MultiDockers styrelse föreslår säkerställd Nyemission

Förslaget i korthet:
Styrelsen i MultiDocker har beslutat föreslå Årsstämman den 23 mars 2018 att fatta beslut om en företrädesemission för befintliga aktieägare. För varje innehavd aktie får aktieägare en teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie. Teckningskursen är satt till 0,55 SEK per aktie. Det maximala antalet aktier som kommer att emitteras är 43 272 727. Totalt tillförs bolaget 23 800 000 kronor vid fulltecknad emission, vilket innebär en utspädning om 25%. Av Emissionen är 19 800 000 kronor säkerställd, motsvarande 80% genom emissionsgarantier från huvudägaren Skärgårdshavet och ett garantikonsortium.
Styrelsens fullständiga förslag kommer offentliggöras i samband med kallelsen till bolagsstämman.

Bakgrund och syfte för emissionen:
MultiDockers erbjudande är baserat på ett ökande intresse från slutkunder och återförsäljare. För närvarande har bolaget en offertportfölj på 400 MSEK, ungefär dubbelt så mycket som förra året vid samma tid. Detta ökande intresse skapar goda möjligheter att förverkliga bolagets expansion. Styrelsen ser också det lovande mottagandet i Nordamerika, vilket kräver ett utökat kapitalbehov, som en prioriterad fråga. Vidare skapar den planerade expansionen ett behov av ökat rörelsekapital för att möta orders, för att klara korta leveranstider och för ha mera produkter i arbete, och efter att ha analyserat olika finansieringslösningar som säkerställer MultiDockers fortsatta expansion har styrelsen kommit fram till att en företrädesemission är den bästa lösningen för detta.

Styrelsen för MultiDocker, 2018-02-16

Kontakt: Percy Österström, CEO. percy.osterstrom@multidocker.com, tel: 0705 319 603

OM MULTIDOCKER
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Ändrad avstämningsdag för extra bolagsstämma

NORRKÖPING, SVERIGE, den 24 juni, 2019 - Avstämningsdag för den extra bolagsstämman 8 juli är 2 juli istället för 1 juli som kommunicerats i kallelsen.


MultiDocker gör fler affärer i norra Europa

NORRKÖPING, SVERIGE, den 19 juni, 2019 - MultiDocker har träffat ett avtal i Sverige gällande en CH1400, bolagets största modell. Även affärer beträffande ett antal begagnade CH65 maskiner till kunder utanför Sverige har gjorts. Totalt omfattar dessa affärer över 18 MSEK.


MultiDocker offentliggör emissionsmemorandum

MultiDocker Cargo Handling AB offentliggör idag emissionsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som årsstämman beslutade om 6 juni 2019. Emissionen är säkerställd till 19,3 MSEK genom teckningsförbindelser och garantier. Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras ca 24,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden är 17 juni - 1 juli 2019. Syftet med emissionen är att fortsätta MultiDockers tillväxt genom att leverera på bolagets stora orderbok. Med hjälp av utökade resurser för att få in försäljning av de order som redan finns kommer MultiDocker att kunna arbeta parallellt med att öka lönsamheten och ett stabilare kassaflöde.


Kommuniké från årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) fastställdes resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2018 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beviljade ej styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 då aktieägare representerande mer än 10% av aktiekapitalet och röster röstade mot förslaget att bevilja ansvarsfrihet.


Kallelse till extra bolagsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.), org. nr 556149-1860, kallas härmed till en extra årsstämma den 8 juli 2019 klockan 8.00 på MultiDocker, Stohagsgatan 6, Norrköping.

Kallelse till årsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 maj 2019, samt har anmält sig till stämman senast den 29 maj 2019.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted