Aktieförsäljning med likvid till dotterbolag

IFOX Investments AB (publ), som har insynspersonen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR") Anders Thorsell som representant i styrelsen, har per i torsdags avyttrat 6 miljoner aktier i NMR i en blockaffär utanför handelsplatsen. Likviden kommer oavkortat att sändas till NMRs dotterbolag i Tomsk, OOO Bakcharneftegaz ("BNG") i syfte att ge större handlingsutrymme för dotterbolaget.

IFOX har sedan genomförande av affären med NMR i maj 2017 en kvarstående skuld till NMR om cirka SEK 1,7m, vilken avräknas mot den likvid som sänds till BNG enligt ovan.

12 juni 2018

Nickel Mountain Resources AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

anders@nickelmountain.se

Johan Sjöberg:

Telefon 0708 341432

johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. 

Slutlig del av analys av oljeprover i Tomsk

Den slutliga delen av de oljeprover från juralagren som lämnades in för analys har nu levererats, den geokemiska delen.Stämmokommuniké för årsstämma i Nickel Mountain Resources AB

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 28 juni 2018 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Första del av analys av oljeprover i Tomsk

Första delen av de oljeprover från juralagren som lämnades in för analys har nu levererats med goda resultat.


Aktieförsäljning med likvid till dotterbolag

IFOX Investments AB (publ), som har insynspersonen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR") Anders Thorsell som representant i styrelsen, har per i torsdags avyttrat 6 miljoner aktier i NMR i en blockaffär utanför handelsplatsen. Likviden kommer oavkortat att sändas till NMRs dotterbolag i Tomsk, OOO Bakcharneftegaz ("BNG") i syfte att ge större handlingsutrymme för dotterbolaget.


Årsredovisning för Nickel Mountain Resources

Nickel Mountain Resources AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2017. 


Analys av oljeprover i Tomsk ännu pågående

De oljeprover från juralagren som lämnades in för analys är fortfarande under bearbetning. En betydande del av arbetet är genomfört, men ett antal moment återstår.


Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), org nr 556493-3199, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 11.00 på Eriksbergsgatan 10, 2tr, 114 30 Stockholm.

Årsstämma i Nickel Mountain Resources AB inställd på grund av försenad revision

På grund av att de involverade revisorerna i sista ögonblicket meddelade att revisionen i Ryssland inte har avslutats ser de sig nödsakade att antingen ändra revisionsberättelsen eller att rekommendera att Bolaget kallar till ny årsstämma. Klartecken från ryska revisorer väntas nu i slutet på maj.


Delårsrapport första kvartalet, januari - mars 2018

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

  • Nickel Mountain Resources offentliggjorde den 16 februari 2018 utfallet av den till 80 % garanterade foretradesrättsemissionen i Bolaget om 22,9 miljoner kronor. Emissionen tecknades till 94 procent, totalt 86 213 339 aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie, motsvarande 21 553 334,75 kronor. Av detta tecknades 41 741 301 aktier med foretradesratt (45,5 procent) och 44 472 038 aktier tecknades utan foretradesratt (48,5 procent).
  • Den 15 januari 2018 meddelades att testprogrammet på 71-1 inletts samt att olja påträffats i det först perforerade intervallet, JU-5 i Jura på 2 764 - 2 772 meters djup.
  • Den 30 januari 2018 kommunicerade Bolaget att olja påträffats även i andra intervallet som perforerats, JU-1 i Jura på 2 654-2 666 meters djup. Oljan bedöms liksom i JU-5 vara av god kvalitet, motsvarande en Siberian Light Crude, men också vara en distinkt annan olja än den i JU-5 och därmed har enligt Bolagets preliminära bedömning två oljeförande formationer etablerats, vilka inte har medräknats i den mineraltillgångsberäkning som tidigare gjorts.
  • IFOX Investments AB, som fram till en utdelning i januari 2018 var störste enskilde ägare i Bolaget, genomförde utdelning av 139 503 088 aktier i NMR, med avstämningsdag den 8 januari 2018 och innehar därefter inga aktier i Bolaget.
  • Ökat agande i OOO Bakcharneftegaz ("BNG") registrerades genom NMR:s helägda dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") i enlighet med gallande investeringsavtal. NMR-koncernen är efter den 17 januari 2018 ägare till 65 % av aktierna i BNG, vilket motsvarar en ökning med cirka 15 % i jämförelse med ägarstatus innan denna förändring.
  • Den 20 mars 2018 genomfördes konvertering av konvertibel innehavd av IFOX Investments AB (publ) varvid IFOX Investments AB erhöll 11 939 297 aktier i Nickel Mountain Resources, vars totala antal aktier efter konvertering uppgår till 373 333 825 aktier.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: