Bokslutskommuniké 2017

VD-KOMMENTAR

Nordamerika är redo för MultiDockers effektiva maskiner!

2017 går till historien som året då vi vid årets utgång hade den högsta offertstocken genom tiderna, över 400 MSEK! Till historien skrivs även att vi breddade vårt utbud till att även omfatta ett mindre maskinsegment. Antalet enheter inom detta segment visar volympotential som vi inte varit i närheten av tidigare. Som ett resultat av detta lanserade MultiDocker de mindre materialhanterarna CH600 och CH800 under 2017. Fokus i lanseringsarbetet har varit på kunder i Europa. Lanseringen väcker stort intresse och fortsätter nu på den Nordamerikanska marknaden.

SAMMANFATTNING Q4 2017

 •  Lansering av den nya modellen CH600 på den Europeiska marknaden
 •  5 nya avtal med CAT-återförsäljare i USA
 •  Intäkten moderbolaget: 31 MSEK (59) sämre än väntat med anledning av avslutsförskjutningar för säljprojekten in i 2018
 •  Resultatförbättring i moderbolaget i jämförelse med 2016. EBIT -15,6 MSEK (-24,7)
 •  EBITDA moderbolaget -14,3 MSEK (2,0). 2016 redovisades en extraordinär kostnad för varumärkesåterköpet som gav en engångseffekt

SAMMANFATTNING JANUARI - DECEMBER 2017

 •  Utveckling av två nya, mindre modeller med positivt mottagande på marknaden
 •  Insteg i Sydafrika
 •  Etablering av bolag i USA och nya affärer i Nordamerika
 •  Intäkten för koncernen januari-december 2017 var 141,2 MSEK (142,1)
 •  EBIT för koncernen: -15,3 MSEK (-24,7)
 •  EBITDA för koncernen: -11,6 MSEK (4,8)
 •  EBIT för moderbolaget: -17,6 MSEK (-30,8)

Välkommen att läsa rapporten i sin helhet på Bolagets hemsida:  http://multidocker.com/about-us/investor-relations/rapporter/

2018-02-16

För ytterligare information kontakta:
Percy Österström, CEO, MultiDocker Cargo Handling AB
Tel: 070-5319603
percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Ändrad avstämningsdag för extra bolagsstämma

NORRKÖPING, SVERIGE, den 24 juni, 2019 - Avstämningsdag för den extra bolagsstämman 8 juli är 2 juli istället för 1 juli som kommunicerats i kallelsen.


MultiDocker gör fler affärer i norra Europa

NORRKÖPING, SVERIGE, den 19 juni, 2019 - MultiDocker har träffat ett avtal i Sverige gällande en CH1400, bolagets största modell. Även affärer beträffande ett antal begagnade CH65 maskiner till kunder utanför Sverige har gjorts. Totalt omfattar dessa affärer över 18 MSEK.


MultiDocker offentliggör emissionsmemorandum

MultiDocker Cargo Handling AB offentliggör idag emissionsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som årsstämman beslutade om 6 juni 2019. Emissionen är säkerställd till 19,3 MSEK genom teckningsförbindelser och garantier. Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras ca 24,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden är 17 juni - 1 juli 2019. Syftet med emissionen är att fortsätta MultiDockers tillväxt genom att leverera på bolagets stora orderbok. Med hjälp av utökade resurser för att få in försäljning av de order som redan finns kommer MultiDocker att kunna arbeta parallellt med att öka lönsamheten och ett stabilare kassaflöde.


Kommuniké från årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB

Vid årsstämman i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) fastställdes resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2018 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beviljade ej styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 då aktieägare representerande mer än 10% av aktiekapitalet och röster röstade mot förslaget att bevilja ansvarsfrihet.


Kallelse till extra bolagsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.), org. nr 556149-1860, kallas härmed till en extra årsstämma den 8 juli 2019 klockan 8.00 på MultiDocker, Stohagsgatan 6, Norrköping.

Kallelse till årsstämma i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.)

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 maj 2019, samt har anmält sig till stämman senast den 29 maj 2019.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted