Kommuniké från årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) fastställdes resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2018 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beviljade ej styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 då aktieägare representerande mer än 10% av aktiekapitalet och röster röstade mot förslaget att bevilja ansvarsfrihet.

Val av styrelse

Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem personer utan suppleanter. Årsstämman valde Percy Österström (omval), Sofie Moosberg (omval), David Österström (omval) Niclas Sternerup (omval), och Magnus Stuart (nyval) som styrelseledamöter. Percy Österström nyvaldes som Styrelseordförande. Beslöt årsstämman vidare att ersättning till styrelseledamöterna skall utgå med två basbelopp.

Val av revisorer

Årsstämman beslöt att till revisor omvälja revisionsbolaget Thorell Revision AB med auktoriserade revisorn Patrik Fjärstedt som huvudansvarig revisor.

Beslut om förändring av bolagsordningen
Årsstämman beslöt enhälligt om ändringar i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslöt enhälligt om minskning av aktiekapitalet med 27 268 428,24989 kr för täckande av förluster som inte täcks av fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier.

Beslut om företrädesemission
Årsstämman beslöt enhälligt i enligt med styrelsen förslag till stämman att genomföra den föreslagna företrädesemissionen.

Beslut om bemyndigande
Årsstämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen fatta beslut om ytterligare emission.

Övriga beslut / frågor
Föreslog aktieägaren Meus Liberi Tripudium AB (MLT) att fråga om särskild granskning skulle behandlas vid årsstämman. Då styrelsen redan kallat till extra stämma, den 8 juli 2019, avseende samma begäran, beslöts att denna fråga skall behandlas i enlighet med vad som tidigare pressmeddelats.

Årsstämman beslöt i övrigt att godkänna övriga till stämman, enligt kallelsen, förelagda förslag till beslut.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 12:15.

För ytterligare information kontakta:
Percy Österström, Styrelseordförande i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.). Tfn: 070-531 9603.

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag som är verksamma globalt. MultiDocker utvecklar, tillverkar, och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som MultiDocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 12:15 CET.

Sammanfattning villkor och tider för företrädesemission

Företrädesemission i Multidocker Cargo Handling AB

Årsstämman i Multidocker Cargo Handling AB (org.nr 556149-1860) har den 5 juni 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 201 138 193 aktier och kan inbringa bolaget 24 136 583,16 kronor vid full teckning. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till 80% av det totala emissionsbeloppet. Dessa förbindelser är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 13 juni 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 juni 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 juni 2019.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,12 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 17 juni 2019 till och med 27 juni 2019. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 17 juni 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic MTF. Aktien handlas under kortnamnet MULT och har ISIN SE0009189574. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

För övriga villkor och datum, vänligen se det fullständiga emissionsmemorandumet som kommer att finnas på MultiDockers hemsida den 14 juni 2019.

Ändrad avstämningsdag för extra bolagsstämma

NORRKÖPING, SVERIGE, den 24 juni, 2019 - Avstämningsdag för den extra bolagsstämman 8 juli är 2 juli istället för 1 juli som kommunicerats i kallelsen.


MultiDocker gör fler affärer i norra Europa

NORRKÖPING, SVERIGE, den 19 juni, 2019 - MultiDocker har träffat ett avtal i Sverige gällande en CH1400, bolagets största modell. Även affärer beträffande ett antal begagnade CH65 maskiner till kunder utanför Sverige har gjorts. Totalt omfattar dessa affärer över 18 MSEK.


MultiDocker offentliggör emissionsmemorandum

MultiDocker Cargo Handling AB offentliggör idag emissionsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som årsstämman beslutade om 6 juni 2019. Emissionen är säkerställd till 19,3 MSEK genom teckningsförbindelser och garantier. Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras ca 24,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden är 17 juni - 1 juli 2019. Syftet med emissionen är att fortsätta MultiDockers tillväxt genom att leverera på bolagets stora orderbok. Med hjälp av utökade resurser för att få in försäljning av de order som redan finns kommer MultiDocker att kunna arbeta parallellt med att öka lönsamheten och ett stabilare kassaflöde.


Kommuniké från årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) fastställdes resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2018 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beviljade ej styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 då aktieägare representerande mer än 10% av aktiekapitalet och röster röstade mot förslaget att bevilja ansvarsfrihet.


Kallelse till extra bolagsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.), org. nr 556149-1860, kallas härmed till en extra årsstämma den 8 juli 2019 klockan 8.00 på MultiDocker, Stohagsgatan 6, Norrköping.

Kallelse till årsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 maj 2019, samt har anmält sig till stämman senast den 29 maj 2019.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted