Bokslutskommuniké 2017 januari - december 2017

  • Koncernens omsättning uppgick till 167 (154) KSEK under perioden.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6 258 (-2 728) KSEK för fjärde kvartalet och till -15 178 (-8 530) KSEK för hela perioden.
  • Lånefinansiering om 2 MSEK från bolagets största ägare.
  • Ny säsong av Aim2Fame.
  • Distributionssamarbete med MTG för Aim2Fame.
  • Distributionssamarbete med kanal FJORTON för Aim2Fame.
  • Mobiloperatören My Beat går in som sponsor för Aim2Fame.
  • Avgående styrelseledamot.
  • Ny affärsstrategi att göra konceptet skalbart och lönsamt genom samarbeten med globala och lokala affärspartners.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Styrelsen har fattat beslut om en till 80% garanterad företrädesemission om ca 10 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER OKTOBER - DECEMBER

Aim2Fame 2017
Under hösten 2017 har Aim2Fame producerats och spelats in utanför Madrid i Spanien. Programmen har sänts i ett antal digitala kanaler som svenska Viafree, spanska Hitsbook samt på Youtube, men också i två linjära kanaler, svenska Kanal FJORTON och spanska TEN.

Under sex veckor har tittare kunnat följa nio talanger som i konkurrens med 1 100 andra bidrag från 37 länder tog sig till inspelningen i Madrid. Talangerna har under dessa sex veckor tränats av högklassiga coacher, såsom Jason Woods som jobbat med bl a Michael Jackson. Jono Hart som är Creative Director för bl a Jason Derulo. Lolah Brown som jobbar som röstcoach till Rihanna samt Chris Grant som är Lead Choreographer till bl a Beyoncé.

Vinnare av Aim2Fame 2017 blev Dila från Ryssland.

Produktionen av Aim2Fame 2017 gick över förväntan och Bolaget är mycket nöjda med produktionspartnern Secuoya och den kvalitet på programmen som de har levererat. Totalt blev det 12 episoder om ca 13 minuter vardera.

Distributionssamarbete med MTG
Bolaget inledde ett distributionssamarbete med Viafree, som är MTGs streamingtjänst för reklamfinansierat innehåll, om att sända Aim2Fame i deras digitala kanal.

Distributionssamarbete med Kanal FJORTON
Bolaget inledde ett samarbete med Kanal FJORTON om att distribuera Aim2fame i deras linjära tv-kanal. För att bättre passa traditionell linjär tv klipptes programmen om, till sammanlagt 6 episoder om vardera ca 25 minuter.

Mobiloperatören My Beat går in som sponsor för Aim2Fame
Tack vare en bra distribution och marknadsföring lyckades Bolaget knyta till sig mobiloperatören My Beat, som gått in som sponsor för Aim2Fame på den svenska marknaden.      

Samarbetet med My Beat kommer bland annat innebära att bolagen gör gemensamma kampanjer som skall driva tittare till Aim2Fame och kunder till My Beat.

Avgående styrelseledamot
Styrelseledamoten Konrad Ziobro avgick från styrelsen av personliga skäl, vid månadsskiftet november/december 2017.

Då bolaget för närvarande inte har någon utsedd valberedning, kommer representanter från bolagets större ägare, att fram till nästa årsstämma verka för att kunna föreslå nya styrelseledamöter med varierande erfarenheter och även arbeta i riktning mot en mer balanserad könsfördelning i styrelsen. Inför kommande årsstämma kommer även styrelsen att föreslå att en valberedning utses.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Styrelsebeslut om garanterad företrädesemission
För att på bästa sätt kunna genomföra Bolagets nya strategi och göra de investeringar som behövs, behöver bolaget säkerställa den långsiktiga finansieringen.

Styrelsen har därför beslutat om en företrädesemission om ca 10 MSEK, villkorad av godkännande av extra bolagsstämma. I det fall intresset är stort med överteckning, har styrelsen rätt att besluta om en övertilldelning uppgående till ca 3 Mkr.

Emissionen som beslutats är garanterad av ett garantikonsortium som syndikerats av G&W Fondkommission till 80%, inkluderande teckningsåtaganden av större ägare om minst ca 2,2 MSEK.

Villkoren för emission är att varje tvåtal (2) befintliga aktier ger rätt att teckna sju (7) Units à 40 öre/st. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie à 48 öre under utnyttjandeperioden mellan 15 november - 15 december 2018. Prel. teckningstid för företrädesemissionen är mellan 5 april till och med 23 april 2018.

2018-02-22

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar
Nexars affärsidé är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister. Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show" i kombination med kontraktering av nya talanger. Tävlingen, som är öppen för bidrag från hela världen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.

NYA STYRELSEMEDLEMMAR FÖRSTÄRKER NEXAR GROUP

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic SME - höll årsstämma den 26 juni 2020. Styrelsen förstärktes genom att bolagets näst största ägare, Anders Petersen valdes in tillsammans med Eva Lunderquist. Sedan tidigare representerar Sverker Littorin bolagets största ägare Dividend Sweden AB.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 26 juni 2020.


NEXAR HAR ERHÅLLIT BETALNING OM 2,8 MSEK

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag, via sitt dotterbolag i Spanien erhållit full betalning för sina kundfordringar till mediehuset Á Punt.


SÄRSKILD UPPLYSNING I REVISIONSBERÄTTELSEN

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, avgav i fredags sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019, och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 17.35 CET, 12 juni 2020 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.


ÅRSREDOVISNING 2019 FINNS NU TILLGÄNGLIG

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019.


DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl 13.00 på bolagets adress, Sturegatan 46 i Stockholm.


NEXARS ARTIST DILA STELLAR HAR SLÄPPT SIN FÖRSTA EGNA SINGEL "DID YOU SLEEP"

Nexar Music Ltd's artist Dila Stellar har släppt den egenskrivna låten "Did You Sleep". Låten finns på alla digitala plattformar, t ex Spotify, Apple Music och Youtube.


NEXARS ARTIST DILA STELLAR HAR SLÄPPT SIN FÖRSTA EGNA SINGEL "DID YOU SLEEP"

Nexar Music Ltd's artist Dila Stellar har släppt den egenskrivna låten "Did You Sleep". Låten finns på alla digitala plattformar, t ex Spotify, Apple Music och Youtube.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted