FÖRETRÄDESEMISSION GENOMFÖRD

Nexar Group AB (publ) har i mars 2019 genomfört en nyemission vilket tillför bolaget 9,2 MSEK före emissionskostnader.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Nexar Groups företrädesemission att totalt 46 192 315 aktier tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100 procent. 8 839 861 aktier tecknades med företrädesrätt, vilket motsvarar ca 19% av erbjudna aktier. 13 660 381 aktier, motsvarande ca 30% av erbjudna aktier tecknades utan företrädesrätt och 23 692 072 aktier, motsvararande ca 51% av erbjudna aktier tecknades av emissionsgaranter utan företrädesrätt.

- Den nu genomförda emissionen kommer skapa rätt förutsättningar för att vårt lönsamma dotterbolag i Spanien skall kunna växa, samt att våra två dotterbolag i England skall kunna nå positivt kassaflöde under fjärde kvartalet 2019, säger Mats Johansson, VD Nexar Group AB (publ).

Bolaget kommer även i anslutning till denna emission genomföra en riktad emission. Extra bolagsstämman den 6 mars 2019 beslutade om att bemyndiga styrelsen att kunna emittera aktier till garanter i den nyligen genomförda företrädesemissionen, avseende deras garantiersättning, samt att rikta en nyemission till Dividend Sweden AB avseende den ägarspridning som gjordes genom deras försorg tidiagre i år. Totalt innebär detta att Bolaget kommer emittera ytterligare 15 140 471 aktier på samma villkor som i ovan företrädesemission. Skälet till emissionen är att bolaget på detta sätt tillföras ytterligare emissionslikvid genom att garantiersättning erhålles i aktier istället för kontanta medel, samt att styrelsen anser att det är av vikt för bolagets aktieägare att antalet aktieägare ökats med ca 3 000 nya aktieägare.

Genom dessa emissioner tillförs Nexar 9,2 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaden i form av kontant medel kommer vara endast ca 0,5 MSEK, vilket då gör att Bolaget tillförs ca 8,7 MSEK efter emissionskostnader. Tillförda medel möjliggör fortsatt expansion, gör bolaget skuldfritt samt säkerställer fortsatt drift.

Aktiekapitalet ökar genom emissionerna med 1 226 655,72 kronor till 1 780 965,70 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 89 048 285 st efter emissionernas registrering vid Bolagsverket. Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl 15:30.

2019-04-05

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har idag skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även artistavtal med tre av de musiktalanger som kommit fram via de egenutvecklade talangformaten.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

NEXAR SKAPAR UNIKT FOTBOLLSKONCEPT

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF -har bildat ett svenskt dotterbolag tillsammans med nya samarbetspartners. Det nya bolaget har skapat ett nytt unikt fotbollkoncept, där talangutveckling, produktion och spelarrättigheter är centrala delar.


BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - höll årsstämma den 15 maj 2019.


ÅRSREDOVISNING 2018 FINNS NU TILLGÄNGLIG

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl 16.30 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.


FÖRETRÄDESEMISSION GENOMFÖRD

Nexar Group AB (publ) har i mars 2019 genomfört en nyemission vilket tillför bolaget 9,2 MSEK före emissionskostnader.


NEXAR FÅR NY ORDER PÅ 1 000 000 SEK

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL, som förväntat fått en förlängning avseende produktion av det egenutvecklade radioformatet "Sessio Golfa".


NEXAR: FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 9,2 MSEK STARTAR IDAG.

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - kommer under mars månad, med start idag genomföra en företrädesemission om 9,2 MSEK. Teckningstiden är mellan 15 mars till och med 29 mars 2019. Fullständigt Memorandum samt Teaser finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nexargroup.se.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 6 MARS 2019

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - höll extra bolagsstämma den 6 mars 2019.


DILA SLÄPPER IDAG SIN FÖRSTA SINGEL "GO DO YOU"

Nexar Music Ltd's artist Dila släpper idag låten "Go Do You", i samarbete med den australiske producenten/låtskrivaren Szabo. Låten finns från och med idag på alla digitala plattformar, t ex Spotify, Apple Music och Youtube.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed bokslutskommuniké avseende helåret 2018. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär