Kallelse till årsstämma i MultiDocker Cargo Handling

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ), org. nr 556149-1860, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 mars 2018 klockan 10.00 på Grand Hotell, Tyska Torget 2, Norrköping.

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 16 mars 2017, samt har anmält sig till stämman senast måndagen den 19 mars 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 16 mars. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske per post till MultiDocker Cargo Handling AB (publ), Att: Suzanne Wirf, Saltängsgatan 15, 602 22 Norrköping, eller per e-post till suzanne.wirf@multidocker.com. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor, Saltängsgatan 15, 602 22 Norrköping, och på bolagets webbplats, www.multidocker.com

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två protokolljusterare

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, även som fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning

7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och i så fall antal, samt revisorer

11. Val till styrelseledamöter och revisor

12. Förslag till principer för hur valberedning ska utses m.m intill nästkommande årsstämma

13. Principer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Beslut om styrelsens förslag om företrädesemission

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

16. Övriga ärenden, som i behörig ordning har hänskjutits till stämman

17. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid bolagsstämman
Valberedningen föreslår:

Stefan Mårtensson som ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Valberedningen föreslår:

Ett prisbasbelopp i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och två prisbasbelopp i arvode till styrelseordföranden.
Arvode till revisorn ska utgå enligt överenskommen och godkänd räkning.

Styrelsen äger rätt att uppdra åt enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska för särskilda uppgifter utöver styrelsearbetet kunna arvoderas för tjänster inom sitt respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete.

För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Punkt 11 - Valberedning 
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober 2018. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till bolagets styrelseordförande. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober 2018 kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats. Av stämman utsedd ordförande för valberedningen är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Punkt 12 - Beslut om styrelsens förslag om företrädesemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 8 061 999 kronor genom nyemission av högst 43 444 333 aktier.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya Aktierna, För varje innehavd aktie får aktieägare en teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie.

3. Teckningskursen ska vara 0,55 kronor per Aktie.

4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya Aktier ska vara den 30 mars 2018.

5. Första dag för handel med bolagets aktier utan teckningsrätt ska vara den 3 april 2018.

6. Under perioden 3 april till och med 11 april 2018 sker handel med teckningsrätter.

7. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 16 april 2018 till 20 april 2018 och såvitt avser garanternas teckning av aktier enligt garantiavtal, under tiden från och med den 16 april 2018 till 20 april 2018

8. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning eller, för det fall betalning erläggs genom kvittning, på teckningslista. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

9. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till garanterna i enlighet med garantiavtal.

10. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

11. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.

12. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

13. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav

Aktien, teckningsrätter och BTA handlas på NGM Nordic MTF.
ISIN-kod: SE0009189574.
Aktien: MULT MTF

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt 40 miljoner aktier, eller motsvarade i andra finansiella instrument.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman fastställer för varje verksamhetsår riktlinjer för bestämmande av lön och ersättning till ledande befattningshavare. De som omfattas av dessa riktlinjer är: den verkställande direktören och CFO. Med ersättning avses även överlåtelse av värdepapper och rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning fogas till styrelsens förslag inför varje årsstämma. Om de riktlinjer som bolagsstämman beslutar om inte har följts, skall även information om detta och om skälen till avvikelsen fogas till förslaget.

RIKTLINJER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR

Ersättning till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter skall utgå ersättning för styrelseuppdraget enligt bolagsstämmans beslut. I de fall kommittéer inrättas utgår separat arvode för dessa.

Ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses VD/Koncernchef samt CFO. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att möjliggöra för /bolagsnamn/ att attrahera, rekrytera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen till VD skall motsvara den gängse ersättningen för VD:ar anställda i bolag med en verksamhet, storlek och komplexitet som är jämförbar med /Bolagsnamn/. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till /bolagsnamn/ och dess speciella förutsättningar.

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, sedvanlig tjänstepension liksom i förekommande fall sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå och kan bl.a. komma att baseras på uppfyllandet av olika utvecklingsmål såsom rörelseresultat. Styrelsen skall varje år överväga om incitamentsprogram som ledande befattningshavare och andre eventuella nyckelpersoner skall föreslås årsstämman. För både VD och övriga ledande befattningshavare utgår pensionsförmåner och eventuell rörlig ersättning som maximalt kan uppgå till 80% av den fasta lönen. Dessutom kan ersättning efter särskskilt beslut ske i form av finansiella instrument samt övriga förmåner som en del av den totala ersättningen. Uppsägningstiden skall vara så lång att bolaget ges skälig tid att rekrytera och utbilda ersättare, med de begränsningar som kan följa av lag. En uppsägningstid från arbetstagarens sida om maximalt 6 månader skall anses uppfylla detta krav.

BESLUT OCH BEREDNING

Styrelsen beslutar om ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och vilka medarbetare som skall omfattas av denna policy.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det finns tungt vägande skäl till detta. Sådant avsteg skall redovisas vid nästkommande årsstämma.

Det åligger styrelsen att inför varje årsstämma upprätta förslag till riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare, samt att i förslaget ta hänsyn till de eventuella förändringar i bolagets storlek, verksamhet, art, ledning eller ägarstruktur som motiverar en förändring av riktlinjerna.

Övrigt
Valberedningen har bestått av Per Lind, Patric Sjölund och Bo Lindén.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och 9 mars 2018 att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Saltängsgatan 15, Norrköping. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress samt finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.multidocker.com. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Norrköping, 23 februari 2018

Styrelsen för MultiDocker Cargo Handling AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Percy Österström, VD MultiDocker
070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com


Stor affär med Estnisk kund


Nordamerika affär med stor CAT återförsäljare

MultiDocker har tecknat avtal med Milton Inc., CAT-återförsäljare i Massachusetts och delar av staterna New York och Pennsylvania i USA, om försäljning av 2 stycken CH600 inklusive viss kringutrustning.



Två hamnmaskiner till Nordiska kunder

MultiDocker har nu avslutat förhandlingar och kontrakterat totalt två enheter varav en till Svensk och en till Norsk kund. Maskinerna kommer att användas i hamnoperationer.


MultiDocker affärer i Sverige och Kanada

Efter förhandlingar med två kunder, en svensk hamn och ett stort Kanadensiskt sågverk, träffades föregående natt en slutlig överenskommelse med dem båda. Affärerna innebär leverans av två dieseldrivna CH1100 till ett totalt ordervärde av 17,5 MSEK med leveranser under 2018.


MultiDocker Delårsrapport Q1 2018

Sammanfattning januari-mars 2018

  • Avslutade affärer i bland annat Sverige, USA och Kanada
  • Begynnande god orderingång 2018
  • Liten omsättning i perioden med anledning av få avslutade projekt
  • Intäkt 23,2 MSEK (48,5 MSEK)
  • EBIT -5,8 MSEK (1,5 MSEK)
  • EBITDA -4,8 MSEK (2,3 MSEK)

Komplementerande uppgifter kring utfall i nyemission

Multidocker publicerade tidigare under fredagen ett pressmeddelande där det bla framgick att emissionen tecknades till ca 19,3 MSEK,
motsvarande ca 81 % av den totala emissionsvolymen.


Två nya återförsäljaravtal i Nordamerika

Som ett steg i utvecklingen av MultiDocker Cargo Handling i USA och som ett led i expansionen och uppbyggnaden av verksamheten, har bolaget idag slutförhandlat och tecknat återförsäljaravtal med två ledande aktörer. Dessa båda representerar stora marknadsandelar inom skrothantering och flodhamnar på den nordamerikanska kontinenten.


Nyemission avslutad

MultiDocker har nu avslutat den publika nyemissionen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilken årsstämman beslutade om den 23 mars 2018. Emissionen tecknades till ca 81%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 19,3 Mkr före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: