhlisa controls 71-1 exploration and production licenses in the Tomsk region of Russia. Mezhlisa is currently registered as the owner of 72.3809 percent of BNG. Mezhlisa has, based on that, access to the exploration and evaluation project that BNG acquired at a public auction in August 2010, license 71-1 "Ellej-Igajskoje" in Tomsk Oblast, Russia. The Company conducts an exploration program of oil and gas assets on licenses 71-1 which has shown significant potential.

In addition, the Company owns the nickel projects Rönnbäcken (which is Europe's largest known undeveloped nickel resource) and Orrbäcken in Sweden. According to the mining consulting company SRK, the Rönnbäcken project contains a mineral resource of approximately 574 million tons with an average grade of 0.0174% nickel ("measured and indicated"). The preliminary economic assessment that SRK completed predicts a production of 26,000 tons of high-grade nickel concentrate per year for 20 years, which would be a significant proportion of Sweden's total annual use of nickel which thereby has a strategic value. Orrbäcken is an exploration license that is considered to have potential as a nickel deposit.

The Company owns the gold project Haveri, through its subsidiary Palmex Mineral AB, which in 2014 carried out a so-called Preliminary Economic Assessment (PEA) prepared by SRK Consulting. This report estimates 1.56 million oz. historically inferred mineral resource of gold equivalents with a grade of 0.93 g/t gold.) Kattisavan is mainly considered to have potential as a gold resource and is located within the so-called gold line, close to projects such as Svartliden, Fäboliden and Barsele.

Nerladdningsbara filer

Bluelake Mineral offentliggör bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet 2020 (oktober - december)

 • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till -1,6 (0,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -3,8 (-7,2) mkr
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,01 (-0,02) kr

Helåret 2020 (januari - december)

 • Intäkterna för helåret 2020 uppgick till 1,2 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret 2020 uppgick till -3,8 (-0,2) mkr
 • Resultatet efter skatt för året uppgick till -274,1 (-5,8) mkr
 • Resultatet per aktie under helåret uppgick till -0,48 (-0,01) kr

Bluelake Mineral announces financial report for fourth quarter and full year 2020

Fourth Quarter 2020 (October - December 2020)

 • Revenue in fourth quarter amounts to MSEK 0.0 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for fourth quarter amounts to MSEK -1.6 (0.0)
 • After-tax result for the fourth quarter amounts to MSEK -3.8 (-7.2)
 • Result per share for fourth quarter amounts to SEK -0.01 (-0.02)

Full Year 2020 (January - December 2020)

 • Revenue for full year 2020 amounts to MSEK 1.2 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for 12 months 2020 amounts to MSEK -3.8 (-0,2)
 • After-tax result for full year 2020 amounts to MSEK -274.1 (-5.8)
 • Result per share for full year 2020 amounts to SEK -0.48 (-0.01)

Bluelake Mineral has appointed SRK Consulting to conduct updated mineral resource estimates for Joma and Stekenjokk-Levi

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" and "The Company") has, via Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, entered into an agreement (the "Agreement") with SRK Consulting AB ("SRK Consulting") to conduct updated mineral resource estimates ("MRE") for the mineralizations in Joma in Norway and in Stekenjokk-Levi in Sweden.


Bluelake Mineral anlitar SRK Consulting för genomförande av uppdaterad mineralresursberäkning i Joma och Stekenjokk-Levi

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") har, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS, ingått avtal ("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK Consulting") avseende genomförande av en uppdaterad mineralresursberäkning ("MRE") för mineraliseringar Joma i Norge samt för Stekenjokk-Levi i Sverige.
Bluelake Mineral AB (publ) avslutar mentoravtal

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" och "Bolaget") avslutar mentoravtal med Eminova Fondkomission AB ("Eminova") efter det att mer än två år har gått sedan listning på NGM Nordic SME. Åtgärder sker av kostnadsbesparande skäl och då Bolaget bedömer att aktiemarknadsinformation kan hanteras på egen hand. Sista dag för mentoravtalet är 31 januari 2021.


Bluelake Mineral AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen av aktier ska vara 11 januari 2021

Vid extra bolagsstämman i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") den 17 december 2020 ("Extra Bolagsstämman") beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier varvid 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Detta i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier ("Sammanläggningen"). Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från Extra Bolagsstämman, beslutat att avstämningsdagen för Sammanläggningen ska vara den 11 januari 2021.


Bluelake Mineral AB (publ) has resolved that record date for reversed share split shall be on January 11, 2021

The extraordinary general meeting in Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company") held on 17 December 2020 (the "Extraordinary General Meeting") resolved on a reversed share split whereby 20 existing shares are merged into one (1) new share, in order to achieve a number of shares appropriate for the Company (the "Reverse Share Split"). The Board of Directors of the Company has today, based on the authorization from the Extraordinary General Meeting, decided that the record date for the Reverse Share Split shall be on January 11, 2021.


Bluelake Mineral överför ägandet av ryska oljetillgångar till nybildat svenskt dotterbolag - process för eventuell försäljning eller partnerskap pågår

Bluelake Mineral AB (publ), f d Nickel Mountain Resources AB (publ), ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") meddelar härmed att en process avseende försäljning av eller ingående av partnerskap kring Bolagets ryska olje-och gasverksamhet i Tomsk ("Tomskprojektet") pågår. Parallellt har Bolaget registrerat ett dotterbolag, Mezhlisa Resources AB ("MRAB") till vilket samtliga aktier i Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") har överförts.


Bluelake Mineral transfers ownership of Russian oil assets to newly incorporated Swedish subsidiary - process for a tentative divestment or partnership is ongoing

Bluelake Mineral AB (publ), formerly Nickel Mountain Resources AB (publ), ("Bluelake Mineral" or "the Company") hereby announces that a process is in progress regarding a tentative divestment of or a partnership concerning the Company's Russian oil and gas operations in Tomsk (the "Tomsk Project"). Concurrently, the Company has registered a subsidiary, Mezhlisa Resources AB ("MRAB") to which all shares in Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") have been transferred.


Nickel Mountain Resources AB (publ) har bytt namn till Bluelake Mineral AB (publ)

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Nickel Mountain Resources AB (publ) till Bluelake Mineral AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Nickel Mountain Resources AB (publ) has changed its name to Bluelake Mineral AB (publ)

The Swedish Companies Registration Office has registered the name change from Nickel Mountain Resources AB (publ) to Bluelake Mineral AB (publ) and the company is therefore changing its listing name and ticker.


Publicering av konsekvensutredningar avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö som del av reguleringsplan för planerad gruva i Norge

Som tidigare meddelats har Nickel Mountain Resources AB (publ), under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ), ("Bolaget" eller "Nickel Mountain") och dess norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt arbetet med tillståndsprocessen i Norge och anlitat teknik - och miljökonsulten Multiconsult Norge AS för genomförande av s k planprocess, konsekvensutredning och reguleringsplan. Arbetet med ett flertal olika konsekvensutredningar fortlöper enligt plan liksom processen att förankra gruvprojektet med lokala och regionala intressenter. Bolaget publicerar härmed de två första konsekvensutredningarna avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö i vattendrag kring Jomagruvan.


Publication of impact assessment reports related to water quality and aquatic environment as part of zoning plan for planned Norwegian mine

As previously announced, Nickel Mountain Resources AB (publ), under a name change to Bluelake Mineral AB (publ), ("the Company" or "Nickel Mountain") and its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, have continued work related to the permitting process in Norway and hired environmental consultant Multiconsult Norge AS for the implementation of the so-called planning process, including a number of impact assessment studies and a zoning plan. The Company hereby publishes the first two impact assessments reports related to the water quality and the aquatic environment in water bodies surrounding the Joma mine


Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm den 17 december 2020

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") har den 17 december 2020 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Bulletin from Extraordinary General Meeting of the shareholders in Nickel Mountain Resources AB (publ) under name change to Bluelake Mineral AB (publ)

The shareholders of Nickel Mountain Resources AB (publ) under name change to Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company") have held an Extraordinary General Meeting on December 17, 2020 (the "EGM") whereby the following main decisions were made.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted