Kallelse till årsstämma 2020 i New Nordic Healthbrands AB (pub)

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Adress: Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö
Tid: Onsdagen den 29 april 2020 kl. 10.00.

Dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner
16. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 15 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket
17. Årsstämman avslutas

Beslutsförslag

Punkten 10 - Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 fastställs till 1,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 4 maj 2020. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 7 maj 2020.

Punkterna 12, 13 och 14 - Arvoden åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsearvodet föreslås utgöra 250 000 kronor att fördela med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 125 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter samt att ersättning till revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sörensen samt Karl Kristian Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande föreslås Marinus Blaabjerg Sörensen.

Omval föreslås av Ernst & Young AB som revisor.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med den 1 april 2020 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2020, styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)

Kontakt:
Karl Kristian Bergman Jensen, CEO +46 40-239520.
Marinus Blåbjerg Sørensen, CFO +45 46323344.

New Nordic Healthbrands AB (publ), SE-211 43 Malmö, telefon +040-239520,
email: investor@newnordic.com.
Org. nr. 556698-0453.

Certified advisor: Mangold Fondkommission AB. +46 8 503 01 550.

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden sedan 2007. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest effektiva och säkra kosttillskotten, naturliga läkemedel och kosmetiska produkter för specifika hälso- och skönhetsfrågor. New Nordics produkter finns nu tillgängliga i 41 länder i apotek, hälsobutiker, skönhetsbutiker og travel retail. New Nordic har sina egna mindre försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA, för att organisera lokala marknadsföringskampanjer, betjäna återförsäljare och för att betjäna slutkunderna. År 2019 var försäljningen 453 MSEK. Nästan alla New Nordics produkter som säljs över hela världen tillverkas i Skandinavien. För mer information, besök www.newnordic.com.New Nordic Healthbrands AB (publ) Three Month Report January - March 2020

Q1 2020

 • Net sales amounted to MSEK 112.3 (103.7), an increase of 8.5 percent. In local currencies, the increase was 8.3 percent.
 • Gross margin increased to 71.6 percent (69.5).
 • EBITDA decreased to MSEK 7.1 (8.5).
 • Operating profit decreased to MSEK 6.9 (8.4).
 • Profit after tax for the period decreased to MSEK 5.4 (6.7).
 • Earnings per share after tax decreased to SEK 0.87 (1.09).

New Chief Financial Officer at New Nordic 1 May 2020

Chief Financial Officer and chairman of the board, Marinus Blaabjerg, will turn 69 years this year and have decided to step down as CFO 30 April 2020.
Korrigering till kallelse till årsstämma 2020 i New Nordic Healthbrands AB (publ). I det senaste pressmeddelandet ingick inte information om hur man deltar, den har nu lagts till

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Adress: Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö
Tid: Onsdagen den 29 april 2020 kl. 10.00.New Nordic Healthbrands AB (publ) - Full Year Report January - December 2019

FULL YEAR 2019

 • Net sales amounted to MSEK 452.6 (393.7), an increase of 15.0 percent. In local currencies, the increase was 10.2 percent.
 • Gross margin decreased to 69.7 percent (70.5).
 • EBITDA increased to MSEK 36.9 (34.9).
 • Operating profit increased to MSEK 36.3 (34.2).
 • Profit after tax for the period increased to MSEK 28.1 (26.5).
 • Earnings per share after tax increased to SEK 4.53 (4.28).

Q4 2019

 • Net sales amounted to MSEK 114.4 (97.6), an increase of 17.2 percent. In local currencies, the increase was 10.9 percent.
 • Gross margin decreased to 67.7 percent (71.7).
 • EBITDA decreased to MSEK 7.1 (10.0).
 • Operating profit decreased to MSEK 7.0 (9.8).
 • Profit after tax for the period decreased to MSEK 4.7 (7.2).
 • Earnings per share after tax decreased to SEK 0.75 (1.17).New Nordic Healthbrands AB Six month report January - September 2019

NINE MONTHS 2019

 • Net sales amounted to MSEK 338.2 (296.1), an increase of 14.2 percent. In local currencies, the increase was 9.5 percent.
 • Gross margin increased to 70.4 percent (70.1).
 • EBITDA increased to MSEK 29.8 (24.9).
 • Operating profit increased to MSEK 29.3 (24.4).
 • Profit after tax for the period increased to MSEK 23.4 (19.3).
 • Earnings per share after tax increased to SEK 4.81 (4.02).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär